用太空魚叉清理太空垃圾 | 美國之音

Ēng thài-khong-hî-chha̍k-á chheng-lí thài-khong-pùn-sò.