向「無障礙公車服務 SOP」提建議

Hiòng “Bû-chiòng-gāi-kong-chhia ho̍k-bū SOP” thê kiàn-gī.

Koan-î Tōa-to͘-hōe-kheh-ūn ê bû-chiòng-gāi-kong-chhia ho̍k-bū SOP, kò-jîn chiū iáⁿ-phìⁿ ê sī-hōan lōe-iông thê-chhut tām-po̍h-á kiàn-gī.
關於大都會客運的無障礙公車服務 SOP ,個人就影片的示範內容提些建議。

 1. Ū jîn-hêng-tō ia̍h-sī go̍at-tâi ê chām-pâi, chhiáⁿ kong-chhia thêng-chiàn ho͘-óa, koh chù-ì chhia-mn̂g m̄-thang bīn-tùi chó͘-tòng-mi̍h.
  有人行道或月台的站牌,請公車緊鄰路緣停靠,並注意下車門不可面對阻擋物。
 2. Kà-sái-ôan chhē-chhut an-chôan-tòa, iōng siuⁿ-chē sî-kan; Kiàn-gī siat-kè khǹg-tiàm chhau-chok ê sî chhun-chhiú to thê-ê-tio̍h ê só͘-chāi.
  駕駛員取用安全帶時,耗費太多時間;建議設計存放於操作時的伸手可及處。
 3. Chhiáⁿ iông-ún sêng-kheh kái-iōng chū-pī ê “jîn-sin an-chôan-tòa”.
  請容許乘客改用自備的「人身安全帶」。
 4. Hó-lé thê-chhéⁿ beh tàu-saⁿ-kāng pa̍k an-chôan-tòa sī pit-iàu ê SOP, che kap sèng-pia̍t bô-koan.
  禮貌告知協助繫安全帶是必要的 SOP ,這與性別無關。
 5. Chin bô-chhái, iáⁿ-phìⁿ bô sī-hōan chài 2-tâi lûn-í ê SOP.
  很可惜,影片沒有示範上兩台輪椅的 SOP 。
 6. Iáⁿ-phìⁿ sī-hōan hoat-seng chin-giām-tiōng ê chhò-ngō͘, sêng-kheh ê lo̍h-chhia-tē-tiám pit-su tī chiūⁿ-chhia chìn-chêng to seng khak-jīm hō͘ hó-sè.
  影片示範發生很嚴重的錯誤,即乘客的下車地點必須於上車前就先確認。
 7. Thê-chhéⁿ hâ an-chôan-tòa ê kò-sī m̄-bián siòng-phìⁿ, m̄-koh jī ài hòng-tōa thang chéng-ha̍p tī bû-chiòng-gāi-phiau-sī lāi-té.
  提醒繫安全帶的告示可免照片,但字需放大可整合於無障礙標示內。
 8. Tē-pán su-iàu pó-chhî ôan-chôan chēng-khong kah-bē hông-gāi lo̍h-chhia.
  地板上需保持完全淨空以免妨礙下車。

鄭豐喜基金會
無障礙行動總監 林文華

2019/1/9

--- 延伸閱讀 ---

我終於知道內政部為何廢止《都市公園綠地各主要出入口無障礙設施設置原則》。X!

Góa chiong-î chai-iáⁿ Lāi-chèng-pō͘ ūi-hô hòe-chí “To͘-chhī kong-hn̂g-le̍k-tē kok chú-iàu chhut-ji̍p-kháu bû-chiòng-gāi siat-si siat-tì-gôan-chek”. X!

Chòe-kīn hoat-kiàn 9/12 Lāi-chèng-pō͘ hoat-pò͘ “To͘-chhī kong-hn̂g-le̍k-tē kok chú-iàu chhut-ji̍p-kháu bû-chiòng-gāi siat-si siat-tì-gôan-chek” thêng-chí sek-iōng, góa ti̍t-ti̍t siūⁿ-bô, che tàu-té sī an-chóaⁿ?
最近發現 9/12 內政部發佈《都市公園綠地各主要出入口無障礙設施設置原則》 停止適用,為此一直感到納悶,到底是怎一回事?

