「台灣」是什麼?

“Tâi-ôan” sī sahⁿ-mih?

Tâi-ôan tàu-té sī sahⁿ-mih? Thán-pe̍k kóng, chit-ê būn-tê tùi chin-chōe lâng lâi kóng, chin-chiàⁿ mā-sī bô-hoat-tō͘ kóng ē chheng-chhó.
台灣到底是什麼?坦白說,這問題對很多人來說,真的很難講清楚。

Tâi-ôan sī chi̍t-ê kok-ka mā?
台灣是個國家嗎?

M̄-sī.
不是。

Sui-bóng Tâi-ôan ê chú-kôan sī to̍k-li̍p-ê, m̄-koh Tâi-ôan chêng-kàu-taⁿ iā-m̄-sī chi̍t-ê kok-ka. Tò-thâu-mn̄g, Tâi-ôan-kok ê to̍k-li̍p kì-liām-ji̍t sī tó-chi̍t-kang? Khai-kok kì-liām-ji̍t neh? Tâi-ôan ê kun-pún-tāi-hoat “hiàn-hoat” chè-tēng–iā-bē? Chú-kôan-to̍k-li̍p kap to̍k-li̍p-kok-ka, Kî-si̍t sī nn̄g-hāng tāi-chì.
雖然台灣的主權是獨立的,但台灣目前還不是個國家。反問,台灣國的獨立紀念日是哪一天?開國紀念日呢?台灣的根本大法《憲法》制定了嗎?主權獨立與獨立國家,是兩碼事。

Chêng Bí-kok kok-bū-kheng Powell kong-khai kóng-kòe, “Tâi-ôan m̄-sī to̍k-li̍p-ê”, “Tâi-ôan bô-hiáng-iú kok-ka-chú-kôan” (2004/10/25). Tī kok-chè-siōng lâi kóng, liân chit-phìⁿ thó͘-tē-siōng ê tī-lí-tong-kio̍k (chū-chheng ROC) mā-m̄-sī chi̍t-ê kok-ka; Ham Tâi-ôan óng-lâi, bo̍k-phiau sī chit-phìⁿ thó͘-tē-siōng ê chū-bîn, iā-chiū-sī Tâi-ôan-jîn-bîn.
前美國國務卿包威爾曾公開說,「台灣不是獨立的」、「台灣不享有國家主權」 (2004/10/25) 。就國際上來說,連這片土地上的治理當局 (自稱 ROC) 也不是個國家;與台灣來往,指的是這片土地上的住民,即台灣人民。

Chhòa-eng-bûn kóng, [Tiong-hôa-bîn-kok] sī Tâi-ôan (2011/10/9)
蔡英文說,[中華民國]是台灣 (2011/10/9)

Tōa-chhò!
大錯!

[Tiong-hôa-bîn-kok] chham Tâi-ôan chóaⁿ-ē kâng-khóan? Chia ti̍t-chiap khui-phòa “Tâi-ôan sī sahⁿ-mih?”
[中華民國]和台灣哪會一樣?這裡直接說明「台灣是什麼?」

Lán lâi–khòaⁿ Bí-kok “Tâi-ôan-koan-hē-hoat” tē-15-tiâu, tùi Tâi-ôan só͘-chò-ê tēng-gī. (Chu-liāu lâi-gôan AIT)
讓我們來看看美國《台灣關係法》第 15 條,對台灣所作的定義。 (資料來源 AIT)

 1. “Bí-kok hoat-lu̍t” it-sû, pau-koat Bí-kok jīm-hô hoat-kui, kui-chek, chiong-thêng, hoat-lēng, bēng-lēng, Bí-kok kap kî chèng-tī hun-chi-ki-kò͘ ê su-hoat thêng-sū-hoat;
  「美國法律」一詞,包括美國任何法規、規則、章程、法令、命令、美國及其政治分支機構的司法程序法;
 2. “Tâi-ôan” it-sû, chiong khòaⁿ–chêng-hóng su-iàu, pau-koat Tâi-ôan kap Phêⁿ-ô͘-lia̍t-tó, chiah-ê tó-siōng ê jîn-bîn, kong-si kap kun-kì sek-iōng-tī chiah-ê tó-sū ê hoat-lu̍t só͘ siat-li̍p he̍k-chiá cho͘-sêng ê kî-thaⁿ thôan-thé kap ki-kò͘, 1979/1/1 í-chêng Bí-kok sêng-jīn-ûi Tiong-hôa-bîn-kok ê Tâi-ôan-tī-lí-tong-kio̍k, í-ki̍p jīm-hô chiap-thè ê tī-lí-tong-kio̍k (pau-koat chèng-tī hun-chi-ki-kò͘, ki-kò͘ téng).
  「台灣」一詞將視情況需要,包括台灣及澎湖列島,這些島上的人民、公司及根據適用於這些島嶼的法律而設立或組成的其他團體及機構, 1979 年 1 月 1 日以前美國承認為中華民國的台灣治理當局,以及任何接替的治理當局 (包括政治分支機構、機構等) 。

