台灣高鐵,器官比雞腿!

Tâi-ôan Ko-thih, Lān-chiáu Pí Ke-thúi!

Iú-koan Tâi-ôan Ko-thih chòe-kīn chiam-tùi Tân Au-phek li̍p-úi chit-sûn “cheng-ka lûn-í-ūi” ê tap-hok, góan hui-siông sit-bōng tûi-sim-koaⁿ.
有關台灣高鐵近日針對陳歐珀立委質詢「增加輪椅席」的答覆,我們看了萬分失望。

Góa lâi thê-chhut khòaⁿ-hoat, hō͘ ta̍k-ke chò-chham-khó.
對此,我提出看法回應,供各界參考。

  • Bo̍k-chêng Ko-thih múi-pan-chhia ū 989-ê tùi-hō-ūi, a-lûn-í chiah 4-ūi (2-ūi chôan-se̍k + 2-ūi khǹg gín-á-chhia). Téng-î bô-khó-lū chū-iû-chō, bóan-chō ê sî-chūn, lûn-í chiah-chiàm 0.4%.
   現有高鐵每列對號席位總共 989 個席位,輪椅席才 4 席 ( 2 全席 + 2 收折席) 。也就是說,未將自由座參考在內,滿座時供輪椅乘客搭乘者只佔 0.4% 。
  • Siūⁿ-khòaⁿ-māi, chiah-chhun 0.4% lâi-kap-lâng kóng sú-iōng-lu̍t kun-pún bô-ì-gī! Bo̍h-kóng-sī Ko-thih só͘-kóng-ê 34.8% sǹg-hoat būn-tê mā-chin-tōa, sī-kā só͘-ū sî-tōaⁿ chóng-pau-chāi-lāi, bô-ha̍h-si̍t-chè. Ôan-chôan bô-khó-lū lûn-í lâng-kheh ê su-iàu kap sóan-te̍k!
   如此 0.4% 的低水位,探討使用率根本沒意義!況且高鐵常提 34.8% 的計算方式問題也很大,是把所有時段都算進去,不符實際。完全不考慮輪椅使用者的使用需求與選擇!

  • Chhiáⁿ-mn̄g Ko-thih, lín tī Ji̍t-pún ū-khòaⁿ-kòe kúi-chiah lûn-í tī ke-thâu pha-pha-cháu? Lín tī chhia-thâu khòaⁿ-kòe kúi-tâi lûn-í? Hoan-thâu koh-lâi-khòaⁿ lán Tâi-ôan ê chêng-hóng!
   請問高鐵人員,你們到日本見過多少輪椅使用者在街上跑?你們在車站見過多少輪椅使用者?回頭看看台灣吧!
  • In-ūi kok-chêng bô-sio-siâng, Ji̍t-pún ê lûn-í-cho̍k phó͘-phiàn bô-siáⁿ o̍ah-tōng-le̍k kap chin-chió chio-phōaⁿ chē-Ko-thih cháu-hn̄g-lō͘. Ji̍t-pún tong-kio̍k ki-pún-siāng bô-siáⁿ-hoan-gêng lûn-í-cho̍k lâi chē-ko-thih.
   正因國情不同,日本輪椅使用者的普遍活動力與搭車頻度,遠遠低於台灣。日本交通當局基本上不歡迎太多輪椅乘客來搭高鐵。
  • Koh-ū, Ji̍p-pún-lâng nî-lāu ia̍h-sī thè-hiu-āu, tōa-to-sò͘ ài-khiā-tī chng-kha lī-khui to͘-chhī ; M̄-koh Tâi-ôan to͘-chhī ê lāu-sī-tōa tian-tò bô-ài poaⁿ-sóa. Iû-kî Tâi-ôan jîn-kháu ba̍t-tō͘ chiah-ní-á-kôan, Ko-thih koh-khah-sī to͘-hōe-kan tiōng-iàu ê kau-thong-kang-khū.
   又也是國情不同,日本人年老或退休後,多喜歡移往鄉下居住遠離都市;台灣反而相反,年紀大的人甚少離開熟悉的居家。尤其台灣人口密度之高,非日本能比;高鐵更是台灣都會間重要的交通工具。
  • Chiū-í thui-tōng bû-chiòng-gāi khôan-kéng lâi-kóng, Ji̍p-pún m̄-sī iu-téng-seng, Tâi-ôan ūi-siáⁿ ài-kap lo̍k-ngó͘ ê Ji̍p-pún saⁿ-pí ? Kin-pún tio̍h-sī Lān-chiáu Pí Ke-thúi!
   就推動無障礙環境來說,日本並非優等生;台灣為何要跟落後的日本比?根本就是器官比雞腿