Kú-nî-lâi, ūi-tio̍h thiah-sak “pháiⁿ-mi̍h-á” tāi-ke phah-piàⁿ kui-pòaⁿ-po͘, chiong-î 2014/5/6 tī Tân Chiat-jû li̍p-úi tàu-saⁿ-kāng kí-pān “Che m̄-sī chiòng-gāi, sahⁿ-mih chiah-sī chiòng-gāi? — Jû-hô khì-tû lō͘-cha̍h” kong-thiaⁿ-hōe; Hō͘ kok-hong tàu-tīn jia̍t-lia̍t thó-lūn pháiⁿ-mi̍h-á ê būn-tê.
多年來,為了剷除「怪物」大家努力老半天,終於 2014/5/6 在陳節如立委協助下舉辦了「這不是障礙,甚麼才是障礙? — 如何去除路阻」公聽會;讓各方在一起熱烈討論怪物問題。

Sòa-lo̍h, 2014/8/29 Lāi-chèng-pō͘ hoat-pò͘ 1030809532 hō hâm “To͘-chhī kong-hn̂g-le̍k-tē kok chú-iàu chhut-ji̍p-kháu bû-chiòng-gāi siat-si siat-tì-gôan-chek” (kán-chheng, 2014 siat-tì-gôan-chek), ū-liáu chit-hūn hâm, hō͘ chôan-Tâi thiah-sak hia-ê “bú-jio̍k chiòng-gāi-chiá” ê pháiⁿ-mi̍h-á piàn-chiâⁿ ke-khah kán-tan, Lāi-chèng-pō͘ mā siat-liáu ū hāu-lu̍t ê choan-bûn chiap-siū tâu-sò͘ thang-á-kháu.
接著, 2014/8/29 內政部發佈台內營字第1030809532號函《都市公園綠地各主要出入口無障礙設施設置原則》 (以下簡稱, 2014 設置原則),有了這份函件讓全台拆除那些「羞辱障礙者」的怪物變成簡單許多,內政部也設了高效率的專門接受投訴窗口。

Tān-sī, iū-koh siáⁿ-gôan-in Lāi-chèng-pō͘ chòe-kīn tu̍t-jiân hoat-pò͘ “2014 siat-tì-gôan-chek” thêng-chí sek-iōng?
但是,又是為何內政部最近突然發佈「2014 設置原則」停止適用?

Gôan-lâi Lāi-chèng-pō͘ hi-bāng hō͘ thiah-sak pháiⁿ-mi̍h-á hôe-kui 2015/10/22 hoat-pò͘ ê “Lāi-chèng-pō͘ chú-kóan o̍ah-tōng-tiûⁿ-só͘ bû-chiòng-gāi siat-si siat-kè-piau-chún” (kán-chheng, 2015 siat-kè-piau-chún), hō͘ o̍ah-tōng-tiûⁿ-só͘ siat-kè ū chit-ê piau-chún, tong-jiân pau-hâm “2014 siat-tì-gôan-chek” ê siong-koan kui-tēng.
原來內政部希望讓拆除怪物回歸 2015/10/22 發佈的《內政部主管活動場所無障礙設施設備設計標準》 (以下簡稱, 2015 設計標準) ,讓活動場所設計有個標準,當然包含「2014 設置原則」的相關規定。

Piáu-bīn khòaⁿ-khí-lâi, che èng-kai sī koh-khah hû-ha̍p hoat-tī gôan-chek; Tān khó͘-ò͘ⁿ ê sī chit-ê “2015 siat-kè-piau-chún” ê hoat-kui miâ-chheng ke-puh 2-jī “chú-kóan”. Góa péng-thàu-thàu só͘-ū-ê Lāi-chèng-pō͘ hoat-kui, to̍k-to̍k chí-ū “2015 siat-kè-piau-chún” pī àm-chhah “chú-kóan” 2-jī. Chin sī thian-hā-kî-koan, hun-bêng khi-hū chiòng-gāi-chiá.
乍看之下,這應該是更符合法治原則;但可惡的是該「2015 設計標準」的法規名稱多了「主管」兩個字。個人翻遍所有內政部法規,獨獨只有「2015 設計標準」被暗差入「主管」兩字。真是天下奇觀,擺明欺負障礙者。

