「6 成身障者近一年未搭大眾運輸」陳副總統,你知道原因嗎?

“La̍k-siâⁿ chiòng-gāi-chiá chit-chi̍t-nî bô tah-kòe tāi-chiòng ūn-su.” Tân hù-chóng-thóng lí kám chai gôan-in?

Khòaⁿ-tio̍h Tân hù-chóng-thóng hôe-èng “La̍k-siâⁿ chiòng-gāi-chiá chit-chi̍t-nî bô tah-kòe tāi-chiòng ūn-su.” ê tiau-cha, kóng-hoat hó-chhan-chhiūⁿ kok-ka tâu-ji̍p tōa-bong keng-hùi ēng tī bû-chiòng-gāi kau-thong khôan-kéng lî-chhiáⁿ tōa-tōa sêng-tióng, m̄-koh chiòng-gāi-chiá sú-iōng-lu̍t pēng-bô lí-sióng.
見到陳副總統回應「6 成身障者近一年未搭大眾運輸」調查,說法好像國家投入龐大的經費用於無障礙交通環境且大幅成長,但是障礙者使用率並不理想。

Góa the̍h kāng-khóan 2016 ê bûn-kiāⁿ hō͘ hù-chóng-thóng khòaⁿ, chit-hūn Bí-kok Kok-bū-īⁿ 2017 hoat-piáu ê jîn-kôan pò-kò (Tâi-ôan pō͘-hūn) siá-tio̍h: “Tâi-ôan khiàm-khoeh bû-chiòng-gāi khong-kan kap bû-chiòng-gāi tāi-chiòng ūn-su-hē-thóng, te̍k-pia̍t sī tī Tâi-pak í-gōa ê tē-khu.”
我拿一樣是 2016 的報告文件給副總統看,這份美國國務院 2017 發表的人權報告 (台灣部分) 寫道:「台灣缺少無障礙空間與無障礙大眾運輸系統,特別是在台北以外的地區。」

Chhiáⁿ-mn̄g tong-kio̍k, chai-iáⁿ būn-tê tī tó-ūi ma?
請問當局,知道問題所在嗎?

Góa lâi kán-tan kóng chi̍t-ē, ūi-hô tong-kio̍k ê phah-piàⁿ kap jîn-bîn ê kám-siū tiong-kan, ná ē chha hiah-chē.
我來簡單說一下,為何當局的努力與人民的感受之間,落差怎麼會差這麼多。

  1. Chin bêng-hián ê, che tio̍h-sī chu-gôan hun-phòe tāng-thâu-khin chō-sêng giâm-tiōng ê siâⁿ-hiong-chha-kū. Siú-to͘ khiā-chhù kap seng-o̍ah khai-siau lóng chin-kôan, chiòng-gāi-chiá ka-têng iū-koh phó͘-phiàn keng-chè jio̍k-sè, chiòng-gāi-chiá jîn-kháu hun-pò͘ tī siú-to͘ he̍k-chiá to͘-hōe-khu-lāi kap bû-chiòng-gāi khôan-kéng ê chu-gôan hun-phòe, pi-lē tú-hó tò-péng.
   很明顯的,這就是資源分配不均造成嚴重的城鄉差距。首都居住與生活消費都很高,身障者家庭又普遍經濟弱勢,障礙者人口分佈在首都裡或都會圈裡與無障礙環境資源分配,比例正好相反。
  2. Bû-chiòng-gāi khôan-kéng ê tâu-chu, ngē-thé hong-bīn chha-put-to phian-tiōng tōa-po͘-thâu, cho̍at-tùi sī sū-si̍t.
   無障礙環境投資,硬體方面幾乎偏重大都會,絕對是事實。
  3. Bû-chiòng-gāi kong-chhia he̍k-chiá kheh-ūn, chhut-liáu Tâi-pak chha-put-to lóng-sī phīⁿ-phang nā-niā; Chit-lūi ūn-su chí-iàu nā-m̄-sī kai lō͘-sòaⁿ só͘-ū-ê chhia-pang lóng sú-iōng bû-chiòng-gāi chhia-lióng, to chin bô-jîn-sèng. Chiòng-gāi-chiá kun-pún m̄-káⁿ tah!
   無障礙公車或客運,出了台北幾乎都只是點綴點綴;這類運輸只要不是該路線所有班次都使用無障礙巴士,就很不人性。障礙者根本卻步!
  4. Kòan-chhoan chôan-Tâi ê thih-lō͘ hē-thóng, chiàu-lí-kóng ngē-thé kiàn-siat hong-bīn siâⁿ-hiong-chha-kū ē-khah sè sió-khóa; Bû-nāi, nńg-thé ho̍k-bū khiok-sī “tōa-sè-hàn chha chin-chē”! Chiok chōe sió-chām sui-bóng ū tiān-thui ū bû-chiòng-gāi piān-só͘, khiok-sī in-ūi bô chām-bū-gôan thang ho̍k-bū, chō-sêng chiòng-gāi-chiá bô-hoat-tō͘ tah-chhia.
   貫穿全台的鐵路系統,照理說硬體建設方面城鄉差距會較小些;無奈,軟體服務卻「大小漢差很大」!很多小站雖然有電梯有無障礙廁所,但卻因為沒有站務員服務,造成障礙者無法搭乘。
  5. Ko-thih mā chin chhám, múi lia̍t-chhia ê kò͘-tēng-sek lûn-í-ūi kan-nā 2-ūi, ūi-tio̍h che góan mā iàu-koh teh khòng-cheng-tiong.
   高鐵也很慘,每列車的固定式輪椅席位只有兩個,為此我們也還在抗爭中。

