「台灣」是什麼?

“Tâi-ôan” sī sahⁿ-mih?

Tâi-ôan tàu-té sī sahⁿ-mih? Thán-pe̍k kóng, chit-ê būn-tê tùi chin-chōe lâng lâi kóng, chin-chiàⁿ mā-sī bô-hoat-tō͘ kóng ē chheng-chhó.
台灣到底是什麼?坦白說,這問題對很多人來說,真的很難講清楚。

Tâi-ôan sī chi̍t-ê kok-ka mā?
台灣是個國家嗎?

M̄-sī.
不是。

Sui-bóng Tâi-ôan ê chú-kôan sī to̍k-li̍p-ê, m̄-koh Tâi-ôan chêng-kàu-taⁿ iā-m̄-sī chi̍t-ê kok-ka. Tò-thâu-mn̄g, Tâi-ôan-kok ê to̍k-li̍p kì-liām-ji̍t sī tó-chi̍t-kang? Khai-kok kì-liām-ji̍t neh? Tâi-ôan ê kun-pún-tāi-hoat “hiàn-hoat” chè-tēng–iā-bē? Chú-kôan-to̍k-li̍p kap to̍k-li̍p-kok-ka, Kî-si̍t sī nn̄g-hāng tāi-chì.
雖然台灣的主權是獨立的,但台灣目前還不是個國家。反問,台灣國的獨立紀念日是哪一天?開國紀念日呢?台灣的根本大法《憲法》制定了嗎?主權獨立與獨立國家,是兩碼事。

Chêng Bí-kok kok-bū-kheng Powell kong-khai kóng-kòe, “Tâi-ôan m̄-sī to̍k-li̍p-ê”, “Tâi-ôan bô-hiáng-iú kok-ka-chú-kôan” (2004/10/25). Tī kok-chè-siōng lâi kóng, liân chit-phìⁿ thó͘-tē-siōng ê tī-lí-tong-kio̍k (chū-chheng ROC) mā-m̄-sī chi̍t-ê kok-ka; Ham Tâi-ôan óng-lâi, bo̍k-phiau sī chit-phìⁿ thó͘-tē-siōng ê chū-bîn, iā-chiū-sī Tâi-ôan-jîn-bîn.
前美國國務卿包威爾曾公開說,「台灣不是獨立的」、「台灣不享有國家主權」 (2004/10/25) 。就國際上來說,連這片土地上的治理當局 (自稱 ROC) 也不是個國家;與台灣來往,指的是這片土地上的住民,即台灣人民。

Chhòa-eng-bûn kóng, [Tiong-hôa-bîn-kok] sī Tâi-ôan (2011/10/9)
蔡英文說,[中華民國]是台灣 (2011/10/9)

Tōa-chhò!
大錯!

[Tiong-hôa-bîn-kok] chham Tâi-ôan chóaⁿ-ē kâng-khóan? Chia ti̍t-chiap khui-phòa “Tâi-ôan sī sahⁿ-mih?”
[中華民國]和台灣哪會一樣?這裡直接說明「台灣是什麼?」

Lán lâi–khòaⁿ Bí-kok “Tâi-ôan-koan-hē-hoat” tē-15-tiâu, tùi Tâi-ôan só͘-chò-ê tēng-gī. (Chu-liāu lâi-gôan AIT)
讓我們來看看美國《台灣關係法》第 15 條,對台灣所作的定義。 (資料來源 AIT)