Hoat-àn só͘ kóng ê Tâi-ôan, hōan-ûi kan-ta-ū Tâi-ôan-pún-tó kap Phêⁿ-ô͘-lia̍t-tó nā-niā; Kî-thaⁿ [ROC] só͘ khòng-chè ê Kim-mn̂g, Má-chó͘, O͘-khu, Lâm-soa, Thài-pêng téng tó-sū, lóng-chóng m̄-sī.
法案所指的台灣,其實範圍只有台灣本島和澎湖群島而已;其他[中華民國]所控制的金門、馬祖、烏坵、南沙、太平等島嶼,都不是。

Chòe-kīn Bí-kok kok-hōe thong-kòe ê “Tâi-ôan-lí-hêng-hoat”, mā-sī kun-kì “Tâi-ôan-koan-hē-hoat” ûi ki-chhó͘ só͘ chè-tēng-ê.
最近美國國會通過的《台灣旅行法》,也是根據《台灣關係法》為基礎所制定的。

M̄-nā Bí-kok, tī kok-chè-siōng kî-thaⁿ kok-ka mā-lóng kiò–lán “Tâi-ôan”.
不只美國,在國際上其他國家也都稱我們為「台灣」。

[ROC] chèng-miâ “Tâi-ôan”, kám-tio̍h?
[中華民國]正名「台灣」,對嗎?

M̄-tio̍h.
不對。

Tâi-ôan bo̍k-chêng sui-bóng m̄-sī kok-ka, m̄-koh Tâi-ôan tit-tio̍h kok-chè tōa-kok siong-tong thêng-tō͘ ê pó-hō͘ kah chhin-siān. Tàn, chit-tah ê tī-lí-tong-kio̍k pún-sin sī chi̍t-ê ké-pâu ê kok-ka cho͘-chit, koh-ū chi̍t-pún kah Tâi-ôan bak-bōe-tio̍h-piⁿ ê [ROC hiàn-hoat].  Siat-sú ti̍t-chiap chèng-miâ “Tâi-ôan”, nā-án-ní kok-chè-kan hiān-iú kah Tâi-ôan siong-koan ê hoat-lu̍t chiong bô-hoat-tō͘ sek-iōng.
台灣目前雖然不是國家,但台灣獲得國際大國相當程度的保護與親善。但這裡的治理當局本身是個虛假的國家組織,還有與台灣完全沾不上邊的[中華民國憲法]。如果直接正名「台灣」,那麼國際間現有與台灣相關的法律將無法適用。

Ko͘-chi̍t-ê pān-hoat tio̍h-sī, chiong-chí [ROC] ê tī-lí, hō͘ Tâi-ôan-chū-bîn ka-kī kiàn-li̍p Tâi-ôan-kok, ka-kī chè-tēng Tâi-ôan-hiàn-hoat chiah-sī chiàⁿ-tô͘, mā-chiah-bōe ûi-lân chia–ê iú-hó kok-ka.
唯一的辦法就是,終止[中華民國]的治理,由台灣住民自己建立台灣國、自己制定台灣憲法才是正道,也才不會為難友好國家們。

Sêng-jīn [ROC] ê pang-kau-kok chiâu-tn̄g, bé-an-chóaⁿ?
承認[中華民國]的邦交國全斷,怎辦?

