標籤彙整: 玩法弄權

我們要原色,食品不能保有原色嗎?

Góan ài chia̍h gôan-sek-ê, si̍t-phín kam-bē-sái pó-iú gôan-sek?

Pò-chóa-bē “Si̍t-phín Io̍h-bu̍t Kóan-lí-sú chún-pī bē-kā ta̍uh-ta̍uh giām-chhut ûi-kui ê Phiò-pe̍h-che (SO2) la̍p-ji̍p si̍t-phín thiam-ka-bu̍t, bī-lâi ē-ēng–leh ha̍p-hoat ēng-tī Kiâm-chhài, Hê-á, Lê-á-lūi, Kim-chiam téng-téng chia̍h-mi̍h …”
今報載「食品藥物管理署預計將常被驗出違規的『二氧化硫』納入食品添加物,未來可合法使用在醃漬蔬菜、蝦、貝類、金針等食物 …… 」

Chit-chân sin-bûn hō͘-lâng tio̍h-chheⁿ-kiaⁿ!
這消息讓人大驚!

 • Góan ē-tit-thang kéng ê bô-hāi si̍t-phín í-keng chin-chió-à, nā-chún Phiò-pe̍h-che pìⁿ-chiâⁿ ha̍p-hoat, téng-î ta̍k-ke phó͘-phiàn lóng-teh–iōng.
  我們能選擇的無害食品已經很稀少了,如果二氧化硫納入合法,可以想像將會是全面普遍使用了。
 • Chit-siaⁿ chiong-ē thiat-té phah-sńg sian-jîn thôan-lo̍h-lâi ê tì-hūi, hō͘ góan bô-tè chia̍h–tio̍h gôan-sek ê si̍t-phín.
  此舉將徹底破壞先人留給我們智慧,讓我們吃不到原色食品了。
 • Pó-hō͘ siau-hùi-chiá chiū-sī pó-hō͘ iu-liông sán-gia̍p, tong-kio̍k ná-thang chhah-chhiú phò-hōai thôan-thóng gôan-bī kap siong–tio̍h sán-gia̍p.
  保護消費者等於保護優質產業,當局為何插手破壞傳統原味傷及產業?
 • Tong-kio̍k kám-sī jîn-bîn ê tùi-te̍k?
  當局是人民的敵人嗎?

Lim Bun-hoa (林文華) 2018/3/25

為挽救重要文化資產 – 保存「礁溪文聲復健院」連署

我們要告訴全球旅客,知名的旅遊勝地礁溪不是只有「泡腳洗澡溫泉旅館」,這裡還是個「人文古鄉」。呼籲保存文聲復建院理由如下:

 • 1971 年羅神父等創設至今,文聲復健院存在已 46 年了,這裡是台灣很重要的小兒麻痺症復健史縮影。
 • 文聲復健院曾擔任來自全台千餘小兒麻痺症患者家庭的教育養護、醫療協助、復健 … 等。幫助這麼多的小朋友獲得最先進的醫療復健資訊與途徑。
 • 一位來自荷蘭的神父畢生奉獻於此 10/17 終了回國,他的偉大故事將會永遠流傳於台荷之間。相信荷蘭觀光客們會很樂意來此回顧,只要適當活化該建築,這裡會是很重要的國際文化景點。
 • 一座存在近半世紀的建築很寶貴,充滿「國際感動故事」的老建築更是台灣的寶貝,若能列入歷史建築給予保存,生命將會延續發光,未來更會是宜蘭的珍貴古蹟。
 • 如果文聲復健院被拆掉或改建其他用途,羅神父感人的故事將跟著被遺忘掉。

妥善保存文聲復健院的重大意義如下:

 • 半世紀前的台灣突然被小兒麻痺症肆虐,當局及無數家庭束手無策;所幸之後獲得國際大力投入醫療資源,才讓小兒麻痺症獲得預防與控制,無數存活者卻飽受後遺症之苦;復健之路萬分艱辛。幸得國際支援,逐步建立起台灣的復健醫療體系。
 • 小兒麻痺症已在台灣絕跡多時,但這是台灣很重要的歷史頁也是醫療史。至今台灣還未見「小兒麻痺博物館」好讓這批散落各處的寶貴文物得以保存,實在可惜。文聲復健院或許可以名正言順成為小兒麻痺博物館,因現在這裡就是個小兒麻痺人文縮影。
 • 院內有座「水療池」是當年最頂尖的也是全台唯一溫泉水療池,若沒被保留下來,真的會很惋惜;幾乎每個小兒麻痺患者的復健過程都會歷經水療。

連署發起人:文聲復健院「小」朋友們、振興社會服務團、數位台灣家族 … 陸續增加中。

2017/11/8 宜蘭縣政府文化局將審查此案件,事態緊急;歡迎關懷文化資產保存的朋友及社團加入聯署,謝。

2017/10/31

至 2017/11/08 11:14 下午 TST ,已經成功收到 303 份連署單,感謝各位。
 • 神奇密碼! (2017/11/9 2:05am)

  神奇密碼
 • 本案就在今天的「宜蘭縣歷史空間審議委員會」決定文聲復健院的去留命運;讓我們靜待宜蘭縣政府公告;我們的連署活動正式結束,非常感謝關心文化資產保留的朋友們在此留下歷史見證,不論審議結果如何,我們很欣慰共同在這片土地留下美好的足跡了。 (2017/11/8 11:51pm)

連署名單 (至 2017/11/08 11:14 下午 TST):

2018/5/5

Thâu-tú-chiah, tī Facebook khòaⁿ-tio̍h chit-phiⁿ siau-sit, che tàu-té sī hoat-seng siáⁿ-tāi-chì? Kū-nî 11/8 ê “Gî-lân-kōan le̍k-sú-khong-kan sím-gī úi-ôan-hōe” hōe-tiong koat-gī “Thian-chú-tn̂g kap Bûn-siaⁿ ho̍k-kiān-īⁿ, chôan-khu pó-liû chí-tēng–chò le̍k-sú-kiàn-tio̍k”.
就在剛剛,從臉書得到這篇小貼,這到底是怎麼一回事?去年 11/8 的「宜蘭縣歷史空間審議委員會」會中決議「天主堂及文聲復健院,全區保留指定為歷史建築」。

Kàu-taⁿ, lán khó͘-tán pòaⁿ-tang ê kong-kò it-ti̍t bô-iáⁿ-chiah, hiông-hiông tī FB siu–tio̍h chit-ê o͘-thiⁿ-àm-tē ê sìn-sit; Kám-kóng Ta-khe chit-lia̍p tiⁿ-kùi ê bûn-hòa chu-sán hông chhòng-tiāu-ah? Gî-lân-kōan bûn-hòa-kio̍k, án-chóaⁿ-kóng? DPP kám-chiah-o͘?
至今,我們苦等半年的公告一直沒消息,突然從臉書得到這昏天地暗的訊息;難道礁溪這塊珍貴的文化資產被做掉了嗎?宜蘭縣文化局,能給答案嗎? DPP 有這麼黑嗎?

(2018/5/5)

工商普查,查我何用?

幾天前,「工商普查」普查員打電話來說要問些問題,我回應:「已經是什麼時代了還在工商普查,當局資料比我記得的還更詳細,要查也該去查當局。」

可能普查員認為我不願配合,今來了張行政院主計處「驚死人」公文。

工商普查

我查過法規:

 • 《統計法》第 20 條「政府辦理統計時,被調查者無論為機關、團體或個人,均有據實詳盡報告之義務。」
 • 《統計法施行細則》第 44 條「各機關依法舉辦之統計調查,被調查者均有依本法第 20 條規定據實詳盡報告之義務,違反者,得依行政執行法予以處罰。」

問題來了,法律規定要「據實詳盡報告」;但普查員說「只需大概」。這不是當局要陷人犯法嗎?

