性解放,不是性開放。

Sèng-kái-hòng, m̄-sī sèng-khai-hòng.

Sèng, chū-pún tio̍h-sī chi̍t-ê chin-tan-sûn ê jîn-lūi ji̍t-siông seng-o̍ah ōe-tê chi-it; Sèng-ōe-tê ē-tàng lí-kái, ē-tàng thó-lūn, ē-sái kho-ha̍k, mā ē-sái bûn-ha̍k ……,  ná-chhin-chhiūⁿ chia̍h-pn̄g, khùn-bîn sio-siâng.
性,本來就是一個很單純的人類日常生活話題之一;性話題可以理解、可討論、可以科學、也可文學 …… ,就如吃飯、睡覺一樣。

Thui-kóng sèng-kái-hòng ê ì-sù, sī chiong sok-pa̍k-tiong ê sèng-su-sióng kā tháu-pàng, hō͘ sèng-tāi hôe-kui ka-kī chò-chú koat-tēng. Só͘-í, sèng mā-sī múi chi̍t-ê-lâng ê ki-pún kôan-lī. Siong-tùi-ê, mā pit-su hō͘ pa̍t-lâng cho̍at-tùi ê chun-tiōng.
推廣性解放的意思,是將束縛中的性思想給予解放,讓性事回歸自己做主決定。所以,性也是每個人的基本權利。相對的,也必須給予他人絕對的尊重。

Khai-hòng, sī “kóan-chè” ê tò-péng-sû, gôan-pún kap “kái-hòng” ê ì-sù chha-kū bô-kài-chē, tān-sī tn̂g-kî tī “sèng-ōe-tê” pī-kóan-chè ê siā-hōe-tiong, “sèng-khai-hòng” í-keng chiâⁿ-chò hū-bīn-sû. Só͘-í, sèng-khai-hòng só͘-kóng-ê sī lâng bih-tī bô-pī-ín-chún ê àm-chhù, chìn-hêng îm-lōan hêng-ûi.
開放,是「管制」的相對詞,原本和「解放」的意思相距不遠,但長期在「性話題」被管制的社會中,「性開放」已經成為負面詞。所以,性開放所指的是人們在不被允許的暗處,進行淫亂行為。

Lim Bun-hoa (林文華) 2018/10/31

紐約將允許在出生證明上填寫第三性別 | 美國之音

Niú-iok (NY) chiong beh ín-chún tī chhut-siⁿ-chèng-bêng thiân-siá tē-saⁿ-sèng-pia̍t.

Thài-kok, Tek-kok, Hô-lân, Ò-tē-lī, Ìn-tō͘, Pa-ki-su-thàn, Nî-po̍h-ní, Bí-kok … lú-lâi-lú-chōe kok-ka kiâⁿ-chiūⁿ chèng-khak tō-lō͘.
泰國、德國、荷蘭、奧地利、印度、巴基斯坦、尼泊爾、美國 … 越來越多國家走上正確道路。

預計紐約市長很快會簽署法案,允許出生證明上填寫第三類性別。紐約市議會今年 9 月通過了相關法案,就此議題舉行聽證會後,市長也宣布他將簽署法案使之生效的意願。美國之音記者採訪了第一位在出生證明上正式獲得了第三性別的美國公民。

傳統白話字 POJ

Thôan-thóng Pe̍h-ōe-jī (POJ)

Tang-sî góa chiah-ē khai-sí lâi-iōng thôan-thóng Pe̍h-ōe-jī (POJ)? Chi̍t-ê tī-leh thâu-khak-óaⁿ gô-chin-kú ê būn-tê.
何時開始學用傳統白話字?一個在腦中盪了很久的老問題。

Tī sè-hàn-sî, put-sî khòaⁿ-tio̍h a-má tī tha̍k Lô-má-jī ìn-ê tōa-pún-chheh, góa ôan-chôan lóng sa-bô-cháng, sui-bóng góa ē-hiáu tha̍k Hàn-jī ìn-ê pò-chóa. Óa tī a-má piⁿ-á, it-ti̍t kám-kak ka-tī sī chhiⁿ-mî-gû.
小時候就常看到祖母在讀「羅馬字」印的書籍,但我卻完全看不懂,雖然我會讀漢文字印的報紙。在祖母身邊,一直讓我感覺自己是個「文盲」。