Chiâu-tn̄g iū-koh an-chóaⁿ? Hit-kóa [ROC] ê pang-kau-kok, tn̂g-kú í-lâi tùi Tâi-ôan ū-siáⁿ–á hó-chhù he̍k-chiá pó-chiòng? Tian-tò-sī chi̍t-ê tn̂g-kî ēng “Tâi-ôan-koan-hē-hoat” kian-kiông pó-hō͘ Tâi-ôan ê Bí-kok, chiū hiān-iú koan-hē ê ki-chhó͘-siōng phah-piàⁿ cheng-chhú kiàn-li̍p chèng-siông ê gōa-kau koan-hē, iā-khah si̍t-chāi.
全斷又怎樣?那些[中華民國]的邦交國,長期以來對台灣有什麼好處或保障?反倒是一個長期用《台灣關係法》堅強保護台灣的美國,就現有關係基礎上努力爭取建立正常的外交關係,還比較實在。

Ti̍t-kàu ū-chi̍t-kang, tng Tâi-Bí soan-pò͘ kiàn-kau-ah, tek-khak khòaⁿ-ē-tio̍h kî-thaⁿ tōa-kok ē sio-sòa chhōe–lán. In-ūi sî-kàu tāi-ke ē jīm-ûi kap Tâi-ôan kiàn-kau sī hû-ha̍p kok-kok ka-kī ê lī-ek.
有朝一日,當台美宣布建交了,可以預見其他大國也將接踵而至。因為到時候大家會認為與台灣建交是符合各國自己的利益。

Kīn-lâi siâng-sî chhut-hiān ê nn̄g-kiāⁿ tiōng-iàu siau-sit
最近同時出現的兩件重要消息
 1. “Kàu-chong: Kap Tiong-kok put-tùi-ōe chek chù-tiāⁿ sit-pāi”/VOA News
  《教宗:與中國不對話則注定失敗》/美國之音
  Thian-chú-kàu kàu-chong Francesco kīn-ji̍t piáu-sī, hoat-tián hâm Tiong-kok ê koan-hē ū saⁿ-hāng tô͘-kèng: Koaⁿ-hong tāi-piáu-thôan hō͘-siong hóng-būn, kiàn-li̍p lâng-i-lâng ê koan-hē, í-ki̍p khai-tián bûn-hòa kau-liû. I kóng, Hôan-Tiong koaⁿ-hong koan-hē “chhú-î liông-hó chōng-thài”, tùi Tiong-Hôan tâm-phòaⁿ chiau-tiám ê chú-kàu jīm-bēng būn-tê ta̍t-sêng kiōng-sek piáu-sī “lo̍k-koan”.
  天主教教宗方濟各近日表示,發展與中國的關係有三個途徑:官方代表團互訪、建立人與人關係、以及開展文化交流。他說,梵中官方關係「處於良好狀態」,對中梵談判焦點的主教任命問題達成共識表示「樂觀」。
 2. “Bí-kok chiòng-gī-ôan thê-àn, ho͘-io̍k Bí-Tâi khoe-ho̍k pang-kau, iāⁿ-khì it-Tiong-chèng-chhek”/Chū-iû-sî-pò
  《美眾議員提案,籲美與台灣恢復邦交 揚棄一中政策》/自由時報
  Bí-kok chiòng-gī-ôan Dana Rohrabacher kin-á-jit tī Chiòng-gī-īⁿ thê-chhut chi̍t-hāng koat-gī-àn, ho͘-io̍k Bí-kok-chèng-hú kap Tâi-ôan khoe-ho̍k gōa-kau koan-hē pēng-chhiáⁿ iāⁿ-khì it-Tiong-chèng-chhek. Thê-àn-tiong piáu-sī, Bí-kok-chèng-hú bo̍k-chêng tī gōa-kau koan-hē-siōng, m̄-sêng-jīn 5-ê kok-ka: Sū-lī-a, I-lang, Tiâu-sián, Put-tan kap Tâi-ôan. Kî-tiong chí-ū Tâi-ôan sī hoat-tián sêng-se̍k ôan-pī ê bîn-chú kok-ka.
  美國眾議員羅拉巴克 (Dana Rohrabacher) 今天在眾議院提出一項決議案,呼籲美國政府與台灣恢復外交關係並揚棄一中政策。議案中表示,美國政府目前在外交關係上,不承認 5 個國家:敘利亞、 伊朗、朝鮮、不丹及台灣。其中只有台灣是發展成熟完備的民主國家。

Siâng-sî chhut-hiān che nn̄g-kiāⁿ sin-bûn chin-chhù-bī, sī-m̄-sī hō͘-lâng siong-sìn Tâi-Bí ū-khó-lêng kiàn-kau? Chhòa-eng-bûn thôan-tūi, iáu-koh ē-sái-kóng “î-chhî hiān-chōng” mā?
同時出現這兩件新聞很有趣,是否讓人相信台美有可能建交?蔡英文團隊,還能再說「維持現狀」嗎?