Chhiáⁿ-mn̄g chia-ê būn-tê, hù-chóng-thóng lí kám chai-iáⁿ?
請問這些問題,副總統你知道嗎?

伊甸調查:6成身障者 近1年未搭大眾運輸

2016 年台灣運具次數之公共運輸市占率達 18.1 %,創 8 年來新高。副總統陳建仁致詞時表示,政府每年投入無障礙交通的金額是過去的 4 倍,包括無障礙公車、計程車。
陳建仁表示,低底盤公車從 2009 年的 7% ,至今年已增至 77% ,預計 2020 年市區無障礙公車將達到 73% 。
另外,台有 131 站配置無障礙電梯,未來將增至 182 站, 2022 年車廂與月台高度改為同樣高度。副總統陳建仁致詞時表示,政府每年投入無障礙交通的金額是過去的 4 倍,包括無障礙公車、計程車。

鄭豐喜基金會
無障礙行動總監 林文華

2018/11/14

--- 延伸閱讀 ---

1020 將高鐵推向無障礙環境的倡議行動

1020 Chiong Ko-thih thui-hiòng bû-chiòng-gāi-khôan-kéng ê chhiàng-gī-hêng-tōng.

--- 延伸閱讀 ---

有關「增設輪椅席抗爭活動」後首度與高鐵商討

Iú-koan “cheng-siat lûn-í-ūi khòng-cheng-o̍ah-tāng” liáu-āu thâu-pái kap Ko-thih siong-thó.

Tī 10/20 Tâi-pak-chām khòng-cheng-o̍ah-tāng liáu-āu, 10/23 thâu-pái kap Ko-thih siong-thó sòa-āu ê kái-siān hong-àn. Ko-thih chhut-se̍k-ê ū ūn-bū-chhù hù-chóng-keng-lí Lio̍k-ūi-tong, kong-kiōng-koan-hē-chó͘ hù-lí Chhî-e̍k-lōe, Tâi-pak-chām chām-tiúⁿ Âng-chín-chhiong.
於 10/20 台北站抗爭活動後, 10/23 首度與高鐵商討後續改善方案。高鐵出席的有,運務處副總經理陸衛東、公共關係組副理徐逸叡、台北站站長洪振昌。

Hōe-tiong lî-chheng Ko-thih ē-tàng chek-khek kái-siān kap tui-ka ê sò͘-kiû siang-hong í-keng ū kiōng-sek, chit-pō͘-hūn tán-hāu “Chhian-chiòng kôan-ek hêng-tōng liân-bêng” chéng-lí liáu-āu chèng-sek tùi-gōa soeh-bêng.
會中釐清高鐵可即刻改善及追加的訴求雙方已有共識,這部分將由千障權益行動聯盟整理後正式對外說明。