 • “2015 siat-kè-piau-chún” kán-tan kóng, chit-pō͘ hoat-kui kan-nā kui-hōan Lāi-chèng-pō͘ “chú-kóan” ê o̍ah-tōng-tiûⁿ-só͘, pún-té ê “2014 siat-tì-gôan-chek” sī hâm-kài chôan-kok ê to͘-chhī kong-hn̂g-le̍k-tē téng.
  「2015 設計標準」明白的說,這法規只規範內政部「主管」的活動場所,而原本的「2014 設置原則」是涵蓋全國的都市公園綠地等。
 • Iā-chiū-sī-kóng, Lāi-chèng-pō͘ ka-tī hān-sok hoat-kui, tùi tē-hng-chèng-hú chú-kóan ê to͘-chhī kong-hn̂g-le̍k-tē pō͘-hūn, siōng-chē chí kan-nā ē-tàng khòan-tō; Sīm-chì tē-hng-chèng-hú kò͘-ì bô-ài-chhap, mā kap Lāi-chèng-pō͘ bô-kan.
  也就是說,內政部自己限縮法規,對地方政府主管的都市公園綠地部分,頂多只能勸導;甚至地方政府故意不予理會,也與內政部無關。
 • Chiông-chū liáu-āu, téng-î āu-hoan chí-iàu tē-hng-chèng-hú nā kóng “Pún kong-hn̂g bô sio̍k Lāi-chèng-pō͘ só͘ chú-kóan”, tong-jiân tō ē-tàng khin-sang pok-hôe chhī-bîn ê tâu-sò͘.
  如此一來,等於以後只要是地方政府說「本公園不屬內政部所主管」,當然就可以輕易駁回市民的投訴!

Chhiáⁿ-mn̄g chôan-kok koan-sim thiah-tî pháiⁿ-mi̍h-á ê chiòng-gāi-chiá pêng-iú kap thôan-thé, lán bōe khí-sèng-tē ma? Lán thang koh kè-sio̍k hō͘ kok-chióng pháiⁿ-mi̍h-á bú-jio̍k ma?
請問全國關心拆除怪物的障礙者朋友和團體,我們能不生氣嗎?我們還要繼續被各式怪物群羞辱嗎?

鄭豐喜基金會
無障礙行動總監 林文華

--- 延伸閱讀 ---

輪椅在公車上最容易翻摔的狀況!

Lûn-í tī kong-chhia-téng siōng-gâu péng-po̍ah ê chêng-hêng!

 1. Ū-ê chiòng-gāi-chiá bô-hong-piān hâ an-chôan-tòa, nā chē hôaiⁿ-hiòng ê sî-chūn, chhian-bān kì-tit lûn-í “ǹg chhia-thâu hong-hiòng” hit-pêng ài khò-tiâu kò͘-tēng-mih, bē-sái làu-khang.
  有些障礙者不方便繫安全帶,若採橫向坐時,千萬記得輪椅「向車頭方向」一側要緊貼固定物,不可留空間。
 2. Chhiú-sak-lûn-í ki-pún-siōng sī tāng-thâu-khin, koh-khah gâu péng-po̍ah.
  手推輪椅基本上是頭重腳輕,更容易翻摔。

鄭豐喜基金會
無障礙行動總監 林文華

2018/12/15

--- 延伸閱讀 ---

有關搭公車從輪椅翻摔,個人提小建議。

Iú-koan chē kong-chhia àn lûn-í péng-po̍ah, kò-jîn thê sió kiàn-gī.

