花納稅人的錢,促進惡商的生意!

Khai la̍p-sòe-lâng ê chîⁿ, chhiok-chìn ok-siong ê seng-lí!

Ōe-seng-hok-lī-pō͘ pān-lí “2019-nî 15-64-hòe hū-lú seng-o̍ah-chōng-hóng tiau-cha”, pún sī hó-tāi lî-chhiáⁿ góan mā lóng èng-kai phòe-ha̍p siū-hóng tiau-cha.
衛生福利部辦理「2019 年 15-64 歲婦女生活狀況調查」,本是好事一樁且我們也都應該配合受訪調查。

Tān bô-gî-ngō͘ chit-ê o̍ah-tāng ē sàng “7-11 lé-kǹg” hō͘ siū-hóng-chiá. Sin-ûi kok-bîn siūⁿ-tio̍h koaⁿ-hong khai la̍p-sòe-lâng ê chîⁿ bé ok-siong “Thóng-it-khì-gia̍p” ê siong-phín sàng hō͘ siū-hóng-chiá, góan kám-koh phòe-ha̍p ē-lo̍h-khì ma? Góan ē-tàng bô-kò͘-thian-liâng chiap-siū chit-khóan mi̍h-kiāⁿ ma?
但萬萬沒想到這個活動會贈「 7-11 禮券」給受訪者。身為國民想到官方花納稅人的錢買惡商「統一企業」的商品餽贈受訪者,我們還配合得下去嗎?我們能昧著良心收下這東西嗎?

Tû-liáu kan-khó͘ sit-bōng, chí-hó kī-cho̍at siū-hóng piáu-ta̍t put-bóan!
除了難過失望之餘,只好拒絕受訪表達不滿!

Lim Bun-hoa (林文華) 2019/7/25

懷特曼空軍基地上的 B-2 轟炸機

Whiteman AFB thâu-téng ê B-2 hong-chà-ki.

Chêng-kàu-taⁿ, chí seng-sán 21-tâi B-2 Iu-lêng chiàn-lia̍k-hong-chà-ki, mā-sī chôan-kiû ûi-it ê le̍k-chong hong-chà-ki; Chú-iàu pò͘-sū tī Bí-kok Whiteman AFB.
至目前為止,只生產 21 架 B-2 幽靈戰略轟炸機,也是全球唯一的匿蹤轟炸機;美國懷特曼空軍基地為主要佈署。

閱讀全文〈懷特曼空軍基地上的 B-2 轟炸機〉

大屠殺無辜百姓的恐怖組織可以法人登記嗎?轉型正義,注定失敗!

Tōa-tô͘-sat bû-ko͘ peh-sèⁿ ê khióng-pò͘-cho͘-chit ē-sái hoat-jîn teng-kì ma? Choán-hêng-chèng-gī, chù-tiāⁿ sit-pāi!

Chin-chuē lâng tùi “Chhiok-chìn-choán-hêng-chèng-gī-tiâu-lē” kià-bāng chin-chhim, tān góa khiok jīm-ûi “choán-hêng-chèng-gī” chiong-ē sit-pāi.
很多人對《促進轉型正義條例》寄予厚望,但我卻認為「轉型正義」最後將會失敗。

Koan-chhat Chhiok-choán-hōe si̍t-chè ūn-chok, tong-kio̍k hó-chhin-chhiūⁿ kā tiōng-tiám khǹg-tī chhú-lí “put-tòng-tóng-sán” nā-niā. Si̍t-chāi hō͘ lâng chin sit-bōng!
觀察促轉會實際運作,當局似乎把重點放在處理「不當黨產」而已。實在太讓人失望!

