「台灣」是什麼?

“Tâi-ôan” sī sahⁿ-mih?

Tâi-ôan tàu-té sī sahⁿ-mih? Thán-pe̍k kóng, chit-ê būn-tê tùi chin-chōe lâng lâi kóng, chin-chiàⁿ mā-sī bô-hoat-tō͘ kóng ē chheng-chhó.
台灣到底是什麼?坦白說,這問題對很多人來說,真的很難講清楚。

Tâi-ôan sī chi̍t-ê kok-ka mā?
台灣是個國家嗎?

M̄-sī.
不是。

Sui-bóng Tâi-ôan ê chú-kôan sī to̍k-li̍p-ê, m̄-koh Tâi-ôan chêng-kàu-taⁿ iā-m̄-sī chi̍t-ê kok-ka. Tò-thâu-mn̄g, Tâi-ôan-kok ê to̍k-li̍p kì-liām-ji̍t sī tó-chi̍t-kang? Khai-kok kì-liām-ji̍t neh? Tâi-ôan ê kun-pún-tāi-hoat “hiàn-hoat” chè-tēng–iā-bē? Chú-kôan-to̍k-li̍p kap to̍k-li̍p-kok-ka, Kî-si̍t sī nn̄g-hāng tāi-chì.
雖然台灣的主權是獨立的,但台灣目前還不是個國家。反問,台灣國的獨立紀念日是哪一天?開國紀念日呢?台灣的根本大法《憲法》制定了嗎?主權獨立與獨立國家,是兩碼事。

Chêng Bí-kok kok-bū-kheng Powell kong-khai kóng-kòe, “Tâi-ôan m̄-sī to̍k-li̍p-ê”, “Tâi-ôan bô-hiáng-iú kok-ka-chú-kôan” (2004/10/25). Tī kok-chè-siōng lâi kóng, liân chit-phìⁿ thó͘-tē-siōng ê tī-lí-tong-kio̍k (chū-chheng ROC) mā-m̄-sī chi̍t-ê kok-ka; Ham Tâi-ôan óng-lâi, bo̍k-phiau sī chit-phìⁿ thó͘-tē-siōng ê chū-bîn, iā-chiū-sī Tâi-ôan-jîn-bîn.
前美國國務卿包威爾曾公開說,「台灣不是獨立的」、「台灣不享有國家主權」 (2004/10/25) 。就國際上來說,連這片土地上的治理當局 (自稱 ROC) 也不是個國家;與台灣來往,指的是這片土地上的住民,即台灣人民。

Chhòa-eng-bûn kóng, [Tiong-hôa-bîn-kok] sī Tâi-ôan (2011/10/9)
蔡英文說,[中華民國]是台灣 (2011/10/9)

Tōa-chhò!
大錯!

[Tiong-hôa-bîn-kok] chham Tâi-ôan chóaⁿ-ē kâng-khóan? Chia ti̍t-chiap khui-phòa “Tâi-ôan sī sahⁿ-mih?”
[中華民國]和台灣哪會一樣?這裡直接說明「台灣是什麼?」

Lán lâi–khòaⁿ Bí-kok “Tâi-ôan-koan-hē-hoat” tē-15-tiâu, tùi Tâi-ôan só͘-chò-ê tēng-gī. (Chu-liāu lâi-gôan AIT)
讓我們來看看美國《台灣關係法》第 15 條,對台灣所作的定義。 (資料來源 AIT)

  1. “Bí-kok hoat-lu̍t” it-sû, pau-koat Bí-kok jīm-hô hoat-kui, kui-chek, chiong-thêng, hoat-lēng, bēng-lēng, Bí-kok kap kî chèng-tī hun-chi-ki-kò͘ ê su-hoat thêng-sū-hoat;
   「美國法律」一詞,包括美國任何法規、規則、章程、法令、命令、美國及其政治分支機構的司法程序法;
  2. “Tâi-ôan” it-sû, chiong khòaⁿ–chêng-hóng su-iàu, pau-koat Tâi-ôan kap Phêⁿ-ô͘-lia̍t-tó, chiah-ê tó-siōng ê jîn-bîn, kong-si kap kun-kì sek-iōng-tī chiah-ê tó-sū ê hoat-lu̍t só͘ siat-li̍p he̍k-chiá cho͘-sêng ê kî-thaⁿ thôan-thé kap ki-kò͘, 1979/1/1 í-chêng Bí-kok sêng-jīn-ûi Tiong-hôa-bîn-kok ê Tâi-ôan-tī-lí-tong-kio̍k, í-ki̍p jīm-hô chiap-thè ê tī-lí-tong-kio̍k (pau-koat chèng-tī hun-chi-ki-kò͘, ki-kò͘ téng).
   「台灣」一詞將視情況需要,包括台灣及澎湖列島,這些島上的人民、公司及根據適用於這些島嶼的法律而設立或組成的其他團體及機構, 1979 年 1 月 1 日以前美國承認為中華民國的台灣治理當局,以及任何接替的治理當局 (包括政治分支機構、機構等) 。

