懷念我的小學老師 - 日新國小李金山

Hôai-liām góa-ê sió-ha̍k lāu-su — Ji̍t-sin-kok-sió Lí Kim-san.

Bô-ì-tiong, góa kèng-jiân chhiau-tio̍h “Kok-ka-tô͘-su-kóan iáⁿ-siōng ho̍k-bū-hē-thóng” lāi-té ū chi̍t-tōaⁿ 24-nî-chêng Tâi-sī ê hóng-būn lo̍k-iáⁿ, sī Ji̍t-sin-kok-sió thé-io̍k-lāu-su Lí Kim-san; Lí-lāu-su tio̍h-sī góan chit-pan ê tō-su, góa siūⁿ-beh kóng-ê tio̍h-sī “Lí-lāu-su sī chi̍t-ê chin-hó ê tō-su”.
無意間,我竟然發現「國家圖書館數位影像服務系統」裡有一段 24 年前台視的訪問錄影,是日新國小體育老師李金山;李老師就是我們班的導師,我想說的是「李老師是位很好的導師」。

Góa m̄-chai Lí-lāu-su chit-má sī-m̄-sī kiān-khong chū-chāi, góa chin-chiàⁿ siàu-liām–i. Chit-tōaⁿ iáⁿ-siōng chí-ū té-té kúi-bió ê siū-hóng, m̄-koh tùi góa lâi-kóng sī hui-siông tiⁿ-kùi.
我不知道李老師現在是否健康自在,我真的很想念。這段影音只有短短數秒的受訪,但對我個人來說非常珍貴。

Góa kā chit-ê iáⁿ-siōng khǹg-tiàm bāng-lō͘, ǹg-bāng thàu-kòe thôan-pò͘, mā ē-tàng hō͘ góa-ê tông-chhong ū ki-hōe koh-chài hôe-sióng khah-chá; Bô-tek-khak mā ē-tàng hō͘ góa tú-tio̍h góa-ê tông-chhong.
我把這影像放上網路,希望透過社群 APP 的傳遞,也能讓我的同班同學有機會再次掉入「時空隧道」;說不定也能讓我碰到我的小學同學。

資料來源:國家圖書館數位影音服務系統

2019/2/20

--- 延伸閱讀 ---

中國依法讓 APP 、支付工具、科技產品等,成為間諜工具。

Tiong-kok i-hoat hō͘ APP, chi-hù-kang-khū, kho-ki-sán-phín téng, chiâⁿ-chòe kàn-tia̍p-ke-si.

To-tio̍h chit-ê gôan-in, lán m̄-thang sú-iōng Tiong-kok ê APP, chi-hù-kang-khū, kho-ki-sán-phín téng, in-ūi chia-ê seng-lí-lâng ū gī-bū kā lâng-kheh seng-o̍ah-tōng-thài ê chêng-pò thê-kiong-hō͘ thóng-tī-tong-kio̍k éng-kiú siu–ji̍p chu-liāu-khò͘.
這就是為什麼我們不能使用中國的 APP 、支付工具、科技產品等,因為這些商人有義務把客戶的生活動態情報提供給統治當局永久存入資料庫。

Lán to lâi–khòaⁿ chit-pō͘ chêng-pò-ok-hoat.
讓我們來看看中國的這部情報惡法。

20170627 中華人民共和國國家情報法

第四條 國家情報工作堅持公開工作與秘密工作相結合、專門工作與群眾路線相結合、分工負責與協作配合相結合的原則。

第七條 任何組織和公民都應當依法支持、協助和配合國家情報工作,保守所知悉的國家情報工作秘密。

第十條 國家情報工作機構根據工作需要,依法使用必要的方式、手段和管道,在境內外開展情報工作。

第十四條 國家情報工作機構依法開展情報工作,可以要求有關機關、組織和公民提供必要的支持、協助和配合。

資料來源:中國人大網

Lim Bun-hoa (林文華) 2019/1/21

--- 延伸閱讀 ---

注意!所有中資機構都是監控管道。

Chù-ì! Só͘-ū-ê Tiong-chu ki-kò͘ lóng-sī kàm-khòng kóan-tō.