 1. “Bí-kok hoat-lu̍t” it-sû, pau-koat Bí-kok jīm-hô hoat-kui, kui-chek, chiong-thêng, hoat-lēng, bēng-lēng, Bí-kok kap kî chèng-tī hun-chi-ki-kò͘ ê su-hoat thêng-sū-hoat;
  「美國法律」一詞,包括美國任何法規、規則、章程、法令、命令、美國及其政治分支機構的司法程序法;
 2. “Tâi-ôan” it-sû, chiong khòaⁿ–chêng-hóng su-iàu, pau-koat Tâi-ôan kap Phêⁿ-ô͘-lia̍t-tó, chiah-ê tó-siōng ê jîn-bîn, kong-si kap kun-kì sek-iōng-tī chiah-ê tó-sū ê hoat-lu̍t só͘ siat-li̍p he̍k-chiá cho͘-sêng ê kî-thaⁿ thôan-thé kap ki-kò͘, 1979/1/1 í-chêng Bí-kok sêng-jīn-ûi Tiong-hôa-bîn-kok ê Tâi-ôan-tī-lí-tong-kio̍k, í-ki̍p jīm-hô chiap-thè ê tī-lí-tong-kio̍k (pau-koat chèng-tī hun-chi-ki-kò͘, ki-kò͘ téng).
  「台灣」一詞將視情況需要,包括台灣及澎湖列島,這些島上的人民、公司及根據適用於這些島嶼的法律而設立或組成的其他團體及機構, 1979 年 1 月 1 日以前美國承認為中華民國的台灣治理當局,以及任何接替的治理當局 (包括政治分支機構、機構等) 。

Hoat-àn só͘ kóng ê Tâi-ôan, hōan-ûi kan-ta-ū Tâi-ôan-pún-tó kap Phêⁿ-ô͘-lia̍t-tó nā-niā; Kî-thaⁿ [ROC] só͘ khòng-chè ê Kim-mn̂g, Má-chó͘, O͘-khu, Lâm-soa, Thài-pêng téng tó-sū, lóng-chóng m̄-sī.
法案所指的台灣,其實範圍只有台灣本島和澎湖群島而已;其他[中華民國]所控制的金門、馬祖、烏坵、南沙、太平等島嶼,都不是。

Chòe-kīn Bí-kok kok-hōe thong-kòe ê “Tâi-ôan-lí-hêng-hoat”, mā-sī kun-kì “Tâi-ôan-koan-hē-hoat” ûi ki-chhó͘ só͘ chè-tēng-ê.
最近美國國會通過的《台灣旅行法》,也是根據《台灣關係法》為基礎所制定的。

M̄-nā Bí-kok, tī kok-chè-siōng kî-thaⁿ kok-ka mā-lóng kiò–lán “Tâi-ôan”.
不只美國,在國際上其他國家也都稱我們為「台灣」。

[ROC] chèng-miâ “Tâi-ôan”, kám-tio̍h?
[中華民國]正名「台灣」,對嗎?

M̄-tio̍h.
不對。

Tâi-ôan bo̍k-chêng sui-bóng m̄-sī kok-ka, m̄-koh Tâi-ôan tit-tio̍h kok-chè tōa-kok siong-tong thêng-tō͘ ê pó-hō͘ kah chhin-siān. Tàn, chit-tah ê tī-lí-tong-kio̍k pún-sin sī chi̍t-ê ké-pâu ê kok-ka cho͘-chit, koh-ū chi̍t-pún kah Tâi-ôan bak-bōe-tio̍h-piⁿ ê [ROC hiàn-hoat].  Siat-sú ti̍t-chiap chèng-miâ “Tâi-ôan”, nā-án-ní kok-chè-kan hiān-iú kah Tâi-ôan siong-koan ê hoat-lu̍t chiong bô-hoat-tō͘ sek-iōng.
台灣目前雖然不是國家,但台灣獲得國際大國相當程度的保護與親善。但這裡的治理當局本身是個虛假的國家組織,還有與台灣完全沾不上邊的[中華民國憲法]。如果直接正名「台灣」,那麼國際間現有與台灣相關的法律將無法適用。

Ko͘-chi̍t-ê pān-hoat tio̍h-sī, chiong-chí [ROC] ê tī-lí, hō͘ Tâi-ôan-chū-bîn ka-kī kiàn-li̍p Tâi-ôan-kok, ka-kī chè-tēng Tâi-ôan-hiàn-hoat chiah-sī chiàⁿ-tô͘, mā-chiah-bōe ûi-lân chia–ê iú-hó kok-ka.
唯一的辦法就是,終止[中華民國]的治理,由台灣住民自己建立台灣國、自己制定台灣憲法才是正道,也才不會為難友好國家們。

Sêng-jīn [ROC] ê pang-kau-kok chiâu-tn̄g, bé-an-chóaⁿ?
承認[中華民國]的邦交國全斷,怎辦?