 • 個人申報綜合所得稅時發現,當局完全掌握我的各項資料,連各項就醫的支出都幫我蒐集完整,比我全年留下來的收據還要齊全。
 • 既然當局的資訊整合那麼精密,為何主計處作工商資料統計時,還編列大筆經費向外查訪?真是莫名其妙!浪費我們的稅金!
 • 我不受訪也要罰,說不「據實詳盡」也犯罪,那麼 …
 • 我再請問當局,派出大量普查員蒐集來的「大概資料」統計出來的結果會準確嗎?

既然當局拿法令逼人配合工商普查,那麼我也只能據實詳盡報告:「當局資料比我記得的還詳盡,煩請讓當局報告吧。」

Lim Bun-hoa (林文華) 2017/5/22

重啟核一廠一號機?新政府要把我們給嚇死!

經濟部長李世光:「考慮重新啟動核一廠一號機。」台電的核能發言人林德福:「台電希望能在 6 月重啟核一廠一號機。」

核一廠一號爐從 2014/12/10 「停止運轉」至今已超過 17 個月,事實已符合《核子反應器管制法》第 24 條:「核子反應器設施之停止運轉,未經報請主管機關核准,持續達一年以上者,視同永久停止運轉;其除役程序,依前條第三項規定。」我們相信這是因為長期停機的反應爐已具高度危險性,才會有這個法條。今,新政府不惜「違法」讓一號機重新啟動,不解為的是什麼?嚇死人了!

核電廠即時資訊

來看看核一廠有多老:

 • 1970 核准興建
 • 1971 年底開始施工
 • 一號機反應爐
  • 1975/5 完成吊裝
  • 1977/10 裝填鈾燃料
  • 1977/11 併聯發電
  • 2014/12/10 停機歲修至今
 • 二號機反應爐
  • 1976/11 完成吊裝
  • 1978/10 裝填鈾燃料
  • 1978/12 併聯發電
  • 1979/7/15 開始商業運轉

核一廠一號機根本就是躺在安寧病房中,如今新政府想辦法要把它拖出來跑馬拉松,太可怕了!

Lim Bun-hoa (林文華) 2016/5/31

國稅局的國人所得稅資料只保存 7 年?不相信!

刑法80條關於王如玄是否逃漏稅,今報載:「國稅局已告知『查不到了!』因為所得稅資料只保存 7 年。」我們很納悶,國稅局對國人的報稅資料真的只保存 7 年?真的很難相信,也很難理解。

平常我們只知道,「個人的報稅留底資料需要至少保存 7 年,以便隨時備查。」那麼,官方的財稅系統真的也只保存 7 年?在充分電子化後,資料的保存變得很容易,理當沒有存放空間和文件損壞的煩惱,怎麼可能只保存 7 年?

我們試問,一個總統若順利連任可長達 8 年,也就是說我們至少會有 8 年的時間,不能過問總統是否逃漏稅。那麼,當總統一旦任滿離開崗位,國家再也無法回查總統過去的繳稅全貌,豈不誇張!

逃漏稅屬刑法,刑法對逃漏稅者的追訴期可長達 20 年,那麼國稅局保存繳稅資料只有 7 年,是否扼殺刑法的追訴能力,國稅局是否有湮滅證據的可能?來看看國家法律如何訂的:

 • 刑法:第 80 條
  追訴權,因下列期間內未起訴而消滅:
  二、犯最重本刑為三年以上十年未滿有期徒刑之罪者,二十年。
 • 稅捐稽徵法:第 41 條
  納稅義務人以詐術或其他不正當方法逃漏稅捐者,處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣六萬元以下罰金。
 • 商業會計法:第 71 條
  商業負責人、主辦及經辦會計人員或依法受託代他人處理會計事務之人員有下列情事之一者,處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣六十萬元以下罰金: ……

不論如何,國稅局不能用一句「查不到了!」湮滅真相。

Lim Bun-hoa (林文華) 2015/12/10