  • Che tē-saⁿ-tiám, Ko-thih tong-kio̍k í-keng sêng-jīn iah-koh-ū khó-hêng ê hong-àn, tio̍h-sī tē-7-chhia-siuⁿ cheng-ka lûn-í-ūi; Tān-sī Ko-thih tio̍h-sī bô-siūⁿ-bē tín-tāng, poaⁿ-chhut m̄-sī lí-iû ê lí-iû.
   此第三點高鐵當局已經承認仍有可行方案,即第 7 車廂增加輪椅席位;但高鐵就是不想做,搬出不是理由的理由。
  • Ko-thih ū-pān-hoat lio̍h-á kái-siān, tàn-tio̍h-sī m̄-khéng-chhòng. Kám-kóng Ko-thih chêng-kàu-taⁿ lóng-bô khòaⁿ-tio̍h tong-kio̍k í-keng giâm-tiōng ûi-hóan Sin-kôan-hoat siang-koan kui-tēng?
   高鐵有辦法稍加改善,但就是百般不願意。難道高鐵從來不考慮當局已經嚴重違反《身心障礙者權益保障法》有關規定?
  • Koh-khah tiōng-iàu, Ko-thih kā CRPD kap CRPD-si-hêng-hoat piàⁿ-hiat-kak, thiah-pe̍h khî-sī lûn-í-cho̍k-kûn.
   更重要的是,高鐵把《身心障礙者權利公約 CRPD》《身心障礙者權利公約施行法》拋在腦後,擺明歧視輪椅族群

  • Chêng-chhia-chi-kàm, kiàn-gī Koh-khah tong-kio̍k bé-sin-chhia ê sî-chūn, m̄-thang koh-chhái-iōng kē-lō͘-phiau-chún, lî-chhiáⁿ chun-chiông hoat-lēng, kî-thāi Ko-thih chá-ji̍t chiâⁿ-chòe A-chiu ê iu-téng-seng, chiâⁿ-chòe Tâi-ôan ê kiau-ngō͘.
   前車之鑑,建議高鐵當局添購新車時,不要再採用低標準,並嚴格遵從法令,期盼高鐵早日成為亞洲優等生;成為台灣的驕傲。

鄭豐喜基金會
無障礙行動總監 Lim Bun-hoa (林文華)

2018/4/12

--- 延伸閱讀 ---

有關《建築物無障礙設施設計規範修正草案》發現嚴重問題

Iú-koan “kiàn-tio̍k-bu̍t Bû-chiòng-gāi Siat-si Siat-kè Kui-hōan Siu-chèng Chhó-àn” hoat-hiān giâm-tiōng būn-tê.

Sú-tiúⁿ, pêng-an,
署長,平安,

Iú-koan Êng-kiàn-sú 3/1 hoat-pò͘ ê “kiàn-tio̍k-bu̍t Bû-chiòng-gāi Siat-si Siat-kè Kui-hōan Siu-chèng Chhó-àn” p.46 tô͘-phìⁿ 507.6.2, hoat-hiān giâm-tiōng būn-tê. Chhiáⁿ siu-kái, to-siā.
有關營建署 3/1 發布的《建築物無障礙設施設計規範修正草案》第 46 頁圖 507.6.2 ,發現嚴重問題請修改,謝。

  • Chhiú-hōaⁿ chhian-bān m̄-thang thóng-chhut, thó͘–chhut-lâi ē chō-sêng giām-tiōng hông-hāi, Lûn-í tī sió-khong-kan lāi-té chin pháiⁿ-chhau-chok, khah-ē sio-ke̍h lòng-pháiⁿ ia̍h-sī tio̍h-siong!
   扶手,千萬不能突出, 突出會造成嚴重障礙, 輪椅在小空間內很難操控, 容易碰撞損壞或受傷!