Chit-pái hōe-gī-tiong, Ko-thih chiong-î sêng-jīn “kò͘-tēng-sek lûn-í-ūi” khak-si̍t bô-kàu-iōng. Kái-piàn kòe-khì “lán-kok Ko-thih lûn-í-se̍k ê pi-lē siōng-chheng ún-tòng” ê kóng-hoat.
這次會議中,高鐵終於坦承「固定式輪椅席」確實不夠用。改變過去「我國高鐵輪椅席之比例尚稱允當」的說法。

Tàn, kî-tiong chòe-chú-iàu mā-sī chòe-tiōng-iàu ê sò͘-kiû “chek-khek cheng-siat 4-ê kò͘-tēng-sek iu-sian-ūi”, bô-hoat-tō͘ tī chit-pái hōe-gī-tiong bêng-khak tit-tio̍h kái-koat. Ko-thih kan-nā tông-ì chòe-bān 12-go̍eh-tiong í “phêng-kó͘ kiat-kó” chò tap-hok. Iā-chiū-sī-kóng, ū-khó-lêng koh-chài kī-cho̍at lán-ê chòe-chú-iàu sò͘-kiû.
但其中最主要也是最重要的訴求「即刻增設 4 個固定優先席」,無法在這次會議中明確獲得解決。高鐵僅同意最慢於 12 月中,再以「評估結果」答覆我們。也就是說,有可能再度拒絕我們的主要訴求。

Chhian-chiòng-liân-bêng chèng-tāi-ke í-keng khai-sí tio̍k-chhiú ē-chi̍t-pō͘ tōng-chok, chek-ke̍k chìn-hêng kui-ōe-tiong.
千障聯盟夥伴們已經開始著手下一步動作積極進行規劃中。

Taⁿ, góa chiū Lio̍k-hù-chóng tī hōe-tiong ê soeh-bêng “Ko-thih khùn-lân–kái-siān ê lí-iû”, chāi-chhú thê-chhut góa-ê khòaⁿ-hoat.
今,我就陸副總於會中的說明「高鐵困難改善的理由」,在此提出我的看法。

  • Lia̍t-chhia í-keng kòe-liáu pó-kò͘-kî, tàn mā-m̄-sī góan kóng beh kái to ē-tàng kái, che pit-su ài kap Ji̍p-pún chhiúⁿ-siong thó-lūn–kòe. Thiah í-á chin-kán-tan, góan pit-su gián-kiù ē-kha khong-tiāu-siat-pī kap kiat-kò͘ sī-m̄-sī ē siū-éng-hióng. Góan só͘-ū ê lia̍t-chhia chôan-pō͘ lóng-sī chìn-kháu bé-lâi-ê, lî-chhiáⁿ chèng-hú kui-tēng pit-su thong-kòe an-chôan-jīn-chèng chiah-ē-sái sú-iōng. Só͘-í Ko-thih khai-thong kàu-taⁿ, só͘-ū ê lia̍t-chhia lóng m̄-bat kái-chong-kòe, góan hôan-ló kái-chong liáu-āu bô-hoat-tō͘ thong-kòe jīn-chèng.
   列車已經過了保固期,但也不是我們說要改就能改,這必須與日本廠商討論過。拆掉椅子很容易,我們必須研究底下空調設備與結構是否會受到影響。我們所有列車全都是進口買來的,且政府規定必須通過安全認證才能使用。所以高鐵開通至今,所有列車都未曾改裝過,我們擔心改裝後無法通過認證。

Kî-kòai! Ko-thih ūi-hô bô-beh hiòng “thong-kòe an-chôan-jīn-chèng” chò-phah-piàⁿ? Piàⁿ–kàu “thong-kòe an-chôan-jīn-chèng” ûi-chí. Ūi-hô jīm-ûi the̍h–tiāu kúi-ê í-á to it-tēng bô-hoat-tō͘ thong-kòe jīn-chèng? Nā-àn-ne ūi-siáⁿ-mi̍h ài-ū jīn-chèng-tan-ūi?
怪了!高鐵為何不朝向「通過安全認證」做努力?直到「通過安全認證」為止。為何認為拿掉幾個椅子就一定無法通過安全認證?如果任何更動就無法通過認證?那麼幹嘛要有認證單位?