Chiâu-tn̄g iū-koh an-chóaⁿ? Hit-kóa [ROC] ê pang-kau-kok, tn̂g-kú í-lâi tùi Tâi-ôan ū-siáⁿ–á hó-chhù he̍k-chiá pó-chiòng? Tian-tò-sī chi̍t-ê tn̂g-kî ēng “Tâi-ôan-koan-hē-hoat” kian-kiông pó-hō͘ Tâi-ôan ê Bí-kok, chiū hiān-iú koan-hē ê ki-chhó͘-siōng phah-piàⁿ cheng-chhú kiàn-li̍p chèng-siông ê gōa-kau koan-hē, iā-khah si̍t-chāi.
全斷又怎樣?那些[中華民國]的邦交國,長期以來對台灣有什麼好處或保障?反倒是一個長期用《台灣關係法》堅強保護台灣的美國,就現有關係基礎上努力爭取建立正常的外交關係,還比較實在。

Ti̍t-kàu ū-chi̍t-kang, tng Tâi-Bí soan-pò͘ kiàn-kau-ah, tek-khak khòaⁿ-ē-tio̍h kî-thaⁿ tōa-kok ē sio-sòa chhōe–lán. In-ūi sî-kàu tāi-ke ē jīm-ûi kap Tâi-ôan kiàn-kau sī hû-ha̍p kok-kok ka-kī ê lī-ek.
有朝一日,當台美宣布建交了,可以預見其他大國也將接踵而至。因為到時候大家會認為與台灣建交是符合各國自己的利益。

Kīn-lâi siâng-sî chhut-hiān ê nn̄g-kiāⁿ tiōng-iàu siau-sit
最近同時出現的兩件重要消息
 1. “Kàu-chong: Kap Tiong-kok put-tùi-ōe chek chù-tiāⁿ sit-pāi”/VOA News
  《教宗:與中國不對話則注定失敗》/美國之音
  Thian-chú-kàu kàu-chong Francesco kīn-ji̍t piáu-sī, hoat-tián hâm Tiong-kok ê koan-hē ū saⁿ-hāng tô͘-kèng: Koaⁿ-hong tāi-piáu-thôan hō͘-siong hóng-būn, kiàn-li̍p lâng-i-lâng ê koan-hē, í-ki̍p khai-tián bûn-hòa kau-liû. I kóng, Hôan-Tiong koaⁿ-hong koan-hē “chhú-î liông-hó chōng-thài”, tùi Tiong-Hôan tâm-phòaⁿ chiau-tiám ê chú-kàu jīm-bēng būn-tê ta̍t-sêng kiōng-sek piáu-sī “lo̍k-koan”.
  天主教教宗方濟各近日表示,發展與中國的關係有三個途徑:官方代表團互訪、建立人與人關係、以及開展文化交流。他說,梵中官方關係「處於良好狀態」,對中梵談判焦點的主教任命問題達成共識表示「樂觀」。
 2. “Bí-kok chiòng-gī-ôan thê-àn, ho͘-io̍k Bí-Tâi khoe-ho̍k pang-kau, iāⁿ-khì it-Tiong-chèng-chhek”/Chū-iû-sî-pò
  《美眾議員提案,籲美與台灣恢復邦交 揚棄一中政策》/自由時報
  Bí-kok chiòng-gī-ôan Dana Rohrabacher kin-á-jit tī Chiòng-gī-īⁿ thê-chhut chi̍t-hāng koat-gī-àn, ho͘-io̍k Bí-kok-chèng-hú kap Tâi-ôan khoe-ho̍k gōa-kau koan-hē pēng-chhiáⁿ iāⁿ-khì it-Tiong-chèng-chhek. Thê-àn-tiong piáu-sī, Bí-kok-chèng-hú bo̍k-chêng tī gōa-kau koan-hē-siōng, m̄-sêng-jīn 5-ê kok-ka: Sū-lī-a, I-lang, Tiâu-sián, Put-tan kap Tâi-ôan. Kî-tiong chí-ū Tâi-ôan sī hoat-tián sêng-se̍k ôan-pī ê bîn-chú kok-ka.
  美國眾議員羅拉巴克 (Dana Rohrabacher) 今天在眾議院提出一項決議案,呼籲美國政府與台灣恢復外交關係並揚棄一中政策。議案中表示,美國政府目前在外交關係上,不承認 5 個國家:敘利亞、 伊朗、朝鮮、不丹及台灣。其中只有台灣是發展成熟完備的民主國家。