鄭豐喜基金會
無障礙行動總監 Lim Bun-hoa (林文華)

2018/4/3 營建署回覆

林文華 先生/小姐 您好,
您於 2018-03-26 寄給署長的電子郵件,提及「有關《建築物無障礙設施設計規範修正草案》發現嚴重問題」 1 節,案件編號: 1070326008 ,茲答復如下:

為因應各界對於建築物無障礙設施設計規範之建議,本署前組成專案小組召會研議本規範修正,有關圖 507.6.2 係參考日本之「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」進行研議,至有關臺端所提扶手突出恐將造成輪椅使用者於使用洗面盆時之障礙 1 節,留供本署檢視本規範修正草案之參考。臺端關心時政,敬表謝悃。

本案聯絡人員:陳雅芳
聯絡電話 (02) 87712684
敬祝身體健康,萬事如意
內政部營建署敬啟

2018/4/4

--- 延伸閱讀 ---

關於無障礙席位數 – 台灣高鐵回覆函

這是台灣高鐵針對我們爭取多年的「增加無障礙席位數」議題,所作的回覆。

在協商會議中,我提醒高鐵公司,現有高鐵每列對號席位總共 989 個席位,輪椅席才 4 席 ( 2 全席 + 2 收折席) 。也就是說,未將自由座參考在內,滿座時供輪椅乘客搭乘者只佔 0.4% ;在這種情況下和我們討論輪椅席「利用率」根本毫無意義。這就像有家餐廳師傅向老闆抱怨說「我們的客人都不喜歡吃魚,以後不需增加魚料理」;但問題是,餐廳的魚從來就沒煮熟過,造成客人不再點魚而非客人不喜歡吃魚。

沒想到高鐵公司在回覆函裡還是強調利用率約 34.8% ,拒絕現有列車增加輪椅席位。很遺憾,新車上路竟然是八年十年後的事。看到高鐵的強硬態度我們想:

  • 現有高鐵的保固期都過了;要增加輪椅席位並非保固合約問題或技術性做不到,而是高鐵「不願意」。
  • 未來十年,台灣社會老年人比例的飆升速度,真的很難想像,該怎辦?
  • 台灣社會老人化速度之快為全球數一數二,高鐵當局似乎視而不見!

2018/1/25 台灣高鐵回覆

主旨:

有關貴會函請本公司研議高鐵新車廂席位分配乙案,復如說明,敬請查照。

說明:

  1. 復貴會 2017 年 12 月 7 日豐喜書展字 (106) 字第 120701 號函;副本兼復交通部高速鐵路工程局 2017 年 12 月 19 日高鐵三字第 1060017827 號函。
  2. 本公司列車每一車組可提供 4 個無障礙座位,經統計 2017 年度約提供 51,592 班次,約計提供 20.6 萬個無障礙座位,利用率約 34.8% 。對照國外高鐵列車之每一車組之輪椅座位數多以 2 席相較,本公司現行無障礙座位之規劃應尚稱允當。
  3. 有關無障礙座位之預定服務,現行均由旅客去電客服專線或由各車站售票窗口安排,以確保無障礙座位均提供予有需求之旅客。本公司另提供乘車導引、同行旅客座位安排等服務,期使旅客享有更安全、舒適之旅程與服務體驗。
  4. 有關貴會函請本公司研議旨揭事項,本公司於未來新購列車時,將綜合評估考量,以提供旅客安全無虞之設施環境。

聯絡人:蔡嘉鴻
聯絡電話: 02-8789-2000 分機 75508

Lim Bun-hoa (林文華) 2018/1/31

--- 延伸閱讀 ---

八里左岸,柔腸寸斷!

