天主教,下重手拔台灣文化的根!

Thian-chú-kàu, hē-tāng-chhiú chhò Tâi-ôan-bûn-hòa ê kin!

Tī Tiong-kok, Thian-chú-tn̂g ē-hō͘ kiōng-sán-ke̍k-kôan kiông-thiah!
Tī Tâi-ôan, Thian-chú-tn̂g sī siáⁿ-lâng lâi kiông-thiah?
在中國,天主教堂會被共產極權強拆。
在台灣,天主教堂是被誰強拆?

Lim Bun-hoa (林文華) 2018/6/8

--- 延伸閱讀 ---

康揚電動輪椅發動機品質大降?

Karma tiān-tōng-lûn-í hoat-tōng-ki phín-chit tōa-chhē?

Chiu-ûi pêng-iú sio-liân-sòa kò͘-chiòng, an-chôan siū–tio̍h ui-hia̍p, ōaⁿ-lêng-kiāⁿ hùi-iōng tōa-tōa-cheng-ka!
周遭朋友接二連三故障,安全受到威脅,換修費用暴增!

  • Iàu-bē 3-nî to chhoah–khí-lâi, Karma ê tiān-lûn-cho̍k, lak-tē-á tōa-siong-tiōng!
   三年不到就掛了;康揚電輪族,荷包大失血!
  • Siat-sú Karma khak-chai tong-nî ê hoat-tōng-ki ū-khoat-hām, kiàn-gī ūi-tio̍h tin-sioh 30-nî sìn-ī “I-kì sán-phín-phe-hō ióng-kám tiàu-hôe kiám-siu”.
   如果康揚確知當年發動機有缺陷,建議為珍惜 30 年信譽「依據產品批號勇敢召回檢修」。

Lim Bun-hoa (林文華) 2018/5/23

20180806 早期康揚發動機的耐用度

Chá-kî Karma hoat-tōng-ki ê nāi-iōng-tō͘.

Che sī chá-kî chhut-phín ê Karma hoat-tōng-ki. Àn siòng-phìⁿ to chin-chheng-chhó khòaⁿ-chhut chit-lia̍p sú-iōng cha̍p-gōa-tang ê hoat-tōng-ki, lāi-té “tâng-thâu” chōng-hóng iáu-koh bôe-bái, pēng-bô giâm-tiōng bôa-sńg.
這是早期出品的康揚發動機。從照片就可清楚看出這顆用了十多年的發動機,內部「銅頭」狀況還不錯,未見嚴重磨損。

Lim Bun-hoa (林文華) 2018/8/6

--- 延伸閱讀 ---

朝鮮國過去的核子試爆

Tiâu-sián-kok kòe-óng ê he̍k-chú-chhì-pōng

Tiâu-sián-kok ê he̍k-chú-chhì-pōng ki-tē hō͘ góa tī GoogleEarth chhōe-tio̍h-ah. Góa m̄-sī chit-hong-bīn ê choan-ka, tān-sī góa ia̍h-sī hoat-kiàn chi̍t-kóa-á sim-sek ê piàn-hòa!
朝鮮國的核子試爆基地讓我在 GoogleEarth 找到了。我不是這方面的專家,但我還是發現一些有趣的變化!

Tiâu-sián he̍k-chhì-giām le̍k-thêng (pō͘-hūn bûn-jī chu-liāu lâi-chū Wikipedia) :
朝鮮核試驗列表 (部分文字資料取自維基百科) :

  • 2005/2 Google siòng-phìⁿ, tē-bīn khòaⁿ–khí-lâi ká-ná teh chéng-tē, kap ki-tē chú-iàu ê khàng-chè tiong-sim chho͘-pō͘ kiàn-tio̍k-bu̍t.
   2005/2 Google 照片,從地表觀察似乎在整地,和基地主要控制中心初期建築物。

