大屠殺無辜百姓的恐怖組織可以法人登記嗎?轉型正義,注定失敗!

Tōa-tô͘-sat bû-ko͘ peh-sèⁿ ê khióng-pò͘-cho͘-chit ē-sái hoat-jîn teng-kì ma? Choán-hêng-chèng-gī, chù-tiāⁿ sit-pāi!

Chin-chuē lâng tùi “Chhiok-chìn-choán-hêng-chèng-gī-tiâu-lē” kià-bāng chin-chhim, tān góa khiok jīm-ûi “choán-hêng-chèng-gī” chiong-ē sit-pāi.
很多人對《促進轉型正義條例》寄予厚望,但我卻認為「轉型正義」最後將會失敗。

Koan-chhat Chhiok-choán-hōe si̍t-chè ūn-chok, tong-kio̍k hó-chhin-chhiūⁿ kā tiōng-tiám khǹg-tī chhú-lí “put-tòng-tóng-sán” nā-niā. Si̍t-chāi hō͘ lâng chin sit-bōng!
觀察促轉會實際運作,當局似乎把重點放在處理「不當黨產」而已。實在太讓人失望!

 • Chhiáⁿ-mn̄g, kì-jiân put-tòng-tóng-sán pit-su thó–tńg-lâi, sī-m̄-sī piáu-sī tong-sî KMT sī iōng hōan-chōe chhiú-hoat chhú-tit ê châi-hù?
  請問,既然不當黨產必須索回,是否表示當時 KMT 是用犯罪手段取得的財富?
 • Chin chheng-chhó-ê, iōng hōan-chōe chhiú-hoat chhú-tit ê châi-hù sī-m̄-sī piáu-sī KMT sī chi̍t-ê hōan-chōe-cho͘-chit?
  很清楚的,用犯罪手法取得財富是否表示 KMT 是個犯罪組織?
 • Chhiok-choán-hōe chi̍t-khai-sí to̍h-bô kā KMT jīm-tēng chòe hōan-chōe-cho͘-chit, sī siōng-giâm-tiōng ê chhò-ngō͘, kui-ê chhiok-choán hong-hiòng to chôan-pō͘ kô͘-liáu-liáu-ah.
  促轉會一開始就未將 KMT 視為犯罪組織,是最嚴重的錯誤,整個促轉方向就全部糊掉了。
 • Koh-mn̄g Chhiok-choán-hōe, ūi-hô kā tiōng-tiám khǹg-tī chhú-lí “put-tòng-tóng-sán” nā-niā? Ah tōa-tô͘-sat kap chheng-hiong ê pō͘-hūn leh?
  再問促轉會,為何把重點放在處理「不當黨產」而已?那大屠殺和清鄉的部分呢?
 • Gún chí-kan-nā khòaⁿ-tio̍h oan-ga̍k oan-sí-chiá ê tû-chōe, kan-nā kā in kóng “kî-si̍t lín bô-chōe”, án-ní to-hó-ah ma? Siū-lān ka-sio̍k kap chéng-kô siā-hōe iû-gôan put-bêng-put-pe̍h ah!
  我們只看到冤獄冤死者的除罪,只告訴他們「其實你們沒有罪」,這樣就夠了嗎?受難家屬和整個社會仍然不明不白呀!
 • Chèng-kò Chhiok-choán-hōe, “tōa-tô͘-sat kap chheng-hiong” chiàⁿ-sī hōan-tio̍h thiⁿ-tōa ê “hóan-jîn-lūi-chōe”, KMT tong-jiân sī bín-bia̍t-jîn-sèng ê khióng-pò͘-cho͘-chit. Ūi-hô bô kā KMT tēng-chōe kái-sàn?
  正告促轉會,「大屠殺和清鄉」可是犯了天大的「反人類罪」, KMT 當然是泯滅人性的恐怖組織。為何不將 KMT 給予定罪解散?
 • Koh-chài-kóng, jû-kó bô kā KMT jīm-tēng chòe hōan-chōe-cho͘-chit, pêng siáⁿ-mi̍h thó-hôe cho͘-chit ê châi-sán?
  再說回來,如果不將 KMT 視為犯罪組織,憑什麼拿回組織的財產?