Siâng-sî chhut-hiān che nn̄g-kiāⁿ sin-bûn chin-chhù-bī, sī-m̄-sī hō͘-lâng siong-sìn Tâi-Bí ū-khó-lêng kiàn-kau? Chhòa-eng-bûn thôan-tūi, iáu-koh ē-sái-kóng “î-chhî hiān-chōng” mā?
同時出現這兩件新聞很有趣,是否讓人相信台美有可能建交?蔡英文團隊,還能再說「維持現狀」嗎?

Lim Bun-hoa (林文華) 2018/6/23

朝鮮國過去的核子試爆

Tiâu-sián-kok kòe-óng ê he̍k-chú-chhì-pōng

Tiâu-sián-kok ê he̍k-chú-chhì-pōng ki-tē hō͘ góa tī GoogleEarth chhōe-tio̍h-ah. Góa m̄-sī chit-hong-bīn ê choan-ka, tān-sī góa ia̍h-sī hoat-kiàn chi̍t-kóa-á sim-sek ê piàn-hòa!
朝鮮國的核子試爆基地讓我在 GoogleEarth 找到了。我不是這方面的專家,但我還是發現一些有趣的變化!

Tiâu-sián he̍k-chhì-giām le̍k-thêng (pō͘-hūn bûn-jī chu-liāu lâi-chū Wikipedia) :
朝鮮核試驗列表 (部分文字資料取自維基百科) :

 • 2005/2 Google siòng-phìⁿ, tē-bīn khòaⁿ–khí-lâi ká-ná teh chéng-tē, kap ki-tē chú-iàu ê khàng-chè tiong-sim chho͘-pō͘ kiàn-tio̍k-bu̍t.
  2005/2 Google 照片,從地表觀察似乎在整地,和基地主要控制中心初期建築物。

 • 2006/10 he̍k-chhì-giām, chit-pái chhì-pōng ui-le̍k chha-put-to ū sò͘-pah-tòng TNT, tān khó-lêng m̄-sī kái-sêng-kong ê chhì-giām; Tē-tiám tī Hâm-kiàⁿ-pak-tō Kiat-chiu-kūn Bú-súi-toan-lí chi̍t-lia̍p 360M-kôan soaⁿ ê tē-hā kheⁿ-tō, chō-sêng 3.6-kip ê jîn-chō tē-tāng.
  2006/10 核試驗,本次核試驗威力約數百噸 TNT ,可能是一次不很成功的試驗;試爆地點為咸鏡北道的吉州郡地區舞水端里一座 360 米高的山的地下水平坑道內,造成了一次規模 3.6 的人工地震。
 • 2009/5 he̍k-chhì-giām, ui-le̍k sò͘-chheng-tòng TNT, sī chi̍t-táu sêng-kong ê pò͘-tōaⁿ (Plutonium) chhì-pōng; Tē-tiám tī Kim-chhek-chhī tang-pak-pêng 75KM, lī téng-táu chhì-pōng pak-pêng sò͘-kong-lí, ín-khí 4.5-kip tē-tāng.
  2009/5 核試驗,本次核試驗約數千噸 TNT ,是一次成功的鈽彈試爆;試爆地點位於金策市東北 75 公里,距離 2006 年北韓核試地點北方數公里,引發 4.5 地震。
 • 2009/10 Google siòng-phìⁿ, í-keng khòaⁿ-ē-tio̍h kúi-tòng-ah khàng-chè tiong-sim kiàn-tio̍k-bu̍t.
  2009/10 Google 照片,已可看到幾棟控制中心建築出現。