Hoat-àn só͘ kóng ê Tâi-ôan, hōan-ûi kan-ta-ū Tâi-ôan-pún-tó kap Phêⁿ-ô͘-lia̍t-tó nā-niā; Kî-thaⁿ [ROC] só͘ khòng-chè ê Kim-mn̂g, Má-chó͘, O͘-khu, Lâm-soa, Thài-pêng téng tó-sū, lóng-chóng m̄-sī.
法案所指的台灣,其實範圍只有台灣本島和澎湖群島而已;其他[中華民國]所控制的金門、馬祖、烏坵、南沙、太平等島嶼,都不是。

Chòe-kīn Bí-kok kok-hōe thong-kòe ê “Tâi-ôan-lí-hêng-hoat”, mā-sī kun-kì “Tâi-ôan-koan-hē-hoat” ûi ki-chhó͘ só͘ chè-tēng-ê.
最近美國國會通過的《台灣旅行法》,也是根據《台灣關係法》為基礎所制定的。

M̄-nā Bí-kok, tī kok-chè-siōng kî-thaⁿ kok-ka mā-lóng kiò–lán “Tâi-ôan”.
不只美國,在國際上其他國家也都稱我們為「台灣」。

[ROC] chèng-miâ “Tâi-ôan”, kám-tio̍h?
[中華民國]正名「台灣」,對嗎?

M̄-tio̍h.
不對。

Tâi-ôan bo̍k-chêng sui-bóng m̄-sī kok-ka, m̄-koh Tâi-ôan tit-tio̍h kok-chè tōa-kok siong-tong thêng-tō͘ ê pó-hō͘ kah chhin-siān. Tàn, chit-tah ê tī-lí-tong-kio̍k pún-sin sī chi̍t-ê ké-pâu ê kok-ka cho͘-chit, koh-ū chi̍t-pún kah Tâi-ôan bak-bōe-tio̍h-piⁿ ê [ROC hiàn-hoat].  Siat-sú ti̍t-chiap chèng-miâ “Tâi-ôan”, nā-án-ní kok-chè-kan hiān-iú kah Tâi-ôan siong-koan ê hoat-lu̍t chiong bô-hoat-tō͘ sek-iōng.
台灣目前雖然不是國家,但台灣獲得國際大國相當程度的保護與親善。但這裡的治理當局本身是個虛假的國家組織,還有與台灣完全沾不上邊的[中華民國憲法]。如果直接正名「台灣」,那麼國際間現有與台灣相關的法律將無法適用。

Ko͘-chi̍t-ê pān-hoat tio̍h-sī, chiong-chí [ROC] ê tī-lí, hō͘ Tâi-ôan-chū-bîn ka-kī kiàn-li̍p Tâi-ôan-kok, ka-kī chè-tēng Tâi-ôan-hiàn-hoat chiah-sī chiàⁿ-tô͘, mā-chiah-bōe ûi-lân chia–ê iú-hó kok-ka.
唯一的辦法就是,終止[中華民國]的治理,由台灣住民自己建立台灣國、自己制定台灣憲法才是正道,也才不會為難友好國家們。

Sêng-jīn [ROC] ê pang-kau-kok chiâu-tn̄g, bé-an-chóaⁿ?
承認[中華民國]的邦交國全斷,怎辦?

