標籤彙整: 交通

台灣高鐵,器官比雞腿!

Tâi-ôan Ko-thih, Lān-chiáu Pí Ke-thúi!

Iú-koan Tâi-ôan Ko-thih chòe-kīn chiam-tùi Tân Au-phek li̍p-úi chit-sûn “cheng-ka lûn-í-ūi” ê tap-hok, góan hui-siông sit-bōng tûi-sim-koaⁿ.
有關台灣高鐵近日針對陳歐珀立委質詢「增加輪椅席」的答覆,我們看了萬分失望。

Góa lâi thê-chhut khòaⁿ-hoat, hō͘ ta̍k-ke chò-chham-khó.
對此,我提出看法回應,供各界參考。

 • Bo̍k-chêng Ko-thih múi-pan-chhia ū 989-ê tùi-hō-ūi, a-lûn-í chiah 4-ūi (2-ūi chôan-se̍k + 2-ūi khǹg gín-á-chhia). Téng-î bô-khó-lū chū-iû-chō, bóan-chō ê sî-chūn, lûn-í chiah-chiàm 0.4%.
  現有高鐵每列對號席位總共 989 個席位,輪椅席才 4 席 ( 2 全席 + 2 收折席) 。也就是說,未將自由座參考在內,滿座時供輪椅乘客搭乘者只佔 0.4% 。
 • Siūⁿ-khòaⁿ-māi, chiah-chhun 0.4% lâi-kap-lâng kóng sú-iōng-lu̍t kun-pún bô-ì-gī! Bo̍h-kóng-sī Ko-thih só͘-kóng-ê 34.8% sǹg-hoat būn-tê mā-chin-tōa, sī-kā só͘-ū sî-tōaⁿ chóng-pau-chāi-lāi, bô-ha̍h-si̍t-chè. Ôan-chôan bô-khó-lū lûn-í lâng-kheh ê su-iàu kap sóan-te̍k!
  如此 0.4% 的低水位,探討使用率根本沒意義!況且高鐵常提 34.8% 的計算方式問題也很大,是把所有時段都算進去,不符實際。完全不考慮輪椅使用者的使用需求與選擇!

 • Chhiáⁿ-mn̄g Ko-thih, lín tī Ji̍t-pún ū-khòaⁿ-kòe kúi-chiah lûn-í tī ke-thâu pha-pha-cháu? Lín tī chhia-thâu khòaⁿ-kòe kúi-tâi lûn-í? Hoan-thâu koh-lâi-khòaⁿ lán Tâi-ôan ê chêng-hóng!
  請問高鐵人員,你們到日本見過多少輪椅使用者在街上跑?你們在車站見過多少輪椅使用者?回頭看看台灣吧!
 • In-ūi kok-chêng bô-sio-siâng, Ji̍t-pún ê lûn-í-cho̍k phó͘-phiàn bô-siáⁿ o̍ah-tōng-le̍k kap chin-chió chio-phōaⁿ chē-Ko-thih cháu-hn̄g-lō͘. Ji̍t-pún tong-kio̍k ki-pún-siāng bô-siáⁿ-hoan-gêng lûn-í-cho̍k lâi chē-ko-thih.
  正因國情不同,日本輪椅使用者的普遍活動力與搭車頻度,遠遠低於台灣。日本交通當局基本上不歡迎太多輪椅乘客來搭高鐵。
 • Koh-ū, Ji̍p-pún-lâng nî-lāu ia̍h-sī thè-hiu-āu, tōa-to-sò͘ ài-khiā-tī chng-kha lī-khui to͘-chhī ; M̄-koh Tâi-ôan to͘-chhī ê lāu-sī-tōa tian-tò bô-ài poaⁿ-sóa. Iû-kî Tâi-ôan jîn-kháu ba̍t-tō͘ chiah-ní-á-kôan, Ko-thih koh-khah-sī to͘-hōe-kan tiōng-iàu ê kau-thong-kang-khū.
  又也是國情不同,日本人年老或退休後,多喜歡移往鄉下居住遠離都市;台灣反而相反,年紀大的人甚少離開熟悉的居家。尤其台灣人口密度之高,非日本能比;高鐵更是台灣都會間重要的交通工具。
 • Chiū-í thui-tōng bû-chiòng-gāi khôan-kéng lâi-kóng, Ji̍p-pún m̄-sī iu-téng-seng, Tâi-ôan ūi-siáⁿ ài-kap lo̍k-ngó͘ ê Ji̍p-pún saⁿ-pí ? Kin-pún tio̍h-sī Lān-chiáu Pí Ke-thúi!
  就推動無障礙環境來說,日本並非優等生;台灣為何要跟落後的日本比?根本就是器官比雞腿