Chiū Hōan Khó-khim chē kong-chhia put-hēng péng-po̍ah it-sū, góa thê-kiong tām-po̍h-á siūⁿ-hoat hō͘ kok-ūi chham-khó. Góa hui-siông hôan-ló bêng-jîn kap î-lūn pâi-san-tò-hái chi̍t-bīn-tó, kà-sú-ôan ê seng-o̍ah mā-sī hui-siông-hui-siông khó͘.
就范可欽搭公車不幸翻摔一事,我提供微小想法給各位參考。我非常擔心名人和輿論排山倒海一面倒,駕駛員的生活也是很苦很苦。

 • Siú-sian, kai kong-chhia khak-tēng bô chhiau-sok; Góa tam-sim mûi-thé ê siá-hoat ē gō͘-tō, kín-kip ta̍h-tòng-á ia̍h-sī kip-siám-oan, m̄-sī chhò.
  首先,該公車確定沒有超速;我擔心媒體寫法會誤導,緊急剎車或閃避急彎,不是錯。
 • Kà-sú-ôan chū-jīn kap chit-ūi sêng-kheh chin-sek, só͘-í bô koh-chài thê-mn̄g an-chôan-tòa ê tāi-chì; Che iû-gôan ûi-hóan SOP.
  駕駛員自己認為和這位常客熟了,所以沒再提問綁安全帶的事;這仍然違反 SOP 。
 • Lûn-í-ūi hū-kīn bô tah-chhut “thê-chhíⁿ hâ an-chôan-tòa ê tiám-tuh”, kà-sú-ôan nā tú-tio̍h kū-cho̍at to ū tām-po̍h-á ûi-lân; Chit pō͘-hūn kiàn-gī gia̍p-chiá kái-chìn.
  無障礙席位附近沒有貼出「提醒繫安全帶的提示」,駕駛員若被拒絕就有些為難;這部分建議業者改進。
 • Chhiú-sak-lûn-í ki-pún-siōng sī tāng-thâu-khin koh thô͘-kha lia̍h-bē-tiâu, chin-gâu péng-po̍ah; Sêng-kheh ia̍h-sī gia̍p-chiá lóng-ài jīm-bat.
  手推輪椅基本上是頭重腳輕又無抓地力,很容易摔倒;乘客或業者都要認知。
 • Lo̍h-hō͘-thiⁿ tē-pán ku̍t-liù-siuh, jīm-hô lûn-í lóng-ē ku̍t-chhu tín-tāng.
  雨天地板濕滑,任何輪椅都很容易滑動。
 • Sêng-kheh kì-jiân sī siông-kheh, iū-koh sī chhiú-sak-lûn-í, lí-tong thé-jīm ki-pún ê hûi-hiám-sèng; Ē-sái chú-tōng thê-chhíⁿ hâ an-chôan-tòa. Bêng-jîn koh-sī tì-sek-hūn-chú, m̄-chai-iáⁿ ū an-chôan-tòa siat-pī ma?
  乘客既然是常客,又是手推輪椅,理當體認基本的危險性;可主動提醒繫安全帶。名人更是知識分子,不知道有安全帶設備嗎?

鄭豐喜基金會
無障礙行動總監 林文華

2018/12/15

--- 延伸閱讀 ---

第 3 屆身權小組委員網路投票網址公佈

Tē-3-kài Tâi-pak-chhī Sin-kôan-sió-cho͘ ôan-hōe bāng-lō͘ tâu-phiò bāng-chí kong-pò͘.

 • tâu-phiò bāng-chí https://goo.gl/M3s4aP
  投票網址 https://goo.gl/M3s4aP
 • Khak-tēng ū sin-chiòng-chhiú-chheh (chèng-bêng) chiah ē-sái tâu-phiò; Sin-chiòng-chèng-bêng bô têng-sin kàm-tēng ê lâng chhiáⁿ-thiām 9991231
  確定有台北市身障手冊 (證明) 才能投票;身障證明未重鑑定者請填 9991231
 • Ki-thé-chiòng-gāi-lūi chhiáⁿ-tâu 6-hō — Lîm Bûn-hôa
  肢體障礙類請投 6 號 — 林文華

--- 延伸閱讀 ---