Tōa-tô͘-sat bû-ko͘ peh-sèⁿ ê khióng-pò͘-cho͘-chit ē-sái hoat-jîn teng-kì ma? Ē-sái ū kong-kôan ma?
大屠殺無辜百姓的恐怖組織可以法人登記嗎?可以有公權嗎?

Khòaⁿ–khí-lâi, tong-kio̍k ê “choán-hêng-chèng-gī” chí-sī lāng-sńg-ê!
看來,當局的「轉型正義」只是虛晃而已!

Lim Bun-hoa (林文華) 2019/3/11

我們要原色,食品不能保有原色嗎?

Góan ài chia̍h gôan-sek-ê, si̍t-phín kam-bē-sái pó-iú gôan-sek?

Pò-chóa-bē “Si̍t-phín Io̍h-bu̍t Kóan-lí-sú chún-pī bē-kā ta̍uh-ta̍uh giām-chhut ûi-kui ê Phiò-pe̍h-che (SO2) la̍p-ji̍p si̍t-phín thiam-ka-bu̍t, bī-lâi ē-ēng–leh ha̍p-hoat ēng-tī Kiâm-chhài, Hê-á, Lê-á-lūi, Kim-chiam téng-téng chia̍h-mi̍h …”
今報載「食品藥物管理署預計將常被驗出違規的『二氧化硫』納入食品添加物,未來可合法使用在醃漬蔬菜、蝦、貝類、金針等食物 …… 」

Chit-chân sin-bûn hō͘-lâng tio̍h-chheⁿ-kiaⁿ!
這消息讓人大驚!

 • Góan ē-tit-thang kéng ê bô-hāi si̍t-phín í-keng chin-chió-à, nā-chún Phiò-pe̍h-che pìⁿ-chiâⁿ ha̍p-hoat, téng-î ta̍k-ke phó͘-phiàn lóng-teh–iōng.
  我們能選擇的無害食品已經很稀少了,如果二氧化硫納入合法,可以想像將會是全面普遍使用了。
 • Chit-siaⁿ chiong-ē thiat-té phah-sńg sian-jîn thôan-lo̍h-lâi ê tì-hūi, hō͘ góan bô-tè chia̍h–tio̍h gôan-sek ê si̍t-phín.
  此舉將徹底破壞先人留給我們智慧,讓我們吃不到原色食品了。
 • Pó-hō͘ siau-hùi-chiá chiū-sī pó-hō͘ iu-liông sán-gia̍p, tong-kio̍k ná-thang chhah-chhiú phò-hōai thôan-thóng gôan-bī kap siong–tio̍h sán-gia̍p.
  保護消費者等於保護優質產業,當局為何插手破壞傳統原味傷及產業?
 • Tong-kio̍k kám-sī jîn-bîn ê tùi-te̍k?
  當局是人民的敵人嗎?

Lim Bun-hoa (林文華) 2018/3/25

工商普查,查我何用?

幾天前,「工商普查」普查員打電話來說要問些問題,我回應:「已經是什麼時代了還在工商普查,當局資料比我記得的還更詳細,要查也該去查當局。」

可能普查員認為我不願配合,今來了張行政院主計處「驚死人」公文。

工商普查

我查過法規:

 • 《統計法》第 20 條「政府辦理統計時,被調查者無論為機關、團體或個人,均有據實詳盡報告之義務。」
 • 《統計法施行細則》第 44 條「各機關依法舉辦之統計調查,被調查者均有依本法第 20 條規定據實詳盡報告之義務,違反者,得依行政執行法予以處罰。」

問題來了,法律規定要「據實詳盡報告」;但普查員說「只需大概」。這不是當局要陷人犯法嗎?