 • 2011/7 Google siòng-phìⁿ, ki-tē ê kiàn-tio̍k-bu̍t kè-sio̍k khok-kiàn.
  2011/7 Google 照片,基地建築持續擴建。

 • 2012/11 Google siòng-phìⁿ, tē-bīn ū tōa-bīn-chek chhùi-kô͘-kô͘, m̄-chai sī an-chóaⁿ-tio̍h?
  2012/11 Google 照片,地表景觀變化極大,有很大面積破碎,不知為何?

 • 2013/2 he̍k-chhì-giām, Tiâu-sián soan-pò͘ sêng-kong tē-hā chhì-pōng, iū-koh kóng chit-pái sī sió-hêng khin-liōng ê gôan-chú-tôaⁿ; Bí-kok chhek-chhut Kiat-chiu-kūn Hong-khe-lí tang-pak-tang 23KM hoat-seng 5.1 tē-tāng, chìn-gôan chhim-tō͘ 1KM (Tiong-kok chhek-tio̍h 4.9, chhim-tō͘ 0).
  2013/2 核試驗,朝鮮宣布成功進行了一次地下核試驗,並稱此次試驗的是小型輕量的原子彈;美國檢測到北韓咸鏡北道吉州郡豐溪里東北偏東 23 公里處發生了規模 5.1 地震,震源深度 1 公里 (中國測得規模 4.9 ,深度 0) 。
 • 2015/11 Google siòng-phìⁿ, chit-lūi ê tē-bīn piàn-hòa, bô-siáⁿ chhan-chhiūⁿ-sī kang-têng chō-sêng, m̄-chai sī-m̄-sī in-ūi tē-tāng? Koh-ū cheng-ka kiàn-tio̍k kap siat-pī.
  2015/11 Google 照片,這類地表破碎變化,不太像是工程造成,不知是否因為地震?又有增加建築和設備。

 • 2016/1 he̍k-chhì-giām, Tiâu-sián soan-chheng kóng che-sī kheng-tōaⁿ chhì-pōng; Ín-hoat 5.1 tē-tāng.
  2016/1 核試驗,本次核試驗為第一次氫彈試驗 (宣稱) ;引發地震矩規模 5.1 地震。
 • 2016/9 he̍k-chhì-giām, ui-le̍k chhiau-kòe 2-bān-tòng TNT, sī kàu-taⁿ siāng-kiông-ê, mā ē-ēng–leh khòaⁿ-choh sī Tiâu-sián he̍k-bú chèng-sek ho̍k-ia̍h ê piáu-teng.
  2016/9 核試驗,威力超過 2 萬噸 TNT ,為歷來威力最大一次,亦被視為朝鮮核武正式服役的象徵。
 • 2017/9 he̍k-chhì-giām, chìn-hêng tē-6-chhù chhì-pōng, mā khòaⁿ-ē-chhut-lâi sī kheng-tōaⁿ; Bí-kok chhek-tio̍h 6.3 tē-tāng, Ji̍t-pún chhek 6.1, Hân-kok 5.7, kúi-tiám-cheng-āu hoat-hiān chit-ê tē-tiám ū kiông-beh pang-thap ê hiān-siōng.
  2017/9 核試驗,進行第六次核試驗,並確實展示了氫彈的特徵;美國測得 6.3 地震、日本測到 6.1 、韓國測 5.7 ,震後數小時發現該地點有塌陷跡象。
 • 2017/10, chhì-pōng-tiûⁿ hoat-seng liân-sòa pang-thap, chō-sêng khó-lêng ū 200-ê kang-lâng sí-bông.
  2017/10 ,核子試驗場發生連續崩塌,造成可能 200 名勞工死亡。