Lim Bun-hoa (林文華) 2018/6/23

台灣人對「獨立公投」的誤解

首先來看最新發生的「獨立公投」案例 10/1 西班牙的加泰隆尼亞自治區舉行獨立公投,過程受到西班牙當局嚴重阻撓爆發衝突,引起國際矚目甚至呼籲西班牙當局改變做法,為避免人民受到嚴重傷害,就讓人民投票吧!

 (照片取自自由時報)

此事告訴我們這些:

 • 民主國家最高權力是人民,不是統治者。人民自己發動獨立公投的有效性勝過一切,國際要聽的是人民的聲音,要看的是人民的意志。
 • 長期以來,我們一直期盼[中華民國]統治當局修「鳥籠公投法」根本就是錯誤。台灣獨立公投不應該在[中華民國]的公投法規範下舉行,也就是說期盼[中華民國]舉行台灣獨立公投是錯的,國際不見得會承認。
 • 統治當局通常是「人民獨立公投的阻礙者」。這是現實問題,就算政黨輪替 DPP 執政了也一樣。
 • 現有統治當局應該把權力還給人民,「建國籌備當局」須先經過人民公投認可後成立自治政府,台灣才有對外的窗口。
 • 獲得人民認可的自治政府就能進行獨立公投。獨立公投如果過了,新國家就此誕生。

所以,我們一直都在錯誤的內耗!還天真以為[中華民國]換個名字就行了,甚至宣稱「台灣已經獨立,不需再宣布獨立」,騙人騙己。

國家絕對不可能在不知不覺下就「模模糊糊誕生出來」,台灣人該醒了吧!

Lim Bun-hoa (林文華) 2017/10/2

廖文毅博士追思會講道

Tou Khiam-sùn (杜謙遜 牧師)

台灣大地文教基金會楊董事長、諸位貴賓以及咱台灣國兄弟姊妹大家平安:

1998 年小弟應聘到西螺基督長老教會擔任這間教會牧師, tī-le 整理西螺教會的歷史,發現西螺教會及廖文毅博士家族有真長期密切的連結,也得著廖文毅博士管家林奉恩先生的信任,開始陸陸續續整理這部份的歷史資料。後來發生廖文毅博士家族墓園受迫拾骨遷葬的事件,雖然到路尾墓園 hō͘  當時國民黨鎮公所硬摃掉破壞,無法度完整保留或是擇地原貌遷葬, m̄ 過這個事件也有吸引海內外 bōe 少人關心注目,過程中我也有寫幾篇關係廖文毅博士家族的文章 khǹg tī 林文華先生經營的《海洋台灣》網站。也因為這個緣份,今仔日受請託來咱台灣聖山主持這個追思會做講道。

既然是講道的時間,代先先來聽讀一段的聖經經文:

希伯來書 11 章 23-27 節

 • 23) 對信,摩西出世以後,伊的父母看著嬰仔清秀, m̄ 驚王的命令,將伊藏三月日久。
 • 24) 對信,摩西長大以後,拒絕人給伊稱做埃及公主的子,
 • 25) 較愛及上帝的百姓同受苦難,無愛享受罪中一時仔久的快樂。
 • 26) 伊看為著基督受凌辱比埃及的財寶較寶貴,因為伊仰望將來的報賞。
 • 27) 對信,摩西 m̄ 驚王的受氣離開埃及;伊堅持到底,因為伊有看見人看 bōe 著的上帝。

