有關搭公車從輪椅翻摔,個人提小建議。

Iú-koan chē kong-chhia àn lûn-í péng-po̍ah, kò-jîn thê sió kiàn-gī.

Chiū Hōan Khó-khim chē kong-chhia put-hēng péng-po̍ah it-sū, góa thê-kiong tām-po̍h-á siūⁿ-hoat hō͘ kok-ūi chham-khó. Góa hui-siông hôan-ló bêng-jîn kap î-lūn pâi-san-tò-hái chi̍t-bīn-tó, kà-sú-ôan ê seng-o̍ah mā-sī hui-siông-hui-siông khó͘.
就范可欽搭公車不幸翻摔一事,我提供微小想法給各位參考。我非常擔心名人和輿論排山倒海一面倒,駕駛員的生活也是很苦很苦。

 • Siú-sian, kai kong-chhia khak-tēng bô chhiau-sok; Góa tam-sim mûi-thé ê siá-hoat ē gō͘-tō, kín-kip ta̍h-tòng-á ia̍h-sī kip-siám-oan, m̄-sī chhò.
  首先,該公車確定沒有超速;我擔心媒體寫法會誤導,緊急剎車或閃避急彎,不是錯。
 • Kà-sú-ôan chū-jīn kap chit-ūi sêng-kheh chin-sek, só͘-í bô koh-chài thê-mn̄g an-chôan-tòa ê tāi-chì; Che iû-gôan ûi-hóan SOP.
  駕駛員自己認為和這位常客熟了,所以沒再提問綁安全帶的事;這仍然違反 SOP 。
 • Lûn-í-ūi hū-kīn bô tah-chhut “thê-chhíⁿ hâ an-chôan-tòa ê tiám-tuh”, kà-sú-ôan nā tú-tio̍h kū-cho̍at to ū tām-po̍h-á ûi-lân; Chit pō͘-hūn kiàn-gī gia̍p-chiá kái-chìn.
  無障礙席位附近沒有貼出「提醒繫安全帶的提示」,駕駛員若被拒絕就有些為難;這部分建議業者改進。
 • Chhiú-sak-lûn-í ki-pún-siōng sī tāng-thâu-khin koh thô͘-kha lia̍h-bē-tiâu, chin-gâu péng-po̍ah; Sêng-kheh ia̍h-sī gia̍p-chiá lóng-ài jīm-bat.
  手推輪椅基本上是頭重腳輕又無抓地力,很容易摔倒;乘客或業者都要認知。
 • Lo̍h-hō͘-thiⁿ tē-pán ku̍t-liù-siuh, jīm-hô lûn-í lóng-ē ku̍t-chhu tín-tāng.
  雨天地板濕滑,任何輪椅都很容易滑動。
 • Sêng-kheh kì-jiân sī siông-kheh, iū-koh sī chhiú-sak-lûn-í, lí-tong thé-jīm ki-pún ê hûi-hiám-sèng; Ē-sái chú-tōng thê-chhíⁿ hâ an-chôan-tòa. Bêng-jîn koh-sī tì-sek-hūn-chú, m̄-chai-iáⁿ ū an-chôan-tòa siat-pī ma?
  乘客既然是常客,又是手推輪椅,理當體認基本的危險性;可主動提醒繫安全帶。名人更是知識分子,不知道有安全帶設備嗎?

鄭豐喜基金會
無障礙行動總監 林文華

2018/12/15

第 3 屆身權小組委員網路投票網址公佈

Tē-3-kài Tâi-pak-chhī Sin-kôan-sió-cho͘ ôan-hōe bāng-lō͘ tâu-phiò bāng-chí kong-pò͘.

 • tâu-phiò bāng-chí https://goo.gl/M3s4aP
  投票網址 https://goo.gl/M3s4aP
 • Khak-tēng ū sin-chiòng-chhiú-chheh (chèng-bêng) chiah ē-sái tâu-phiò; Sin-chiòng-chèng-bêng bô têng-sin kàm-tēng ê lâng chhiáⁿ-thiām 9991231
  確定有台北市身障手冊 (證明) 才能投票;身障證明未重鑑定者請填 9991231
 • Ki-thé-chiòng-gāi-lūi chhiáⁿ-tâu 6-hō — Lîm Bûn-hôa
  肢體障礙類請投 6 號 — 林文華

個人參選第 3 屆台北市身權小組委員的參選理念

Kò-jîn chham-sóan tē-3-kài Tâi-pak-chhī sin-kôan-sió-cho͘ úi-ôan ê chham-sóan lí-liām.