He̍k-chú chhì-pōng-tiûⁿ ê chú-iàu hêng-chèng-khu kap tē-hā thong-tō chhut-ji̍p-kháu.
核子試爆場行政區與地下通道出入口:

Lim Bun-hoa (林文華) 2018/4/28

幸好太平不是島

海牙常設仲裁法庭將台灣所稱的太平島仲裁成太平岩,簡單的說「太平不是島」。消息傳來一時間全台激憤翻騰,各式 KUSO 式建言全都撲向總統府,甚至要求蔡總統登上「太平島」宣示主權。但我要說「有必要這樣嗎?這是生的甚麼鳥氣!」如果我說「幸好太平不是島」,會不會被罵死?

太平岩

是否讓我們冷靜思考看看,個人僅就嘗試用現今社會普遍認知一層一層來剝開洋蔥看看究竟,看到底這個仲裁結果值不值得生氣還是要慶賀。

如果太平是個島

如果仲裁結果確認太平是島,那麼隨即會有一大堆問題等著我們發問,甚至可能造成台灣社會討論趨於激烈影響安定。

 • 既然是個島就會有經濟海域畫定,首先我們要問「太平島是誰的附屬島嶼?」也就是說太平島是誰的?經濟海域是誰的,哪個國家的疆界允許畫到這裡?
 • 問題一拋出,可能馬上就會有人回答:「太平島是我們的。」那我就會接著問,「我們是誰?」是台灣的嗎?還是〔中華民國〕的?又會被問「有差嗎?」

沒差嗎?

 • 如果說太平島是〔中華民國〕的,並非沒根據,至少我們從小讀書就背過,幾十年來都未見被挑戰過。
 • 但問題來了, 1971/10/25 聯合國 2758 號決議案通過「承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表,中華人民共和國是安全理事會五個常任理事國之一,決定恢復中華人民共和國的一切權利,承認他的政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表」。從此〔中華民國〕成為中國在聯合國的名稱,也就是〔中華民國〕等於中國
 • 答案出來了,太平島是誰的還需要問嗎?

太平島是台灣的嗎?問這問題之前,我要先問「台灣是誰的?」雖然這問題很難說得清楚,但可以確定的是 (國際已明確認定) :

 • 台灣不是主權獨立的國家,不能享有國家的權利。
 • [中華民國]的國家權利已被中國所取代,[中華民國]屬於中國無誤。
 • 台灣不屬於中國,中國並未擁有台灣。

由此可見,台灣和太平島主權恐怕沒有絲毫淵源吧。

幸好太平不是島

太好了,不管太平是礁還是岩 (仲裁後稱太平岩) 全都沒有經濟海域畫定的問題,也就是說,太平島海域是大家的。那麼,台灣的角色呢?

 • 很現實的,國際事務雖然都遵循《國際法》辦事,各簽屬國在《國際法》規範下各自爭取國家利益;但國際秩序的維持絕對講求實力,有實力者講話就可以很大聲;實力較小的就得靠外交手段爭取自己的利益了。
 • 這次美國大軍集結南海,更期盼仲裁結果「這裡沒有島」。太平不是島正好讓這裡可以「有理由維持現狀」,中國如果想吃掉太平美國等就有理由動武。
 • 台灣人納稅養軍隊,維持軍隊實質管理太平岩,這是事實也是現實。只要台灣和其他國家不鬧翻並維繫好關係,「太平岩」就是實實在在握在台灣手中成為往後參與南海海域捕魚或其他資源開發等的重要談判籌碼。

我們仔細想想,太平不是島對台灣來說到底是有利,還是台灣被欺負了?

Lim Bun-hoa (林文華) 2016/7/14