  • 2006/10 he̍k-chhì-giām, chit-pái chhì-pōng ui-le̍k chha-put-to ū sò͘-pah-tòng TNT, tān khó-lêng m̄-sī kái-sêng-kong ê chhì-giām; Tē-tiám tī Hâm-kiàⁿ-pak-tō Kiat-chiu-kūn Bú-súi-toan-lí chi̍t-lia̍p 360M-kôan soaⁿ ê tē-hā kheⁿ-tō, chō-sêng 3.6-kip ê jîn-chō tē-tāng.
   2006/10 核試驗,本次核試驗威力約數百噸 TNT ,可能是一次不很成功的試驗;試爆地點為咸鏡北道的吉州郡地區舞水端里一座 360 米高的山的地下水平坑道內,造成了一次規模 3.6 的人工地震。
  • 2009/5 he̍k-chhì-giām, ui-le̍k sò͘-chheng-tòng TNT, sī chi̍t-táu sêng-kong ê pò͘-tōaⁿ (Plutonium) chhì-pōng; Tē-tiám tī Kim-chhek-chhī tang-pak-pêng 75KM, lī téng-táu chhì-pōng pak-pêng sò͘-kong-lí, ín-khí 4.5-kip tē-tāng.
   2009/5 核試驗,本次核試驗約數千噸 TNT ,是一次成功的鈽彈試爆;試爆地點位於金策市東北 75 公里,距離 2006 年北韓核試地點北方數公里,引發 4.5 地震。
  • 2009/10 Google siòng-phìⁿ, í-keng khòaⁿ-ē-tio̍h kúi-tòng-ah khàng-chè tiong-sim kiàn-tio̍k-bu̍t.
   2009/10 Google 照片,已可看到幾棟控制中心建築出現。

  • 2011/7 Google siòng-phìⁿ, ki-tē ê kiàn-tio̍k-bu̍t kè-sio̍k khok-kiàn.
   2011/7 Google 照片,基地建築持續擴建。

  • 2012/11 Google siòng-phìⁿ, tē-bīn ū tōa-bīn-chek chhùi-kô͘-kô͘, m̄-chai sī an-chóaⁿ-tio̍h?
   2012/11 Google 照片,地表景觀變化極大,有很大面積破碎,不知為何?

  • 2013/2 he̍k-chhì-giām, Tiâu-sián soan-pò͘ sêng-kong tē-hā chhì-pōng, iū-koh kóng chit-pái sī sió-hêng khin-liōng ê gôan-chú-tôaⁿ; Bí-kok chhek-chhut Kiat-chiu-kūn Hong-khe-lí tang-pak-tang 23KM hoat-seng 5.1 tē-tāng, chìn-gôan chhim-tō͘ 1KM (Tiong-kok chhek-tio̍h 4.9, chhim-tō͘ 0).
   2013/2 核試驗,朝鮮宣布成功進行了一次地下核試驗,並稱此次試驗的是小型輕量的原子彈;美國檢測到北韓咸鏡北道吉州郡豐溪里東北偏東 23 公里處發生了規模 5.1 地震,震源深度 1 公里 (中國測得規模 4.9 ,深度 0) 。
  • 2015/11 Google siòng-phìⁿ, chit-lūi ê tē-bīn piàn-hòa, bô-siáⁿ chhan-chhiūⁿ-sī kang-têng chō-sêng, m̄-chai sī-m̄-sī in-ūi tē-tāng? Koh-ū cheng-ka kiàn-tio̍k kap siat-pī.
   2015/11 Google 照片,這類地表破碎變化,不太像是工程造成,不知是否因為地震?又有增加建築和設備。

