中國依法讓 APP 、支付工具、科技產品等,成為間諜工具。

Tiong-kok i-hoat hō͘ APP, chi-hù-kang-khū, kho-ki-sán-phín téng, chiâⁿ-chòe kàn-tia̍p-ke-si.

To-tio̍h chit-ê gôan-in, lán m̄-thang sú-iōng Tiong-kok ê APP, chi-hù-kang-khū, kho-ki-sán-phín téng, in-ūi chia-ê seng-lí-lâng ū gī-bū kā lâng-kheh seng-o̍ah-tōng-thài ê chêng-pò thê-kiong-hō͘ thóng-tī-tong-kio̍k éng-kiú siu–ji̍p chu-liāu-khò͘.
這就是為什麼我們不能使用中國的 APP 、支付工具、科技產品等,因為這些商人有義務把客戶的生活動態情報提供給統治當局永久存入資料庫。

Lán to lâi–khòaⁿ chit-pō͘ chêng-pò-ok-hoat.
讓我們來看看中國的這部情報惡法。

20170627 中華人民共和國國家情報法

第四條 國家情報工作堅持公開工作與秘密工作相結合、專門工作與群眾路線相結合、分工負責與協作配合相結合的原則。

第七條 任何組織和公民都應當依法支持、協助和配合國家情報工作,保守所知悉的國家情報工作秘密。

第十條 國家情報工作機構根據工作需要,依法使用必要的方式、手段和管道,在境內外開展情報工作。

第十四條 國家情報工作機構依法開展情報工作,可以要求有關機關、組織和公民提供必要的支持、協助和配合。

資料來源:中國人大網

Lim Bun-hoa (林文華) 2019/1/21

注意!所有中資機構都是監控管道。

Chù-ì! Só͘-ū-ê Tiong-chu ki-kò͘ lóng-sī kàm-khòng kóan-tō.

Bí-kok thê-chhut kéng-kò, chôan-kiû Tiong-chu pn̄g-tiàm lóng bô-an-chôan, tòa–ji̍p-khì bōe-su thǹg-kng-kng.
美國提出警告,全球中資飯店都不安全,住進去等於是個透明人。

20181224 中共駭客猖獗 美:小心全球中資飯店

M̄-nā án-ne, só͘-ū Tiong-kok khì-gia̍p ê tiān-chú sán-phín, lóng ū chu-an ê būn-tê. Góa put-tōan thê-chhíⁿ, chhian-bān mài sú-iōng Tiong-kok khì-gia̍p ê chhiú-ki. Put-kò, iàu-sī chin-chōe lâng jīm-ûi “Bô kám-kak ū sím-mih būn-tê.”
不只如此,所有中國企業的電子產品,都有資安的問題。我一直提醒,千萬不要使用中國企業的手機。很遺憾,還是很多人認為「沒感覺有甚麼問題。」

M̄-thang khòaⁿ-khin chit-chân tāi-chì, iáu-ū chin-chōe sè-chiat m̄-sī lán ē-tàng hoat-kak ê. Chhiūⁿ-kóng:
別小看此事,還有很多微小細節都不是我們能察覺的。舉個例子:

 • Chin-chōe tiān-chú sán-phín, sui-bóng lán í-keng koaiⁿ-ki, tān ū-iáⁿ toh ôan-chôan tn̄g-sòaⁿ ma? Chin pháiⁿ-kóng oh.
  很多電子產品,雖然我們已經關機,但真的就完全斷訊了嗎?很難說喔。
 • Siat-sú chhiú-ki chiong lán-ê bāng-chām-bi̍t-má, jīn-chèng-má … téng, àm-tiong thôan-kàu te̍k-tēng IP. Thái-chi̍t-kang ū su-iàu ê sî to ē-tàng ji̍p-chhim lán-ê FB, gîn-hâng … téng khòaⁿ-liáu-liáu, sīm-chì chia̍h-miâ chò pháiⁿ-tāi.
  假如手機將我們的上網密碼、認證碼 … 等,秘密傳到特定 IP 。哪天有需要時就能輕易登入我們的 FB 、銀行 … 等看光光,甚至冒名幹壞事。