 • Che tē-saⁿ-tiám, Ko-thih tong-kio̍k í-keng sêng-jīn iah-koh-ū khó-hêng ê hong-àn, tio̍h-sī tē-7-chhia-siuⁿ cheng-ka lûn-í-ūi; Tān-sī Ko-thih tio̍h-sī bô-siūⁿ-bē tín-tāng, poaⁿ-chhut m̄-sī lí-iû ê lí-iû.
  此第三點高鐵當局已經承認仍有可行方案,即第 7 車廂增加輪椅席位;但高鐵就是不想做,搬出不是理由的理由。
 • Ko-thih ū-pān-hoat lio̍h-á kái-siān, tàn-tio̍h-sī m̄-khéng-chhòng. Kám-kóng Ko-thih chêng-kàu-taⁿ lóng-bô khòaⁿ-tio̍h tong-kio̍k í-keng giâm-tiōng ûi-hóan Sin-kôan-hoat siang-koan kui-tēng?
  高鐵有辦法稍加改善,但就是百般不願意。難道高鐵從來不考慮當局已經嚴重違反《身心障礙者權益保障法》有關規定?
 • Koh-khah tiōng-iàu, Ko-thih kā CRPD kap CRPD-si-hêng-hoat piàⁿ-hiat-kak, thiah-pe̍h khî-sī lûn-í-cho̍k-kûn.
  更重要的是,高鐵把《身心障礙者權利公約 CRPD》《身心障礙者權利公約施行法》拋在腦後,擺明歧視輪椅族群

 • Chêng-chhia-chi-kàm, kiàn-gī Koh-khah tong-kio̍k bé-sin-chhia ê sî-chūn, m̄-thang koh-chhái-iōng kē-lō͘-phiau-chún, lî-chhiáⁿ chun-chiông hoat-lēng, kî-thāi Ko-thih chá-ji̍t chiâⁿ-chòe A-chiu ê iu-téng-seng, chiâⁿ-chòe Tâi-ôan ê kiau-ngō͘.
  前車之鑑,建議高鐵當局添購新車時,不要再採用低標準,並嚴格遵從法令,期盼高鐵早日成為亞洲優等生;成為台灣的驕傲。

鄭豐喜基金會
無障礙行動總監 Lim Bun-hoa (林文華)

2018/4/12

輪椅下公車,人被摔出。

Lûn-í lo̍h-kong-chhia, lâng soah piàⁿ-chhut-khì.

Iū-koh ū lûn-í lo̍h-kong-chhia chhut-ì-gōa!
又有輪椅下公車出意外了!

Pún-àn tiōng-tiám :
本案重點:

 • Chhia-sin ū pàng-kē-bò͘? pàng-kē khah-bē chhut-tāi-chì.
  車身是否有放低?放低就比較不會出事。
 • Siâ-pho-pang ē-kha ū ôan-chôan chiap-chhiok–tio̍h tē-bīn-bò͘? thô͘-kha nā-sī bô-pêⁿ, siâ-pho-pang thâu-téng ē-hiau-tham kā-bē-tiâu.
  斜坡板下端是否左右有高低差?若有高低差,上端可能有一邊沒辦法完全扣進去。
 • Siâ-pho-pang thâu-téng kap-chhùi ū li̍h-khui-bò͘?
  斜坡板上端是否有斷裂?
 • Chhia-sin ê kap-chô ū li̍h-khui-bò͘?
  車子扣槽是否有裂開?

Lim Bun-hoa (林文華) 2018/3/21

關於無障礙席位數 – 台灣高鐵回覆函

這是台灣高鐵針對我們爭取多年的「增加無障礙席位數」議題,所作的回覆。

在協商會議中,我提醒高鐵公司,現有高鐵每列對號席位總共 989 個席位,輪椅席才 4 席 ( 2 全席 + 2 收折席) 。也就是說,未將自由座參考在內,滿座時供輪椅乘客搭乘者只佔 0.4% ;在這種情況下和我們討論輪椅席「利用率」根本毫無意義。這就像有家餐廳師傅向老闆抱怨說「我們的客人都不喜歡吃魚,以後不需增加魚料理」;但問題是,餐廳的魚從來就沒煮熟過,造成客人不再點魚而非客人不喜歡吃魚。

沒想到高鐵公司在回覆函裡還是強調利用率約 34.8% ,拒絕現有列車增加輪椅席位。很遺憾,新車上路竟然是八年十年後的事。看到高鐵的強硬態度我們想:

 • 現有高鐵的保固期都過了;要增加輪椅席位並非保固合約問題或技術性做不到,而是高鐵「不願意」。
 • 未來十年,台灣社會老年人比例的飆升速度,真的很難想像,該怎辦?
 • 台灣社會老人化速度之快為全球數一數二,高鐵當局似乎視而不見!