 • 個人申報綜合所得稅時發現,當局完全掌握我的各項資料,連各項就醫的支出都幫我蒐集完整,比我全年留下來的收據還要齊全。
 • 既然當局的資訊整合那麼精密,為何主計處作工商資料統計時,還編列大筆經費向外查訪?真是莫名其妙!浪費我們的稅金!
 • 我不受訪也要罰,說不「據實詳盡」也犯罪,那麼 …
 • 我再請問當局,派出大量普查員蒐集來的「大概資料」統計出來的結果會準確嗎?

既然當局拿法令逼人配合工商普查,那麼我也只能據實詳盡報告:「當局資料比我記得的還詳盡,煩請讓當局報告吧。」

Lim Bun-hoa (林文華) 2017/5/22

重啟核一廠一號機?新政府要把我們給嚇死!

經濟部長李世光:「考慮重新啟動核一廠一號機。」台電的核能發言人林德福:「台電希望能在 6 月重啟核一廠一號機。」

核一廠一號爐從 2014/12/10 「停止運轉」至今已超過 17 個月,事實已符合《核子反應器管制法》第 24 條:「核子反應器設施之停止運轉,未經報請主管機關核准,持續達一年以上者,視同永久停止運轉;其除役程序,依前條第三項規定。」我們相信這是因為長期停機的反應爐已具高度危險性,才會有這個法條。今,新政府不惜「違法」讓一號機重新啟動,不解為的是什麼?嚇死人了!

核電廠即時資訊

來看看核一廠有多老:

 • 1970 核准興建
 • 1971 年底開始施工
  • 一號機反應爐
   • 1975/5 完成吊裝
   • 1977/10 裝填鈾燃料
   • 1977/11 併聯發電
   • 2014/12/10 停機歲修至今
  • 二號機反應爐
   • 1976/11 完成吊裝
   • 1978/10 裝填鈾燃料
   • 1978/12 併聯發電
   • 1979/7/15 開始商業運轉

核一廠一號機根本就是躺在安寧病房中,如今新政府想辦法要把它拖出來跑馬拉松,太可怕了!

Lim Bun-hoa (林文華) 2016/5/31

國稅局的國人所得稅資料只保存 7 年?不相信!

刑法80條關於王如玄是否逃漏稅,今報載:「國稅局已告知『查不到了!』因為所得稅資料只保存 7 年。」我們很納悶,國稅局對國人的報稅資料真的只保存 7 年?真的很難相信,也很難理解。

平常我們只知道,「個人的報稅留底資料需要至少保存 7 年,以便隨時備查。」那麼,官方的財稅系統真的也只保存 7 年?在充分電子化後,資料的保存變得很容易,理當沒有存放空間和文件損壞的煩惱,怎麼可能只保存 7 年?

我們試問,一個總統若順利連任可長達 8 年,也就是說我們至少會有 8 年的時間,不能過問總統是否逃漏稅。那麼,當總統一旦任滿離開崗位,國家再也無法回查總統過去的繳稅全貌,豈不誇張!

逃漏稅屬刑法,刑法對逃漏稅者的追訴期可長達 20 年,那麼國稅局保存繳稅資料只有 7 年,是否扼殺刑法的追訴能力,國稅局是否有湮滅證據的可能?來看看國家法律如何訂的:

 • 刑法:第 80 條
  追訴權,因下列期間內未起訴而消滅:
  二、犯最重本刑為三年以上十年未滿有期徒刑之罪者,二十年。
 • 稅捐稽徵法:第 41 條
  納稅義務人以詐術或其他不正當方法逃漏稅捐者,處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣六萬元以下罰金。
 • 商業會計法:第 71 條
  商業負責人、主辦及經辦會計人員或依法受託代他人處理會計事務之人員有下列情事之一者,處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣六十萬元以下罰金: ……

不論如何,國稅局不能用一句「查不到了!」湮滅真相。

Lim Bun-hoa (林文華) 2015/12/10