 • Chhiáⁿ-mn̄g, kì-jiân put-tòng-tóng-sán pit-su thó–tńg-lâi, sī-m̄-sī piáu-sī tong-sî KMT sī iōng hōan-chōe chhiú-hoat chhú-tit ê châi-hù?
  請問,既然不當黨產必須索回,是否表示當時 KMT 是用犯罪手段取得的財富?
 • Chin chheng-chhó-ê, iōng hōan-chōe chhiú-hoat chhú-tit ê châi-hù sī-m̄-sī piáu-sī KMT sī chi̍t-ê hōan-chōe-cho͘-chit?
  很清楚的,用犯罪手法取得財富是否表示 KMT 是個犯罪組織?
 • Chhiok-choán-hōe chi̍t-khai-sí to̍h-bô kā KMT jīm-tēng chòe hōan-chōe-cho͘-chit, sī siōng-giâm-tiōng ê chhò-ngō͘, kui-ê chhiok-choán hong-hiòng to chôan-pō͘ kô͘-liáu-liáu-ah.
  促轉會一開始就未將 KMT 視為犯罪組織,是最嚴重的錯誤,整個促轉方向就全部糊掉了。
 • Koh-mn̄g Chhiok-choán-hōe, ūi-hô kā tiōng-tiám khǹg-tī chhú-lí “put-tòng-tóng-sán” nā-niā? Ah tōa-tô͘-sat kap chheng-hiong ê pō͘-hūn leh?
  再問促轉會,為何把重點放在處理「不當黨產」而已?那大屠殺和清鄉的部分呢?
 • Gún chí-kan-nā khòaⁿ-tio̍h oan-ga̍k oan-sí-chiá ê tû-chōe, kan-nā kā in kóng “kî-si̍t lín bô-chōe”, án-ní to-hó-ah ma? Siū-lān ka-sio̍k kap chéng-kô siā-hōe iû-gôan put-bêng-put-pe̍h ah!
  我們只看到冤獄冤死者的除罪,只告訴他們「其實你們沒有罪」,這樣就夠了嗎?受難家屬和整個社會仍然不明不白呀!
 • Chèng-kò Chhiok-choán-hōe, “tōa-tô͘-sat kap chheng-hiong” chiàⁿ-sī hōan-tio̍h thiⁿ-tōa ê “hóan-jîn-lūi-chōe”, KMT tong-jiân sī bín-bia̍t-jîn-sèng ê khióng-pò͘-cho͘-chit. Ūi-hô bô kā KMT tēng-chōe kái-sàn?
  正告促轉會,「大屠殺和清鄉」可是犯了天大的「反人類罪」, KMT 當然是泯滅人性的恐怖組織。為何不將 KMT 給予定罪解散?
 • Koh-chài-kóng, jû-kó bô kā KMT jīm-tēng chòe hōan-chōe-cho͘-chit, pêng siáⁿ-mi̍h thó-hôe cho͘-chit ê châi-sán?
  再說回來,如果不將 KMT 視為犯罪組織,憑什麼拿回組織的財產?

Tōa-tô͘-sat bû-ko͘ peh-sèⁿ ê khióng-pò͘-cho͘-chit ē-sái hoat-jîn teng-kì ma? Ē-sái ū kong-kôan ma?
大屠殺無辜百姓的恐怖組織可以法人登記嗎?可以有公權嗎?

Khòaⁿ–khí-lâi, tong-kio̍k ê “choán-hêng-chèng-gī” chí-sī lāng-sńg-ê!
看來,當局的「轉型正義」只是虛晃而已!

Lim Bun-hoa (林文華) 2019/3/11

懷念我的小學老師 - 日新國小李金山

Hôai-liām góa-ê sió-ha̍k lāu-su — Ji̍t-sin-kok-sió Lí Kim-san.

Bô-ì-tiong, góa kèng-jiân chhiau-tio̍h “Kok-ka-tô͘-su-kóan iáⁿ-siōng ho̍k-bū-hē-thóng” lāi-té ū chi̍t-tōaⁿ 24-nî-chêng Tâi-sī ê hóng-būn lo̍k-iáⁿ, sī Ji̍t-sin-kok-sió thé-io̍k-lāu-su Lí Kim-san; Lí-lāu-su tio̍h-sī góan chit-pan ê tō-su, góa siūⁿ-beh kóng-ê tio̍h-sī “Lí-lāu-su sī chi̍t-ê chin-hó ê tō-su”.
無意間,我竟然發現「國家圖書館數位影像服務系統」裡有一段 24 年前台視的訪問錄影,是日新國小體育老師李金山;李老師就是我們班的導師,我想說的是「李老師是位很好的導師」。

Góa m̄-chai Lí-lāu-su chit-má sī-m̄-sī kiān-khong chū-chāi, góa chin-chiàⁿ siàu-liām–i. Chit-tōaⁿ iáⁿ-siōng chí-ū té-té kúi-bió ê siū-hóng, m̄-koh tùi góa lâi-kóng sī hui-siông tiⁿ-kùi.
我不知道李老師現在是否健康自在,我真的很想念。這段影音只有短短數秒的受訪,但對我個人來說非常珍貴。

Góa kā chit-ê iáⁿ-siōng khǹg-tiàm bāng-lō͘, ǹg-bāng thàu-kòe thôan-pò͘, mā ē-tàng hō͘ góa-ê tông-chhong ū ki-hōe koh-chài hôe-sióng khah-chá; Bô-tek-khak mā ē-tàng hō͘ góa tú-tio̍h góa-ê tông-chhong.
我把這影像放上網路,希望透過社群 APP 的傳遞,也能讓我的同班同學有機會再次掉入「時空隧道」;說不定也能讓我碰到我的小學同學。

資料來源:國家圖書館數位影音服務系統

Lim Bun-hoa (林文華) 2019/2/20