Tú-á kóng-ê sī àm-tiong pìⁿ-kúi, tān lēng-gōa iáu-ū khòaⁿ-hiān-hiān ê khó-phàⁿ sū-si̍t:
上面提的是暗中搞鬼,但另外還有明目張膽的可怕事實:

 • Tiān-chú kau-e̍k, lán-ê múi-chit-pit kau-e̍k chu-liāu, gîn-hâng lóng-ē lâu–tio̍h, chin chèng-siông. Tān Tiong-chu ê chi-hù-hē-thóng, lâng-kheh ê siau-hùi chu-liāu lóng-ē éng-kiú kì-lo̍k tī Tiong-kok ê kàm-khòng tan-ūi chhiú-thâu.
  電子交易下我們的每一筆交易資料,銀行都會留下紀錄是正常的。但中資的支付系統,客戶的消費資料都會永久記錄在中國的監控單位手中。
 • Lán tī siáⁿ-mi̍h sî-chūn, siáⁿ-mi̍h só͘-chāi, kap siáⁿ-lâng chò-hóe, siau-hùi siáⁿ-mi̍h … , lán-ê seng-o̍ah hûn-jiah lóng-hō͘ Tiong-kok ê chêng-pò-tan-ūi chiáng-ak.
  我們在甚麼時候、甚麼地點、和誰在一起、消費了甚麼 … ,我們的生活痕跡全都被中國情報單位掌握。
 • Tng lán kàu Tiong-kok lí-hêng ê sî, ji̍p-koan hit-chit-khek hái-koan to lóng chai-iáⁿ lán-ê kòe-khì; Chiū-sǹg chêng-kàu-taⁿ bô khì-kòe Tiong-kok.
  當我們到中國旅行時,入關的那一刻海關全都知道我們的過去;就算以前沒去過中國。

Lán pit-su ài siūⁿ hō͘ chheng-chhó, tng tùi-hong hiah-ni̍h liáu-kái lán-ê kòe-khì, thái-chi̍t-kang ná siūⁿ-beh lī-iōng lán chò siáⁿ-mi̍h tāi-chì sī-m̄-sī ke chin-kán-tan?
我們必須想清楚,當對方那麼了解我們的過去,哪天若想要利用我們做點事是否很容易上手?

Lim Bun-hoa (林文華) 2018/12/25

照片洩漏指紋隱私

Siòng-phìⁿ sia̍p-lāu chí-bûn lāi-iông

Hō͘ góa kóng-tio̍h-ah! kū-nî-thâu, góa to thê-chhíⁿ: Hip-siòng si̍p-kòan pí-chhut “Y” ê-lâng, āu-sî khióng-kiaⁿ ài-ká-tiāu chit-ê si̍p-kòan, in-ūi chí-bûn ū-khó-lêng ē lâu-chhut-khì. Chit-má ê siòng-ki hip–khí-lâi lú-lâi-lú-lāi, ū-chi̍t-kang chí-bûn ē hip-chhut-lâi, soah hō͘-lâng the̍h-khì thau-iōng.
被我說中了!去年初,我曾提醒:拍照喜歡筆「Y」的人以後恐怕要改掉這習慣,因有洩漏隱私之虞。相機解析度越來越高,有一天指紋會被拍走冒用。

Tio̍h-tī kúi-kang-chêng, í-keng hoat-seng chit-lūi ê sū-kiāⁿ “Eng-kok kéng-hong hun-sek siòng-phìⁿ-tiong ê chí-bûn, sêng-kong lia̍h-tio̍h to̍k-hòan”.
就在幾天前,已經發生這類事件《英國警方分析照片中的指紋,成功抓到毒販》

照片洩漏指紋隱私

Lim Bun-hoa (林文華) 2018/4/23