  • M̄-nā kan-nā ū an-chôan-jīn-chèng ê būn-tê, cheng-ka lûn-í-sêng-kheh mā-ē chō-sêng hûi-hiám, kín-kip so͘-sàn ê-sî góan phòe-tì ê ho̍k-bū-jîn-ôan ē bô-kàu. Góan hi-bāng hiān-iú ê lia̍t-chhia m̄-ài kái, bī-lâi bé sin-chhia ê-sî, góan it-tēng ē chiang “cheng-ka lûn-í-ūi” lia̍t-ji̍p khó-liōng.
   不是只有安全認證的問題,增加輪椅乘客數量也會造成危險,緊急疏散時我們配置的服務人力會不夠。我們希望現有列車不要更改,未來購置新車時,我們一定會將「增加輪椅席位」列入考量。

Che koh-khah kî-kòai! Hiān-iú chhia-lióng bô-hoat-tō͘ cheng-ka lûn-í-sêng-kheh kóng ē éng-hióng an-chôan-so͘-sàn, sī-an-chóaⁿ bī-lâi sin-chhia to bōe éng-hióng an-chôan-so͘-sàn?
這就更怪了!現有車輛無法增加輪椅乘客說會影響安全疏散,怎麼未來新車怎麼就不會影響安全疏散?

鄭豐喜基金會
無障礙行動總監 林文華

2018/10/25

--- 延伸閱讀 ---

為要求「增加輪椅席」聚集高鐵台北站抗爭行動

Ūi iau-kiû “cheng-ka lûn-í-ūi” chū-chi̍p Ko-thih Tâi-pak-chām khòng-cheng-hêng-tōng.

Jīm-hô-lâng lóng sio-siâng chí-iàu kàu-hok-khì, tit-tio̍h Sîn sè-kò͘ ē-thang o̍ah-kú-tn̂g, ū-chi̍t-kang mā-sī ē-lāu, kha-thâu-u cho̍at-tùi bô éng-óan ióng-kiāⁿ, kui-bóe mā-sī ài chē-lûn-í.
任何人都一樣只要夠福氣,得到神的眷顧得以活得夠長,有一天還是會老,膝關節絕對無法永遠強健,最後一定要依靠輪椅才能行動。

Tû-liáu siūⁿ-tio̍h ka-kī, mā chhiáⁿ siūⁿ-tio̍h ka-kī ê sī-tōa-lâng.
除了想到自己,也請想想自家的尊親們。