Góa chit-pái teng-kì tē-6-hō hāu-sóan-jîn, chham-sóan ki-thé-chiòng-gāi-lūi ê tāi-piáu. Góa chin-chai bô-lūn sī thian-jiân ê khôan-kéng-chiòng-gāi ia̍h-sī jîn-chō–ê khôan-kéng-chiòng-gāi, lóng-sī ki-thé-chiòng-gāi pêng-iú chham-ú siā-hōe ê chòe-tōa sat-chhiú!
我這次登記第 6 號候選人,參選肢體障礙類的代表。我深知不論是天然環境障礙或是人造的環境障礙,都是肢體障礙朋友們參與社會的最大殺手!

Kò-jîn tn̂g-kî koan-chù chiòng-gāi-chiá kôan-ek ê siong-koan gī-tê pēng-chhiáⁿ chhî-sio̍k tâu-ji̍p bû-chiòng-gāi-khôan-kéng ê thui-tōng. Àn N̂g Tāi-chiu chhī-tiúⁿ chāi-jīm kî-kan to tâu-ji̍p siong-koan sū-bū kàu-taⁿ, thâu-bóe ha̍k-si̍p kap chham-ú í-keng ū 20-lōa-nî ê keng-giām.
個人長期關注障礙者權益相關議題並持續投入無障礙環境的推動。從黃大洲市⾧在任期間即投入相關事務至今,前後學習與參與已有二十多年經驗。

閱讀全文〈個人參選第 3 屆台北市身權小組委員的參選理念〉

「6 成身障者近一年未搭大眾運輸」陳副總統,你知道原因嗎?

“La̍k-siâⁿ chiòng-gāi-chiá chit-chi̍t-nî bô tah-kòe tāi-chiòng ūn-su.” Tân hù-chóng-thóng lí kám chai gôan-in?

Khòaⁿ-tio̍h Tân hù-chóng-thóng hôe-èng “La̍k-siâⁿ chiòng-gāi-chiá chit-chi̍t-nî bô tah-kòe tāi-chiòng ūn-su.” ê tiau-cha, kóng-hoat hó-chhan-chhiūⁿ kok-ka tâu-ji̍p tōa-bong keng-hùi ēng tī bû-chiòng-gāi kau-thong khôan-kéng lî-chhiáⁿ tōa-tōa sêng-tióng, m̄-koh chiòng-gāi-chiá sú-iōng-lu̍t pēng-bô lí-sióng.
見到陳副總統回應「6 成身障者近一年未搭大眾運輸」調查,說法好像國家投入龐大的經費用於無障礙交通環境且大幅成長,但是障礙者使用率並不理想。

Góa the̍h kāng-khóan 2016 ê bûn-kiāⁿ hō͘ hù-chóng-thóng khòaⁿ, chit-hūn Bí-kok Kok-bū-īⁿ 2017 hoat-piáu ê jîn-kôan pò-kò (Tâi-ôan pō͘-hūn) siá-tio̍h: “Tâi-ôan khiàm-khoeh bû-chiòng-gāi khong-kan kap bû-chiòng-gāi tāi-chiòng ūn-su-hē-thóng, te̍k-pia̍t sī tī Tâi-pak í-gōa ê tē-khu.”
我拿一樣是 2016 的報告文件給副總統看,這份美國國務院 2017 發表的人權報告 (台灣部分) 寫道:「台灣缺少無障礙空間與無障礙大眾運輸系統,特別是在台北以外的地區。」

Chhiáⁿ-mn̄g tong-kio̍k, chai-iáⁿ būn-tê tī tó-ūi ma?
請問當局,知道問題所在嗎?