2018/1/25 台灣高鐵回覆

主旨:

有關貴會函請本公司研議高鐵新車廂席位分配乙案,復如說明,敬請查照。

說明:

 1. 復貴會 2017 年 12 月 7 日豐喜書展字 (106) 字第 120701 號函;副本兼復交通部高速鐵路工程局 2017 年 12 月 19 日高鐵三字第 1060017827 號函。
 2. 本公司列車每一車組可提供 4 個無障礙座位,經統計 2017 年度約提供 51,592 班次,約計提供 20.6 萬個無障礙座位,利用率約 34.8% 。對照國外高鐵列車之每一車組之輪椅座位數多以 2 席相較,本公司現行無障礙座位之規劃應尚稱允當。
 3. 有關無障礙座位之預定服務,現行均由旅客去電客服專線或由各車站售票窗口安排,以確保無障礙座位均提供予有需求之旅客。本公司另提供乘車導引、同行旅客座位安排等服務,期使旅客享有更安全、舒適之旅程與服務體驗。
 4. 有關貴會函請本公司研議旨揭事項,本公司於未來新購列車時,將綜合評估考量,以提供旅客安全無虞之設施環境。

聯絡人:蔡嘉鴻
聯絡電話: 02-8789-2000 分機 75508

Lim Bun-hoa (林文華) 2018/1/31


為高鐵新車廂席位分配提構想

高鐵現況:
 • 常見空位子很多,但輪椅使用者卻買不到席位;輪椅朋友們出遠門常被迫拆開分班次搭乘。
 • 有時席位滿座,卻讓輪椅席位空著,有些浪費。
給新車廂設計提供建議:
 • 每個車廂至少設置兩個輪椅席;但讓輪椅席成為輪椅使用者「優先座」概念。
 • 高鐵訂票時,非輪椅使用者以一般席位為優先選定,若該班次該路段正好一般席位都被訂走時,則可將輪椅席出售給非輪椅使用者。
好處:
 • 可更符合 CRPD 相關法規精神。
 • 此為更接近「通用設計概念」的處理方式;讓輪椅使用者與非輪椅使用者的「訂票機會」更接近些。
 • 讓滿座成為真正滿座,座無虛席。
 • 輪椅使用者團體搭乘,比較不會被迫分拆班次 (這是長期以來嚴重的困擾) 。
 • 並非每個輪椅使用者搭車時都需要上廁所,若願意搭沒有無障礙廁所的人仍有機會搭車。
 • 現實問題,台灣正進入快速老人化的社會,輪椅使用族群越加擴大。
 • 如此可讓輪椅使用者也有選搭商務車廂的權利,多一種選擇。
 • 可讓台灣高鐵運輸真正往前邁進。

Lim Bun-hoa (林文華) 2017/12/1


我們要的不多,我們只要「安全」上下公車 …

公車站牌停靠區

公車無法順利貼近人行道於站牌停靠區停妥車好讓乘客秩序上下車的問題由來已久,大家都知道這是個頭疼的問題,也都常見討論想辦法解決。

身為障礙者常因此無法順利搭上公車或招呼不到公車,公車司機被誤會過站不停;除了氣憤無奈外我們還能做些甚麼?我們只能提醒政府當局「我們要的真的不多,讓公車貼近人行道停妥真的有那麼困難嗎?」

 • 每次討論此問題,總顯示結論最大問題在於「公車停靠區被違停佔用」。對此,當局一定承諾會加強取締。但接下來呢?問題仍然存在!

加強取締

為何當局承諾加強取締,但問題還是那麼嚴重?違規停車者不怕被舉發嗎?豎立公車停靠區的權威性不可被侵犯難嗎?

 • 沒錯,問題在於「消極」。現行的違停罰款坦白說「不算貴」,那麼如果警察開單處以「最高額罰款」,至少可讓違停成本稍微提高吧。
 • 公車停靠區在營運時間內必須全面淨空;所以,發現違停是否能以最快速度執行拖吊以解除危機?
 • 短暫時間的違停怎辦?這雖然較難取締但仍是妨礙公車停靠的大宗,政府想好了嗎?該如何處理?

公共安全

 • 其實這仍是公務員態度問題,如果每次都從「交通角度」處理此事,仍屬不積極作為。
 • 我們提醒當局,這必須從「公共安全角度」著手,公車停靠區被違停、或路邊並排停車所造成的事故「非死即傷」,事態嚴重屬公共安全範疇。因此政府有責任主動消弭任何可能發生的公安事件,運用更積極的策略與手段,才有可能見到成效。

取締罰款絕對不是目的,但卻是防範公安事故發生的手段,我們很支持當局更積極解決公車停靠區被違停的問題,因為這是市民大眾的共同問題。

(2016/6/23)

鄭豐喜基金會
無障礙行動總監 Lim Bun-hoa (林文華)

大眾運輸全面無障礙,可能造成浪費嗎?