Kháu-hō 口號

  • Pêng-téng tah-chhia sī kôan-ek, Ko-thih cheng-siat lûn-í-se̍k.
   平等搭車是權益,高鐵增設輪椅席。
  • Ko-thih lûn-í-se̍k put-chiok, thong-khîn lí-iû put-bóan-chiok.
   高鐵輪椅席不足,通勤旅遊不滿足。
  • Sin-kôan-kong-iok ū kiông-tiāu, bû-gāi seⁿ-o̍ah put-khó-siàu.
   身權公約有強調,無礙生活不可少。
  • Chū-li̍p seⁿ-o̍ah, thong-hêng lo̍k-o̍ah.
   自立生活,通行樂活。
  • Iau-kiû pêng-téng thāi-gū, kī-cho̍at lîn-bín si-sià.
   要求平等待遇,拒絕憐憫施捨。
  • Sek-chhut lûn-í-chō-ūi, chun-tiōng sin-chiòng-kôan.
   釋出輪椅座位,尊重身障權。
  • Chí-ài hêng-lí-kheh, bô-ài lûn-í-kheh.
   只愛行李客,不愛輪椅客。
  • Lûn-í-kheh mài-lâi, Ko-thih lo̍k-khai-hôai.
   輪椅客不來,高鐵樂開懷。
  • Lûn-í-kheh lú-chió, gia̍p-chek to lú-hó.
   輪椅客越少,業績就越好。
  • Lûn-í lâng-kiû, it-phiò lân-kiû.
   輪椅人球,一票難求。
  • Tâi-ôan hó-hêng, Ko-thih “pùh-sêng”.
   台灣好行,高鐵不行。
  • Hun-phoe hun-phoe chài-hun-phoe, lûn-í-thôan-kheh thoah-sái-liân.
   分批,分批,再分批,輪椅團客慘兮兮。
  • “Ài-sim sêng-kheh” siōng-ū nāi-sim, khoaⁿ-khoaⁿ–tán pan-pan–lím.
   「愛心乘客」最有耐心,慢慢等般般忍。
  • Niau-káu tah-chhia bô-hān-liāng, lûn-í chiūⁿ-chhia bô-sio-siâng.
   貓狗搭車不限量,輪椅上車不一樣。
  • Lûn-í-kheh m̄-sī liáu-chîⁿ-hòe, hān-liōng ho̍k-bū si̍t-chāi chin-chhiau-kòe.
   輪椅客不是賠錢貨,限量服務實在很超過。
  • Kau-thong chiòng-gāi, Ko-thih put-piān! Ha̍p-lí tiâu-chéng, chek-sî si̍t-hiān!
   交通障礙、高鐵不便!合理調整、立即實現!
  • Chū-iû-chō put-chū-iû, lóng-bô lûn-í chū-iû-se̍k.
   自由座不自由,沒有輪椅自由席。
  • Lûn-í put-jû hêng-lí, Ko-thih bóng-kò͘ jîn-kôan.
   輪椅不如行李,高鐵罔顧人權。
  • Lûn-í put-jû hêng-lí, Ko-thih bô-ū tông-lí.
   輪椅不如行李,高鐵沒有同理。
  • Lûn-í chō-ūi chin-iú-hiān, Ko-thih mài-koh tián-hā-hān.
   輪椅座位好有限,高鐵別再秀下限。
  • Lûn-í chū-iû-se̍k cheng-ka, Ko-thih chhiáⁿ hō͘ góa hôe-ka.
   輪椅自由席增加,高鐵請讓我回家。
  • Chiòng-gāi bô-só͘-put-chāi, Ko-thih chek-bô-pông-tāi!
   障礙無所不在,高鐵責無旁貸!
  • Khai-sim chio-thôan tah Ko-thih, bû-nāi chhia-siuⁿ piⁿ-á-lâng.
   開心揪團搭高鐵,無奈車廂邊緣人。

鄭豐喜基金會
無障礙行動總監 林文華

2018/10/20

--- 延伸閱讀 ---

推它一把!大夥一起上!把高鐵推向無障礙行動 連署書

Tàu-saⁿ-kāng! Tāi-ke chò-hóe-lâi! Kā ko-thih sak-hiòng bû-chiòng-gāi ê “liân-sú-su”

目前台灣高鐵的 700T 列車共有 989 個座位,卻僅有在第 7 節車廂設有 4 個無障礙座位,占全列車總座位數的 0.4% 。而台灣 2300 萬人口,其中 115 萬領有手冊的身心障礙者,其中又有 40% 是肢體障礙者,佔總人口的 2% 。以聯合國的推估一般障礙者至少佔總人口 10-15% 。因此, 2% 已經是低估。加上開放購買無障礙座位車票審查機制有問題,以致許多非輪椅使用者占據無障礙座位,使得使用輪椅的障礙者無法順利搭車,或因車票售完被迫改搭其他班次,侵害身心障礙者行的權益,究其根本,正是因為輪椅席位嚴重不足。對此高鐵屢次以「舊車無法再改,新車將列入考慮」之類回覆,不動如山。故發起團體此次活動,希望台灣高鐵能夠正視列車缺乏無障礙座位與通用設計等等問題,我們要求高鐵「即刻改善,還我搭車人權」。

想更了解這次行動,請參考:https://www.facebook.com/events/220674348601388/

參加聯署:https://docs.google.com/forms/d/1Sh6c8vGNY8-ZtQ0A8RAPoeedOJgKjWUByDe0YYhHlAE/viewform?edit_requested=true

--- 延伸閱讀 ---