  • 2016/1 he̍k-chhì-giām, Tiâu-sián soan-chheng kóng che-sī kheng-tōaⁿ chhì-pōng; Ín-hoat 5.1 tē-tāng.
   2016/1 核試驗,本次核試驗為第一次氫彈試驗 (宣稱) ;引發地震矩規模 5.1 地震。
  • 2016/9 he̍k-chhì-giām, ui-le̍k chhiau-kòe 2-bān-tòng TNT, sī kàu-taⁿ siāng-kiông-ê, mā ē-ēng–leh khòaⁿ-choh sī Tiâu-sián he̍k-bú chèng-sek ho̍k-ia̍h ê piáu-teng.
   2016/9 核試驗,威力超過 2 萬噸 TNT ,為歷來威力最大一次,亦被視為朝鮮核武正式服役的象徵。
  • 2017/9 he̍k-chhì-giām, chìn-hêng tē-6-chhù chhì-pōng, mā khòaⁿ-ē-chhut-lâi sī kheng-tōaⁿ; Bí-kok chhek-tio̍h 6.3 tē-tāng, Ji̍t-pún chhek 6.1, Hân-kok 5.7, kúi-tiám-cheng-āu hoat-hiān chit-ê tē-tiám ū kiông-beh pang-thap ê hiān-siōng.
   2017/9 核試驗,進行第六次核試驗,並確實展示了氫彈的特徵;美國測得 6.3 地震、日本測到 6.1 、韓國測 5.7 ,震後數小時發現該地點有塌陷跡象。
  • 2017/10, chhì-pōng-tiûⁿ hoat-seng liân-sòa pang-thap, chō-sêng khó-lêng ū 200-ê kang-lâng sí-bông.
   2017/10 ,核子試驗場發生連續崩塌,造成可能 200 名勞工死亡。

He̍k-chú chhì-pōng-tiûⁿ ê chú-iàu hêng-chèng-khu kap tē-hā thong-tō chhut-ji̍p-kháu.
核子試爆場行政區與地下通道出入口:

Lim Bun-hoa (林文華) 2018/4/28

--- 延伸閱讀 ---

照片洩漏指紋隱私

Siòng-phìⁿ sia̍p-lāu chí-bûn lāi-iông

Hō͘ góa kóng-tio̍h-ah! kū-nî-thâu, góa to thê-chhíⁿ: Hip-siòng si̍p-kòan pí-chhut “Y” ê-lâng, āu-sî khióng-kiaⁿ ài-ká-tiāu chit-ê si̍p-kòan, in-ūi chí-bûn ū-khó-lêng ē lâu-chhut-khì. Chit-má ê siòng-ki hip–khí-lâi lú-lâi-lú-lāi, ū-chi̍t-kang chí-bûn ē hip-chhut-lâi, soah hō͘-lâng the̍h-khì thau-iōng.
被我說中了!去年初,我曾提醒:拍照喜歡筆「Y」的人以後恐怕要改掉這習慣,因有洩漏隱私之虞。相機解析度越來越高,有一天指紋會被拍走冒用。

Tio̍h-tī kúi-kang-chêng, í-keng hoat-seng chit-lūi ê sū-kiāⁿ “Eng-kok kéng-hong hun-sek siòng-phìⁿ-tiong ê chí-bûn, sêng-kong lia̍h-tio̍h to̍k-hòan”.
就在幾天前,已經發生這類事件《英國警方分析照片中的指紋,成功抓到毒販》

照片洩漏指紋隱私

Lim Bun-hoa (林文華) 2018/4/23

--- 延伸閱讀 ---

中國「中興通訊」遭到美國重手抵制,是誰錯了?

Tiong-kok “Tiong-heng-thong-sìn (ZTE)” hō͘ Bí-kok hē-tāng-chhiú té-chè, sī siáⁿ-ê m̄-tio̍h?

Chit-phiⁿ bûn-kiāⁿ, khòaⁿ-hiān-hiān!
來看這篇文件,一目瞭然!

中國高科技龍頭「中興通訊」遭美國封殺,中國網民梳理真相。

Lim Bun-hoa (林文華) 2018/4/20

--- 延伸閱讀 ---