大眾運輸無障礙欣聞《身心障礙者權益保障法》修正草案初審過關,其中規範所有運輸業者都有「提供無障礙運輸服務」的義務,並訂下罰則。我們要說「這樣修法就對了」,但也要說「這一天我們真的等了好久好辛苦」。

11/5 中時新聞報導時提到「台灣無障礙旅遊發展協會理事長鄭淑勻表示,身障者若可以到達每個地方,代表國家是文明的,肯定修法方向,但也須考量營運成本效益,若運量極低又強制設置無障礙設施,可能也是浪費資源。」

我不知道這訪問的背景如何,也不知真實性如何,不知是否記者自己掰的?既然見報,我還是必須提出個人見解,深恐社會大眾誤會立委「做過頭」。

一、成本考量

長期以來,我們推動環境無障礙時的最大阻力就是反對者常塞給我們一詞「成本考量」。但我要問,成本是如何計算的?

 • 就以公車來說,買了功能不齊全的巴士「省東省西」,本來就花費較少。如果還要更省,也可以不裝冷氣系統呀!成本可以這樣算嗎?
 • 所以,只看商品成本,不計效益增生,就不是正確的營運成本評估。
 • 老人家們,如果被迫搭「功能不全」巴士,勢必造成膝關節傷害提早發生,或筋骨快速惡化。對健保系統來說,是否負擔更重了,是否社會成本增加了?

這僅舉其中一例;又,「功能不全」巴士限縮服務對象更是對社會的大傷害。所以,「功能不全」巴士根本不能用於大眾運輸。

二、運量極低

何謂運量低?到底說的是「旅客少」還是「障礙者少」?

 • 如果是旅客少,公車業者本來就可以調整班距措施,根本不是問題。路線既然會開闢出來,就表示有需求;否則廢掉算了!
 • 如果是障礙者少,是否該探討其真正原因才是正道吧。如,目前很多縣市的公車並非規劃「全線」無障礙;而是每個路線搭配幾輛無障礙公車。請問,障礙者搭公車要碰運氣,班距又比一般人更長,誰敢搭?誰能等?

我們都知道,越是偏鄉其老年人比例也較高,不是更應該準備「功能齊全」的巴士嗎?

三、浪費資源

環境本來就不該有障礙,公車障礙來自於「功能不全」巴士。試問,提供「功能齊全」的巴士算是浪費資源嗎?

年長者繳了一輩子稅金,如果我們提供可能造成人身傷害的交通工具,這樣對嗎?又,我們的大眾運輸拒絕某些族群 (也是納稅人) 搭乘,這樣對嗎?障礙者的人權可以用「浪費資源」為由給剝奪掉嗎?

2015/11/14

鄭豐喜基金會
無障礙行動總監 Lim Bun-hoa (林文華)

支道幹道很不人道!

為實現以人為本的交通環境,內政部透過學者專家提出這本《20091200 都市人本交通規劃設計手冊-第一版》。但幾年下來,我們的交通環境真的實現「人本」了嗎?

以台北市為例,當人們要穿越路口時,常會想到當局宣導要我們「快快走」。問題來了:

 • 根本快不了,過個馬路隨時得注意不斷冒出的轉彎車 (不知誰要讓誰) ,甚至我們還常被擋住。
 • 不快也不行,三四十秒的小綠綠不斷閃爍,讓人害怕走不到對岸就紅燈了。過個馬路緊張兮兮,我們肉身要跟鐵身的車車拼命搶時間。

總之,台北行人過馬路的秒數已經被壓縮得太不人道,行人路權根本不受保障。

紅綠燈秒差問題

幾乎所有路口都呈現這種狀況 (本例紅綠燈秒差只是相對代表) :

不人道的紅綠燈秒差

 • 行人穿越「寬路」時常常要等很久,但綠燈卻很短;一群人全數進入馬路就要花掉好幾秒,走在後面的人還沒到對岸常見已現紅燈。碰到超寬馬路 (如敦化北路) 一口氣過不了的人,就必須站在安全島上再「長等」到下一次綠燈,還得對抗酷日雨淋。
 • 一般行人就已經覺得很趕了,那些膝關節退化的年長者、肢障及視障朋友們等,尤其害怕過馬路;或根本無法過馬路。難怪老人化社會卻少見老人過大馬路。
 • 我們不解,那些舒服有冷氣的汽車駕駛人我們怎提供那麼好的待遇?不論路有多寬,都可輕鬆駛過。行人,卻是那麼卑微!

以人為本 天經地義

別忘了,所有開車的人一旦下車了,身分馬上變行人;自己也要行走在路上也需要過馬路。

所以個人認為,馬路原本就是行人的,汽車只是借過!

2015/10/31

鄭豐喜基金會
無障礙行動總監 Lim Bun-hoa (林文華)