Chiâu-tn̄g iū-koh an-chóaⁿ? Hit-kóa [ROC] ê pang-kau-kok, tn̂g-kú í-lâi tùi Tâi-ôan ū-siáⁿ–á hó-chhù he̍k-chiá pó-chiòng? Tian-tò-sī chi̍t-ê tn̂g-kî ēng “Tâi-ôan-koan-hē-hoat” kian-kiông pó-hō͘ Tâi-ôan ê Bí-kok, chiū hiān-iú koan-hē ê ki-chhó͘-siōng phah-piàⁿ cheng-chhú kiàn-li̍p chèng-siông ê gōa-kau koan-hē, iā-khah si̍t-chāi.
全斷又怎樣?那些[中華民國]的邦交國,長期以來對台灣有什麼好處或保障?反倒是一個長期用《台灣關係法》堅強保護台灣的美國,就現有關係基礎上努力爭取建立正常的外交關係,還比較實在。

Ti̍t-kàu ū-chi̍t-kang, tng Tâi-Bí soan-pò͘ kiàn-kau-ah, tek-khak khòaⁿ-ē-tio̍h kî-thaⁿ tōa-kok ē sio-sòa chhōe–lán. In-ūi sî-kàu tāi-ke ē jīm-ûi kap Tâi-ôan kiàn-kau sī hû-ha̍p kok-kok ka-kī ê lī-ek.
有朝一日,當台美宣布建交了,可以預見其他大國也將接踵而至。因為到時候大家會認為與台灣建交是符合各國自己的利益。

Kīn-lâi siâng-sî chhut-hiān ê nn̄g-kiāⁿ tiōng-iàu siau-sit
最近同時出現的兩件重要消息
  1. “Kàu-chong: Kap Tiong-kok put-tùi-ōe chek chù-tiāⁿ sit-pāi”/VOA News
   《教宗:與中國不對話則注定失敗》/美國之音
   Thian-chú-kàu kàu-chong Francesco kīn-ji̍t piáu-sī, hoat-tián hâm Tiong-kok ê koan-hē ū saⁿ-hāng tô͘-kèng: Koaⁿ-hong tāi-piáu-thôan hō͘-siong hóng-būn, kiàn-li̍p lâng-i-lâng ê koan-hē, í-ki̍p khai-tián bûn-hòa kau-liû. I kóng, Hôan-Tiong koaⁿ-hong koan-hē “chhú-î liông-hó chōng-thài”, tùi Tiong-Hôan tâm-phòaⁿ chiau-tiám ê chú-kàu jīm-bēng būn-tê ta̍t-sêng kiōng-sek piáu-sī “lo̍k-koan”.
   天主教教宗方濟各近日表示,發展與中國的關係有三個途徑:官方代表團互訪、建立人與人關係、以及開展文化交流。他說,梵中官方關係「處於良好狀態」,對中梵談判焦點的主教任命問題達成共識表示「樂觀」。
  2. “Bí-kok chiòng-gī-ôan thê-àn, ho͘-io̍k Bí-Tâi khoe-ho̍k pang-kau, iāⁿ-khì it-Tiong-chèng-chhek”/Chū-iû-sî-pò
   《美眾議員提案,籲美與台灣恢復邦交 揚棄一中政策》/自由時報
   Bí-kok chiòng-gī-ôan Dana Rohrabacher kin-á-jit tī Chiòng-gī-īⁿ thê-chhut chi̍t-hāng koat-gī-àn, ho͘-io̍k Bí-kok-chèng-hú kap Tâi-ôan khoe-ho̍k gōa-kau koan-hē pēng-chhiáⁿ iāⁿ-khì it-Tiong-chèng-chhek. Thê-àn-tiong piáu-sī, Bí-kok-chèng-hú bo̍k-chêng tī gōa-kau koan-hē-siōng, m̄-sêng-jīn 5-ê kok-ka: Sū-lī-a, I-lang, Tiâu-sián, Put-tan kap Tâi-ôan. Kî-tiong chí-ū Tâi-ôan sī hoat-tián sêng-se̍k ôan-pī ê bîn-chú kok-ka.
   美國眾議員羅拉巴克 (Dana Rohrabacher) 今天在眾議院提出一項決議案,呼籲美國政府與台灣恢復外交關係並揚棄一中政策。議案中表示,美國政府目前在外交關係上,不承認 5 個國家:敘利亞、 伊朗、朝鮮、不丹及台灣。其中只有台灣是發展成熟完備的民主國家。

Siâng-sî chhut-hiān che nn̄g-kiāⁿ sin-bûn chin-chhù-bī, sī-m̄-sī hō͘-lâng siong-sìn Tâi-Bí ū-khó-lêng kiàn-kau? Chhòa-eng-bûn thôan-tūi, iáu-koh ē-sái-kóng “î-chhî hiān-chōng” mā?
同時出現這兩件新聞很有趣,是否讓人相信台美有可能建交?蔡英文團隊,還能再說「維持現狀」嗎?