Bí-kok thê-chhut kéng-kò, chôan-kiû Tiong-chu pn̄g-tiàm lóng bô-an-chôan, tòa–ji̍p-khì bōe-su thǹg-kng-kng.
美國提出警告,全球中資飯店都不安全,住進去等於是個透明人。

20181224 中共駭客猖獗 美:小心全球中資飯店

M̄-nā án-ne, só͘-ū Tiong-kok khì-gia̍p ê tiān-chú sán-phín, lóng ū chu-an ê būn-tê. Góa put-tōan thê-chhíⁿ, chhian-bān mài sú-iōng Tiong-kok khì-gia̍p ê chhiú-ki. Put-kò, iàu-sī chin-chōe lâng jīm-ûi “Bô kám-kak ū sím-mih būn-tê.”
不只如此,所有中國企業的電子產品,都有資安的問題。我一直提醒,千萬不要使用中國企業的手機。很遺憾,還是很多人認為「沒感覺有甚麼問題。」

M̄-thang khòaⁿ-khin chit-chân tāi-chì, iáu-ū chin-chōe sè-chiat m̄-sī lán ē-tàng hoat-kak ê. Chhiūⁿ-kóng:
別小看此事,還有很多微小細節都不是我們能察覺的。舉個例子:

 • Chin-chōe tiān-chú sán-phín, sui-bóng lán í-keng koaiⁿ-ki, tān ū-iáⁿ toh ôan-chôan tn̄g-sòaⁿ ma? Chin pháiⁿ-kóng oh.
  很多電子產品,雖然我們已經關機,但真的就完全斷訊了嗎?很難說喔。
 • Siat-sú chhiú-ki chiong lán-ê bāng-chām-bi̍t-má, jīn-chèng-má … téng, àm-tiong thôan-kàu te̍k-tēng IP. Thái-chi̍t-kang ū su-iàu ê sî to ē-tàng ji̍p-chhim lán-ê FB, gîn-hâng … téng khòaⁿ-liáu-liáu, sīm-chì chia̍h-miâ chò pháiⁿ-tāi.
  假如手機將我們的上網密碼、認證碼 … 等,秘密傳到特定 IP 。哪天有需要時就能輕易登入我們的 FB 、銀行 … 等看光光,甚至冒名幹壞事。

Tú-á kóng-ê sī àm-tiong pìⁿ-kúi, tān lēng-gōa iáu-ū khòaⁿ-hiān-hiān ê khó-phàⁿ sū-si̍t:
上面提的是暗中搞鬼,但另外還有明目張膽的可怕事實:

 • Tiān-chú kau-e̍k, lán-ê múi-chit-pit kau-e̍k chu-liāu, gîn-hâng lóng-ē lâu–tio̍h, chin chèng-siông. Tān Tiong-chu ê chi-hù-hē-thóng, lâng-kheh ê siau-hùi chu-liāu lóng-ē éng-kiú kì-lo̍k tī Tiong-kok ê kàm-khòng tan-ūi chhiú-thâu.
  電子交易下我們的每一筆交易資料,銀行都會留下紀錄是正常的。但中資的支付系統,客戶的消費資料都會永久記錄在中國的監控單位手中。
 • Lán tī siáⁿ-mi̍h sî-chūn, siáⁿ-mi̍h só͘-chāi, kap siáⁿ-lâng chò-hóe, siau-hùi siáⁿ-mi̍h … , lán-ê seng-o̍ah hûn-jiah lóng-hō͘ Tiong-kok ê chêng-pò-tan-ūi chiáng-ak.
  我們在甚麼時候、甚麼地點、和誰在一起、消費了甚麼 … ,我們的生活痕跡全都被中國情報單位掌握。
 • Tng lán kàu Tiong-kok lí-hêng ê sî, ji̍p-koan hit-chit-khek hái-koan to lóng chai-iáⁿ lán-ê kòe-khì; Chiū-sǹg chêng-kàu-taⁿ bô khì-kòe Tiong-kok.
  當我們到中國旅行時,入關的那一刻海關全都知道我們的過去;就算以前沒去過中國。

Lán pit-su ài siūⁿ hō͘ chheng-chhó, tng tùi-hong hiah-ni̍h liáu-kái lán-ê kòe-khì, thái-chi̍t-kang ná siūⁿ-beh lī-iōng lán chò siáⁿ-mi̍h tāi-chì sī-m̄-sī ke chin-kán-tan?
我們必須想清楚,當對方那麼了解我們的過去,哪天若想要利用我們做點事是否很容易上手?

Lim Bun-hoa (林文華) 2018/12/25

--- 延伸閱讀 ---

人權,不可以拿來公投!

Jîn-kôan, bē-sái the̍h-lâi kong-tâu!

Siuⁿ-chhiau-kòe, lām-sám-iōng kong-tâu!
太誇張了,濫用公投!

我們的社會障礙?今天被拒載,司機還廣播告訴你是全車乘客一致性的意見,所以要傷心?

--- 延伸閱讀 ---

一段有關婚姻平權的對話

Chi̍t-tōaⁿ iú-koan hun-in-pêng-kôan ê tùi-ōe.

Chia-ê sī bo̍k-chiân iú-koan hun-in-pêng-kôan siōng-chia̍p thiaⁿ–tio̍h ê gî-būn kap góa-ê kiàn-kái.
這些是目前有關婚姻平權最常聽到的疑問和我的見解。

Lim Bun-hoa (林文華) 2018/11/12

--- 延伸閱讀 ---