這段經文講著 chhōa 以色列人祖先出埃及的民族英雄摩西,伊原底有機會進入埃及王宮成做統治階層的王公貴族, tī 上流社會享受榮華富貴, m̄ 過伊卻選擇認同伊所出身的希伯來族群, in 是受苦的奴隸。摩西致力 tī 爭取家己的希伯來民族獨立出頭天,建立一個信靠上帝,遵守上帝誡命,敬畏上帝重視普視人權價值的新國家建國運動。摩西所選擇的一直是一條孤單寂寞的信仰道路, tiāⁿ-tiāⁿ 受伊同胞的質疑及背叛,總是伊堅持到底, m̄ 若完成出埃及任務,也成做會當及上帝面對面講話的朋友 (申命記 33.11) ,伊也是人類歷史最受人尊敬的英雄偉人之一。

台獨啟蒙者廖文毅揭碑典禮暨追思大會照片取自台灣大地文教基金會網站

當咱 teh 紀念追思廖文毅博士及 in 家族的貢獻, in 也有繼承部分信仰偉人摩西的特質:

1. In 無貪戀榮華富貴,熱心公益:

廖文毅博士的老父廖承丕先生雖然白手起家田園千甲家財萬貫, m̄ 過真熱心地方公益代誌,伊擔任過日治時代早期西螺街長,對西螺街早期的建設發展真有貢獻。 In 夫婦也對基督教福音的傳揚及為教會出錢、出力、出地,就算真無閒的中間也受選擔任教會的長執,關心教務的進展。 Chit 款的熱心公益也表現佇 in 的序細廖文毅兄弟家族無怨無悔為 228 事件善處走 chông ,以及為台獨運動散盡家伙受掠受難嘛甘願的決志。這及摩西甘願放棄埃及王子的尊貴身份以及榮華富貴的享受,認同苦難中的希伯來同胞,救 in 出埃及做家己命運的主人有真密切的類似。

2. In 是重視現代化教育, koh 有國際觀的台獨家族:

廖承丕先生本身有漢學底,伊的夫人陳明鏡女士是長榮女中第一批的畢業生, in tī 教會受基督教思想影響深遠,所以極注重子女受高等教育栽培的要緊性。一方面牽成小弟出國留學,一方面也栽培孝生出國讀冊,查某子也攏完成高等教育出業,家族 2 代出 7 位博士,當時獨冠全台。總是真趣味的代誌是廖承丕先生竟然一生 m̄-bat 出國或是去過日本本土, m̄ 過伊的教育投資真有現代化及國際化的眼光,真精準。

廖文毅博士兄弟結合 in 的家族, kióng beh 將台獨運動變成做是家族事業 teh 經營這也是真無簡單的代誌。摩西的家族也是希伯來人出埃及事件的要角,摩西的父母反抗法老屠殺男嬰的惡法,私藏嬰仔摩西,後來摩西的兄哥亞倫做伊的發言人,阿姊米立暗做伊的文宣部長,全家投入以色列人獨立建國的運動中,廖文毅博士家族 tī 這點也及摩西家族真 sio-siâng 。

當然,也有人講:「台灣獨立的主張 tī 228 事件發生的前後期間就已經有人有 chit khoán 的想法,台獨也是必然的歷史走向。」這是確實的, m̄ 過廖文毅、廖文魁兄弟的貢獻及歷史定位,是 in 上代先將台獨變成做一種有組織性的政治行動及思想理論, koh 拍拚去實踐成做台獨運動的先鋒者,有不可抹滅的歷史價值及意義。

3. 廖文毅博士家族背後最大的台獨運動動力:基督教信仰

摩西 chhōa 希伯來人出埃及從事獨立建國運動的原動力,起初只是伊的青春熱情,滿腹熱血,直到伊 tú 著 tī 曠野莿 phè 內對伊顯現「焚而不燬」的上帝出聲呼召伊,以後伊就成做這個獨立運動的 chhōa 頭者、到路尾接棒 hō͘  約書亞。

廖文毅博士家族是虔誠的基督教長老教會信徒,基督教信仰早就內化成做是 in 的生活及生命的靈魂原素,也成做 in 用長老教會主要信仰精神「焚而不燬」的信念來從事台獨運動的主要精神動力。雖然推動台獨的人無 tú-tú 是長老教會的人,長老教會的人也無全部是台獨運動的支持者,總是長老教會 teh 強調的「 hō͘  世界成做上帝國」、「焚而不燬」的信念也促使 bōe 少長老教會基督徒獻身投入關懷社會的志業,包括關心人權及民主政治的信仰實踐,其中台灣獨立建國運動就成做必然的選項。無論是早期的台獨運動者或是後來陸陸續續的台獨運動的參與者,確實有 bōe 少長老教會基督徒積極投入。就這點,研究廖文毅博士家族的政治參與史的有志者,也應該將這做深入研究的方向。