Lim Bun-hoa (林文華) 2018/6/23

--- 延伸閱讀 ---

海洋台灣基金會 第一屆董事及工作擔當者

懷念老芋仔 ]

董事長 廖中山
名譽董事長 李瑞木
執行董事 鄭明進、邱文彥
董事 葉博文、楊博名、莊淇銘、林文華
執行長 莊淇銘
財務長 張杏梅
執行總幹事 薛麗妮
新聞部主任 林育卉 (小方 )
活動部主任 方雅芬

--- 延伸閱讀 ---

大海的子民

[ 懷念老芋仔 ]

取自 1997.7 月號 No.105 《新觀念》雜誌

--- 延伸閱讀 ---

懷念老芋仔

思念廖中山老師和我們一起走過的日子

廖老師、麗妮姊,
我好懷念和珍惜我們共同發起的“海洋台灣基金會”/林文華

我們自省 ──

在這瞬息萬變的台灣社會中,我們該如何自處?我們是否用心認真的經營一個「海洋國家」?我們將還給下一代子孫,究竟是什麼樣的生活環境?

海洋台灣文教基金會是由海洋大學教授廖中山和熱愛台灣的朋友們所共同發起的,這是一個完全屬於台灣人民的基金會,會址設立於台灣基隆的八斗子漁村。

--- 延伸閱讀 ---

《台灣與聯合國兩盟約 — 從世界人權宣言談起》/蔡百銓

蔡百銓 (作者為人權講師)

本書自序

時間開始了! 2016 年蔡英文當選總統,民主進步黨全面執政。台灣四百年來歷經外來政權輪番殖民掠奪統治,如今終於首度取得重生契機。隨著轉型正義次第展開,人權立國理念必將更為落實。而早在 2009 年台灣就已經加入聯合國《兩盟約》,正式與世界人權主流 (包含民族自決權) 接軌。

本書原是寫給學生閱讀的講義。爰 228 國家紀念館與臺北市立大學史地系合作,開授通識科目《 228 事件與人權研究》。我榮獲邀請,擔任人權方面課程。授課內容以「台灣與聯合國《兩盟約》」為主,旨在指引學生更加了解人權,營造台灣為人權國家,期使 228 與白色恐怖永遠不再發生。而鑒於聯合國《兩盟約》源自《世界人權宣言》,本書同時探討這三份文獻與其相互關係。

兩大單元與三篇附錄

本書分為兩大單元與三篇附錄,也向蔡政府提出三個建議。兩大單元包括《台灣與聯合國兩盟約:從世界人權宣言談起》與《景美人權文化園區走訪》。三篇附錄包括「戰後台灣主權歸屬」、「 318 台灣青年節請上路, 228 請不要再為我哭泣」、「追思鄭南榕,談台灣言論自由日相關工作」。

在另一方面,研究學問而心中沒有台灣,所有學問都是虛假的死學問。基於學術本土化原則,我在介紹聯合國《兩盟約》的同時,也把台灣相關議題穿插在全書中。例如第一講談到鄭南榕與言論自由、轉型正義、慰安婦、太陽花學運、 318 台灣青年節等議題。第七講談到日本時代台灣人為公民權奮鬥、反貪腐公約、廢除死刑、自然善終權等議題。第九講專題談論台灣與民族自決權。而《景美人權園區走訪》與書末三篇附錄,談的都是台灣議題。

不讓專制獨裁重現於台灣 …

我上這堂課,每學年只有四小時課程。我只要把拙著《邁向人權國家》相關章節唸給學生聽,就已經綽綽有餘。但是我不斷潤飾修改與擴充授課講義,準備來日出版成書。前述拙著《邁向人權國家》於 2007 年出版,乃是國內第一本全面介紹人權歷史與聯合國 9 個核心人權條約及監督機制、台灣相對應法律與措施的小書。