新北八里左岸是很重要的帶狀休閒空間,我們也看得當局方充分為行人及自行車貼心規劃;但不知為何,行動不便者、推娃娃車者、年長者 …… 等卻被當局規劃時完全排除在外?

請當局盡速全面清查改善,這些改善花費極低就能符合相關法規,且不再讓廣大不便者族群望洋興嘆!各自暗X!

  1. 沿路到處裝設各式各樣讓人痛恨的「怪物」霸路擋道,讓行動不便者難以通過或完全擋死;但對非行動不便者卻能暢通無阻。
  2. 沿路多處高差,行動不便者無法通行;但非行動不便者則毫無障礙。
  3. 沿路木棧徒步道與自行車道未設穿梭孔,行動不便者完全受限;但當局對非行動不便者卻極度貼心,每隔不到幾步路就有個穿梭孔讓非行動者自由進出改道。
  4. 稍寬的穿梭孔卻路面顛頗,讓行動不便者通行時震盪難受;非行動不便者則照樣可通行。

1. 怪物擋道:

2. 高差斷路:

3. 無穿梭孔:

4. 路面顛頗:

2018/1/10 營建署回覆

林文華 先生/小姐 您好,
您於 2018-01-08 寄給署長的電子郵件,提及「八里左岸,柔腸寸斷!」 1 節,案件編號: 1070108002 ,茲答復如下:
本案有關「八里左岸,柔腸寸斷」 1 案,應由新北市政府依其職權查明妥處。本案本署已錄案列管並函轉新北市政府辦理。
以上答復,供您參考,您若仍有其他疑問或不明瞭之處,歡迎隨時來電洽詢,感謝您的來信。

本案聯絡人員:公共工程組 江春霞
聯絡電話: 02-87712645
敬祝
身體健康.萬事如意
內政部營建署 敬啟

2018/1/11 營建署去函新北市政府

主旨:

關於民眾陳情貴市八里區「八里左岸,柔腸寸斷」 1 案 (列管號: 1070108002) ,係屬貴管,轉請妥處逕復並副知本屬,請查照。

說明:

  1. 依據民眾 2018 年 1 月 9 日電子郵件 (檢附抄件 1 份) 辦理。
  2. 本案請注意個人資料保護。

內政部營建署
聯絡人:江春霞
聯絡電話: 0287712645
電子郵件: ching@cpami.gov.tw
傳真: 0227525947

Lim Bun-hoa (林文華) 2018/1/18

--- 延伸閱讀 ---

尼加拉瓜也哭泣!

2017/12/28 尼加拉瓜也哭泣! – 投訴

朱市長,平安,

新北蘆洲的尼加拉瓜公園,裝設羞辱障礙者的怪物 (詳見附加照片檔) ,請即拆除,謝。

鄭豐喜基金會
無障礙行動總監 林文華

2018/1/4 新北市政府回覆

有關臺端陳情蘆洲區尼加拉瓜公園,裝設羞辱障礙者的怪物 (詳見附加照片檔) 並建議拆除一案,本所 (經建課) 說明如下:
有關臺端陳情蘆洲區尼加拉瓜公園裝設之車阻現況照片,係為 2015 年之前的舊資料,另該車阻係經新北市政府綠美化環境景觀處考量無障礙使用輪椅族群可順暢進出公園同時並可阻擋機車進入公園之設施物,並非如您所形容之羞辱障礙者的怪物,本所業已於 2015 年依據新北市政府綠美化環境景觀處及內政部營建署要求,將主要出入口之車阻拆除 3 座,後續將於近期拆除剩餘 2 座車阻。
非常感謝您的來信,若您對本案仍有其他意見或疑問,歡迎您電洽承辦科室承辦員或蒞臨服務櫃檯 (請至蘆洲區行政大樓 2 樓經建課) ,承辦員當竭誠為您服務及說明。謝謝來信,祝萬事如意。
新北市蘆洲區公所經建課黃玉芸 (02)22811484 分機 231

Lim Bun-hoa (林文華) 2018/1/7

--- 延伸閱讀 ---