最後,廖文毅博士也 m̄ 是完美的人,伊所領導的台灣共和國臨時政府也 m̄ 是非常成功,也有伊種種缺點。基督教只有信仰一位獨一真神,台灣聖山提倡拜台灣先烈做台灣神,雖然及基督教敬神的形式無仝, m̄ 過值得尊敬的台灣先烈, in 的忠烈事蹟及精神也是 goán 著感念 koh 學習的好典範。願上主施恩幫助咱台灣早日實現獨立建國的祈願。

咱來向上帝祈禱:

主上帝阮感謝祢 hō͘  阮今仔日聚集 tī chia ,紀念追思廖文毅博士家族 in 怎樣發起台灣獨立建國運動,激發多多海內外台灣人覺醒無惜性命遍地開花投入關心台灣的民主化過程, taⁿ goán 已經成功結束中國國民黨政權統治台灣的時刻,也願主賞賜蔡英文總統政府會當落實轉型正義,建設台灣早日成做祢所歡喜獨立自由民主繁榮的新國家。 Goán 按呢祈禱懇求是奉主耶穌基督的名 阿們。

2016/5/28

匈牙利首都布達佩斯市之雕像公園

Khiago (企鵝先生)

匈牙利自 14 世紀起到 1991 年為止,絕大部分的時間是在外來統治之下,其最近者係在第二次世界大戰結束後與鄰近其他幾個國家都落入蘇共之手,成而為東歐鐵幕國家之一員,期間自 1945 到 1991 年 (其雖在 1989 年即宣佈為共和國,但蘇軍在 2 年後才撤離) 蘇聯垮台為止。

馬克斯雕像

而從最後的社會主義獨裁體制脫身轉變成資本主義的民主共和國之後,在其昔日首都布達佩斯 (Budapest) 市的一些當年的共黨獨裁者 (如列寧 / Lenin 、馬克斯 / Marx 、恩格斯 / Engels 、底米託夫 / Dimitrov 以及奧斯塔潘可 / Ostapenko) 、蘇聯士兵、解放紀念與匈蘇友好 …… 等雕像與紀念碑均絕大部分已自其街頭消失;它們在該市近郊規劃了一個室外博物館以收集並展示它們,該「雕像公園 (Szoborpark/Statute Park, 網址 www.szoborpark.hu) 」不只是東歐,且是世界唯一者。

原本提出構想的是其歷史學家 Laszlo Szorenyi 在 1989 年 6 月於該國出版的 Hitel 雜誌撰文,他原本提出建構一「列寧花園 (Lenin Garden) 」以收集展示列寧雕像。今日之「雕像公園」更開放成為一國際觀光地點,有一位英國歷史學教授每年即有 2 次要帶學生到現場體驗共黨統治的氣氛。

雕像公園之大門的中間部分是刻在鏽蝕之鐵板上之被處死者的名單。

該室外博物館展示有總數 41 個雕像與紀念碑,其中前述之獨裁者各只有 1 個,參訪時我有點「失望」。與匈牙利的共黨獨裁統治相較,台灣除了大致也被 KMT 兩蔣獨裁統治相當的年代,且遠嚴厲於前者 (在許曹德先生出版的回憶錄之前言曾述說: KMT 兩蔣在小小的台灣島近 50 年的獨裁統治中,所有政治犯被判的刑期加起來總數超過 10 萬年,破世界紀錄 ……) ,當時全台的蔣介石銅像至少有數萬個,亦遠遠多於匈國者;另外,在蘇共垮台後,匈國全國之公共空間已完全看不到任何蘇共獨裁者雕像,而今日的台灣,即便兩蔣都屍骨已寒多年,卻仍有相當數量的蔣介石雕像契立在我們的生活視野中,有的還是新建的 (如位於台北內湖之三軍總醫院的大門者) 。

台灣也應該有一座「雕像公園」,讓我們當代以及尤其後代的腦袋不致歷史留白。

經建築師設計之雕像公園的大門,左立者是列寧,右立者是馬克斯雕像。

2004/7/10 寄自匈牙利