InSight 探測任務,登陸火星直播。

InSight thàm-chhek jīm-bū, teng-lio̍k hóe-chheⁿ ti̍t-pò͘.

InSight thàm-chhek jīm-bū, ī-tēng Tâi-pak sî-kan 11/27 3:53am teng-lio̍k hóe-chheⁿ.
InSight 探測任務,預定於台北時間 11/27 3:53am 登陸火星。