Chêng-chām chiong-î hō͘-góa hē-koat-sim, ná-ē-sái su a-má? Góa beh siá-chhut POJ bûn-chiuⁿ.
終於讓我下定決心,一定不能輸給祖母,我要寫出 POJ 文章。

Bāng-lō͘ sè-kài khak-si̍t hong-piān, góa sa-tio̍h nn̄g-hāng ke-si.
網路世界果然便利,我得到兩件工具。

 1. Tha̍k-kòe WikiMedia lāi-té ê “Pe̍h-ōe-jī” bûn-kiāⁿ, hō͘-góa koat-sim beh-kā o̍h-khí-lâi.
  細讀維京百科裡的《白話字》文件,讀完後更讓我決定要學好。

20180324 白話字 維基百科

 1. chi̍t-ê chin-hong-piān chhiau-chhut iōng-jī ê bāng-ia̍h Tw-Ch Tâi-bûn Hàn-bûn Jī-tián.
  一個非常方便查找白話字的 Tw-Ch 台文中文辭典網頁。

沒想到白話字這麼容易學起來。
Bô-gî-ngō͘ POJ chiah-kán-tan to̍h o̍h-ē-hiáu.

Lim Bun-hoa (林文華) 2018/3/24

台灣加油 – 遠方祝福

2018 除夕前十天 2/6 深夜花蓮發生連續數天大地震,造成多棟建築傾倒多人死傷。

就在寒夜搶救中,台灣收到來自多國關懷,其中最特殊的是 2/8 日本首相安倍晉三為台灣寫了「台灣加油」親筆祝福。

接著日本文字藝術家野村一晟也為台灣設計 90 度轉後站起來的「台灣」成「加油」的藝術創作。

我特將這些文字修改成台灣慣用祝福用色,留存於網頁中。

Lim Bun-hoa (林文華) 2018/2/16

《台灣與聯合國兩盟約 — 從世界人權宣言談起》/蔡百銓

蔡百銓 (作者為人權講師)

本書自序

時間開始了! 2016 年蔡英文當選總統,民主進步黨全面執政。台灣四百年來歷經外來政權輪番殖民掠奪統治,如今終於首度取得重生契機。隨著轉型正義次第展開,人權立國理念必將更為落實。而早在 2009 年台灣就已經加入聯合國《兩盟約》,正式與世界人權主流 (包含民族自決權) 接軌。

本書原是寫給學生閱讀的講義。爰 228 國家紀念館與臺北市立大學史地系合作,開授通識科目《 228 事件與人權研究》。我榮獲邀請,擔任人權方面課程。授課內容以「台灣與聯合國《兩盟約》」為主,旨在指引學生更加了解人權,營造台灣為人權國家,期使 228 與白色恐怖永遠不再發生。而鑒於聯合國《兩盟約》源自《世界人權宣言》,本書同時探討這三份文獻與其相互關係。

兩大單元與三篇附錄

本書分為兩大單元與三篇附錄,也向蔡政府提出三個建議。兩大單元包括《台灣與聯合國兩盟約:從世界人權宣言談起》與《景美人權文化園區走訪》。三篇附錄包括「戰後台灣主權歸屬」、「 318 台灣青年節請上路, 228 請不要再為我哭泣」、「追思鄭南榕,談台灣言論自由日相關工作」。

在另一方面,研究學問而心中沒有台灣,所有學問都是虛假的死學問。基於學術本土化原則,我在介紹聯合國《兩盟約》的同時,也把台灣相關議題穿插在全書中。例如第一講談到鄭南榕與言論自由、轉型正義、慰安婦、太陽花學運、 318 台灣青年節等議題。第七講談到日本時代台灣人為公民權奮鬥、反貪腐公約、廢除死刑、自然善終權等議題。第九講專題談論台灣與民族自決權。而《景美人權園區走訪》與書末三篇附錄,談的都是台灣議題。

不讓專制獨裁重現於台灣 …

我上這堂課,每學年只有四小時課程。我只要把拙著《邁向人權國家》相關章節唸給學生聽,就已經綽綽有餘。但是我不斷潤飾修改與擴充授課講義,準備來日出版成書。前述拙著《邁向人權國家》於 2007 年出版,乃是國內第一本全面介紹人權歷史與聯合國 9 個核心人權條約及監督機制、台灣相對應法律與措施的小書。