本書是我個人第二本人權著作。我自修研究人權,乃因感受家族苦難與個人切膚之痛,矢志不讓專制獨裁重現於台灣。台灣學術界強調撰寫論文而歧視著作,我卻喜歡寫書,寫書才能建立完整的理論架構與體系。

最後,越落後的國家,越強調博士學位。我沒有時間攻讀博士學位,因而特別感謝「 228 國家紀念館」不嫌棄,讓我開課而取得教學相長機會。也感謝這三年來,學生選修這門課,激發我繼續研究的熱忱。

蔡百銓 謹誌 (2016/6/6)

本書摘要

本書分為兩大單元,末尾添加三篇附錄。

  • 第一單元《台灣與聯合國兩盟約:從世界人權宣言談起》。

研究聯合國《兩盟約》,必須追溯其源頭《世界人權宣言》。《兩盟約》就是把這個源頭拆成兩半,外加民族自決權。三者合稱為「國際人權清單」。

2009 年台灣加入聯合國《兩盟約》並且實施《兩公約施行法》,正式與國際人權主流接軌,也更確認民族自決權乃是台灣人民享有的人權。

  • 第二單元《景美人權文化園區走訪》

這個單元是為了帶領學生參訪景美園區而撰寫的。戒嚴期間,台灣許多重大政治案件都在設於這個地點裡的軍事法庭審判,包括美麗島大審在內。為了讓讀者更了解美麗島大審,本單元特別介紹美麗島事件。

  • 附錄一「戰後台灣主權歸屬」

說明 228 事件與戒嚴及白色恐怖的時代背景。指出戰後蔣介石是奉麥帥《一般命令第一號》而派遣陳儀前來台灣接受日本投降與軍事占領的,拆穿中華民國根據《開羅宣言》光復台灣的邪說謬論。而基於主權在民原則,台灣主權當然操在台灣人民手中。

  • 附錄二「 318 台灣青年節請上路, 228 請不要再為我哭泣」

2014 年太陽花學運爆發,影響極為深遠。本文建議定 318 為台灣青年節。 228 代表台灣死亡, 318 象徵台灣復活!台灣做好轉型正義,走出 228 與白色恐怖悲情。同時應該像太陽花學生那樣,勇敢開創自己的新生命。

  • 附錄三「追思鄭南榕,談台灣言論自由日相關工作」

蔡英文總統承諾把四月七日鄭南榕殉難日定為「言論自由日」。本文建議改稱為「台灣言論自由日」,同時嘗試定義「南榮精神」,並且提出相關配套措施。

本書目錄

第一部分:台灣與聯合國盟約:從世界人權宣言談起

  • 導論 人權釋義與其他
  • 第一講 《世界人權宣言》:《兩盟約》源頭
  • 第二講 《世界人權宣言》內容分析

文獻《世界人權宣言》全文

  • 第三講 《兩盟約》之制定與其共同序言
  • 第四講 《兩盟約》第一部分民族自決權
  • 第五講  台灣與民族自決權
  • 第六講 《兩盟約》第二部分一般規定
  • 第七講 《兩盟約》第三部分具體規定1:公民與政治權利

文獻《公民與政治權利國際盟約》第三部分

  • 第八講 《兩盟約》第三部分具體規定2:經濟與社會、文化權利

文獻《經濟與社會、文化權利國際盟約》第三部分

  • 第九講 《兩盟約》第四部分監督機構:人權事務委員會、經濟社會文化權利委員會
  • 第十講 《兩盟約》第五與第六部分最後規定
  • 第十一講 《兩公約施行法》:台灣與國際人權主流接軌
  • 結語 邁向人權國家

第二部分:景美人權文化園區走訪

  1. 人權與監獄:景美人權文化園區的故事
  2. 戒嚴與軍事審判
  3. 酷刑與人權:歐陽劍華以畫筆見證歷史
  4. 美麗島事件與美麗島大審
  5. 「耕甘薯園的人」:導覽義工郭振純

附錄

  • 附錄一 「戰後台灣主權歸屬」
  • 附錄二 「 318 台灣青年節請上路, 228 請不要再為我哭泣」
  • 附錄三 「追思鄭南榕,談『台灣言論自由日』相關工作」

2016/6/7

--- 延伸閱讀 ---