Góa lâi kán-tan kóng chi̍t-ē, ūi-hô tong-kio̍k ê phah-piàⁿ kap jîn-bîn ê kám-siū tiong-kan, ná ē chha hiah-chē.
我來簡單說一下,為何當局的努力與人民的感受之間,落差怎麼會差這麼多。

 1. Chin bêng-hián ê, che tio̍h-sī chu-gôan hun-phòe tāng-thâu-khin chō-sêng giâm-tiōng ê siâⁿ-hiong-chha-kū. Siú-to͘ khiā-chhù kap seng-o̍ah khai-siau lóng chin-kôan, chiòng-gāi-chiá ka-têng iū-koh phó͘-phiàn keng-chè jio̍k-sè, chiòng-gāi-chiá jîn-kháu hun-pò͘ tī siú-to͘ he̍k-chiá to͘-hōe-khu-lāi kap bû-chiòng-gāi khôan-kéng ê chu-gôan hun-phòe, pi-lē tú-hó tò-péng.
  很明顯的,這就是資源分配不均造成嚴重的城鄉差距。首都居住與生活消費都很高,身障者家庭又普遍經濟弱勢,障礙者人口分佈在首都裡或都會圈裡與無障礙環境資源分配,比例正好相反。
 2. Bû-chiòng-gāi khôan-kéng ê tâu-chu, ngē-thé hong-bīn chha-put-to phian-tiōng tōa-po͘-thâu, cho̍at-tùi sī sū-si̍t.
  無障礙環境投資,硬體方面幾乎偏重大都會,絕對是事實。
 3. Bû-chiòng-gāi kong-chhia he̍k-chiá kheh-ūn, chhut-liáu Tâi-pak chha-put-to lóng-sī phīⁿ-phang nā-niā; Chit-lūi ūn-su chí-iàu nā-m̄-sī kai lō͘-sòaⁿ só͘-ū-ê chhia-pang lóng sú-iōng bû-chiòng-gāi chhia-lióng, to chin bô-jîn-sèng. Chiòng-gāi-chiá kun-pún m̄-káⁿ tah!
  無障礙公車或客運,出了台北幾乎都只是點綴點綴;這類運輸只要不是該路線所有班次都使用無障礙巴士,就很不人性。障礙者根本卻步!
 4. Kòan-chhoan chôan-Tâi ê thih-lō͘ hē-thóng, chiàu-lí-kóng ngē-thé kiàn-siat hong-bīn siâⁿ-hiong-chha-kū ē-khah sè sió-khóa; Bû-nāi, nńg-thé ho̍k-bū khiok-sī “tōa-sè-hàn chha chin-chē”! Chiok chōe sió-chām sui-bóng ū tiān-thui ū bû-chiòng-gāi piān-só͘, khiok-sī in-ūi bô chām-bū-gôan thang ho̍k-bū, chō-sêng chiòng-gāi-chiá bô-hoat-tō͘ tah-chhia.
  貫穿全台的鐵路系統,照理說硬體建設方面城鄉差距會較小些;無奈,軟體服務卻「大小漢差很大」!很多小站雖然有電梯有無障礙廁所,但卻因為沒有站務員服務,造成障礙者無法搭乘。
 5. Ko-thih mā chin chhám, múi lia̍t-chhia ê kò͘-tēng-sek lûn-í-ūi kan-nā 2-ūi, ūi-tio̍h che góan mā iàu-koh teh khòng-cheng-tiong.
  高鐵也很慘,每列車的固定式輪椅席位只有兩個,為此我們也還在抗爭中。

Chhiáⁿ-mn̄g chia-ê būn-tê, hù-chóng-thóng lí kám chai-iáⁿ?
請問這些問題,副總統你知道嗎?

伊甸調查:6成身障者 近1年未搭大眾運輸

2016 年台灣運具次數之公共運輸市占率達 18.1 %,創 8 年來新高。副總統陳建仁致詞時表示,政府每年投入無障礙交通的金額是過去的 4 倍,包括無障礙公車、計程車。
陳建仁表示,低底盤公車從 2009 年的 7% ,至今年已增至 77% ,預計 2020 年市區無障礙公車將達到 73% 。
另外,台有 131 站配置無障礙電梯,未來將增至 182 站, 2022 年車廂與月台高度改為同樣高度。副總統陳建仁致詞時表示,政府每年投入無障礙交通的金額是過去的 4 倍,包括無障礙公車、計程車。

鄭豐喜基金會
無障礙行動總監 林文華

2018/11/14