本書是我個人第二本人權著作。我自修研究人權,乃因感受家族苦難與個人切膚之痛,矢志不讓專制獨裁重現於台灣。台灣學術界強調撰寫論文而歧視著作,我卻喜歡寫書,寫書才能建立完整的理論架構與體系。

最後,越落後的國家,越強調博士學位。我沒有時間攻讀博士學位,因而特別感謝「 228 國家紀念館」不嫌棄,讓我開課而取得教學相長機會。也感謝這三年來,學生選修這門課,激發我繼續研究的熱忱。

蔡百銓 謹誌 (2016/6/6)

本書摘要

本書分為兩大單元,末尾添加三篇附錄。

 • 第一單元《台灣與聯合國兩盟約:從世界人權宣言談起》。

研究聯合國《兩盟約》,必須追溯其源頭《世界人權宣言》。《兩盟約》就是把這個源頭拆成兩半,外加民族自決權。三者合稱為「國際人權清單」。

2009 年台灣加入聯合國《兩盟約》並且實施《兩公約施行法》,正式與國際人權主流接軌,也更確認民族自決權乃是台灣人民享有的人權。

 • 第二單元《景美人權文化園區走訪》

這個單元是為了帶領學生參訪景美園區而撰寫的。戒嚴期間,台灣許多重大政治案件都在設於這個地點裡的軍事法庭審判,包括美麗島大審在內。為了讓讀者更了解美麗島大審,本單元特別介紹美麗島事件。

 • 附錄一「戰後台灣主權歸屬」

說明 228 事件與戒嚴及白色恐怖的時代背景。指出戰後蔣介石是奉麥帥《一般命令第一號》而派遣陳儀前來台灣接受日本投降與軍事占領的,拆穿中華民國根據《開羅宣言》光復台灣的邪說謬論。而基於主權在民原則,台灣主權當然操在台灣人民手中。

 • 附錄二「 318 台灣青年節請上路, 228 請不要再為我哭泣」

2014 年太陽花學運爆發,影響極為深遠。本文建議定 318 為台灣青年節。 228 代表台灣死亡, 318 象徵台灣復活!台灣做好轉型正義,走出 228 與白色恐怖悲情。同時應該像太陽花學生那樣,勇敢開創自己的新生命。

 • 附錄三「追思鄭南榕,談台灣言論自由日相關工作」

蔡英文總統承諾把四月七日鄭南榕殉難日定為「言論自由日」。本文建議改稱為「台灣言論自由日」,同時嘗試定義「南榮精神」,並且提出相關配套措施。

本書目錄

第一部分:台灣與聯合國盟約:從世界人權宣言談起

 • 導論 人權釋義與其他
 • 第一講 《世界人權宣言》:《兩盟約》源頭
 • 第二講 《世界人權宣言》內容分析

文獻《世界人權宣言》全文

 • 第三講 《兩盟約》之制定與其共同序言
 • 第四講 《兩盟約》第一部分民族自決權
 • 第五講  台灣與民族自決權
 • 第六講 《兩盟約》第二部分一般規定
 • 第七講 《兩盟約》第三部分具體規定1:公民與政治權利

文獻《公民與政治權利國際盟約》第三部分

 • 第八講 《兩盟約》第三部分具體規定2:經濟與社會、文化權利

文獻《經濟與社會、文化權利國際盟約》第三部分

 • 第九講 《兩盟約》第四部分監督機構:人權事務委員會、經濟社會文化權利委員會
 • 第十講 《兩盟約》第五與第六部分最後規定
 • 第十一講 《兩公約施行法》:台灣與國際人權主流接軌
 • 結語 邁向人權國家

第二部分:景美人權文化園區走訪

 1. 人權與監獄:景美人權文化園區的故事
 2. 戒嚴與軍事審判
 3. 酷刑與人權:歐陽劍華以畫筆見證歷史
 4. 美麗島事件與美麗島大審
 5. 「耕甘薯園的人」:導覽義工郭振純

附錄

 • 附錄一 「戰後台灣主權歸屬」
 • 附錄二 「 318 台灣青年節請上路, 228 請不要再為我哭泣」
 • 附錄三 「追思鄭南榕,談『台灣言論自由日』相關工作」

2016/6/7