朝鮮國過去的核子試爆

Tiâu-sián-kok kòe-óng ê he̍k-chú-chhì-pōng

Tiâu-sián-kok ê he̍k-chú-chhì-pōng ki-tē hō͘ góa tī GoogleEarth chhōe-tio̍h-ah. Góa m̄-sī chit-hong-bīn ê choan-ka, tān-sī góa ia̍h-sī hoat-kiàn chi̍t-kóa-á sim-sek ê piàn-hòa!
朝鮮國的核子試爆基地讓我在 GoogleEarth 找到了。我不是這方面的專家,但我還是發現一些有趣的變化!

Tiâu-sián he̍k-chhì-giām le̍k-thêng (pō͘-hūn bûn-jī chu-liāu lâi-chū Wikipedia) :
朝鮮核試驗列表 (部分文字資料取自維基百科) :

 • 2005/2 Google siòng-phìⁿ, tē-bīn khòaⁿ–khí-lâi ká-ná teh chéng-tē, kap ki-tē chú-iàu ê khàng-chè tiong-sim chho͘-pō͘ kiàn-tio̍k-bu̍t.
  2005/2 Google 照片,從地表觀察似乎在整地,和基地主要控制中心初期建築物。

 • 2006/10 he̍k-chhì-giām, chit-pái chhì-pōng ui-le̍k chha-put-to ū sò͘-pah-tòng TNT, tān khó-lêng m̄-sī kái-sêng-kong ê chhì-giām; Tē-tiám tī Hâm-kiàⁿ-pak-tō Kiat-chiu-kūn Bú-súi-toan-lí chi̍t-lia̍p 360M-kôan soaⁿ ê tē-hā kheⁿ-tō, chō-sêng 3.6-kip ê jîn-chō tē-tāng.
  2006/10 核試驗,本次核試驗威力約數百噸 TNT ,可能是一次不很成功的試驗;試爆地點為咸鏡北道的吉州郡地區舞水端里一座 360 米高的山的地下水平坑道內,造成了一次規模 3.6 的人工地震。
 • 2009/5 he̍k-chhì-giām, ui-le̍k sò͘-chheng-tòng TNT, sī chi̍t-táu sêng-kong ê pò͘-tōaⁿ (Plutonium) chhì-pōng; Tē-tiám tī Kim-chhek-chhī tang-pak-pêng 75KM, lī téng-táu chhì-pōng pak-pêng sò͘-kong-lí, ín-khí 4.5-kip tē-tāng.
  2009/5 核試驗,本次核試驗約數千噸 TNT ,是一次成功的鈽彈試爆;試爆地點位於金策市東北 75 公里,距離 2006 年北韓核試地點北方數公里,引發 4.5 地震。
 • 2009/10 Google siòng-phìⁿ, í-keng khòaⁿ-ē-tio̍h kúi-tòng-ah khàng-chè tiong-sim kiàn-tio̍k-bu̍t.
  2009/10 Google 照片,已可看到幾棟控制中心建築出現。

 • 2011/7 Google siòng-phìⁿ, ki-tē ê kiàn-tio̍k-bu̍t kè-sio̍k khok-kiàn.
  2011/7 Google 照片,基地建築持續擴建。

 • 2012/11 Google siòng-phìⁿ, tē-bīn ū tōa-bīn-chek chhùi-kô͘-kô͘, m̄-chai sī an-chóaⁿ-tio̍h?
  2012/11 Google 照片,地表景觀變化極大,有很大面積破碎,不知為何?

 • 2013/2 he̍k-chhì-giām, Tiâu-sián soan-pò͘ sêng-kong tē-hā chhì-pōng, iū-koh kóng chit-pái sī sió-hêng khin-liōng ê gôan-chú-tôaⁿ; Bí-kok chhek-chhut Kiat-chiu-kūn Hong-khe-lí tang-pak-tang 23KM hoat-seng 5.1 tē-tāng, chìn-gôan chhim-tō͘ 1KM (Tiong-kok chhek-tio̍h 4.9, chhim-tō͘ 0).
  2013/2 核試驗,朝鮮宣布成功進行了一次地下核試驗,並稱此次試驗的是小型輕量的原子彈;美國檢測到北韓咸鏡北道吉州郡豐溪里東北偏東 23 公里處發生了規模 5.1 地震,震源深度 1 公里 (中國測得規模 4.9 ,深度 0) 。
 • 2015/11 Google siòng-phìⁿ, chit-lūi ê tē-bīn piàn-hòa, bô-siáⁿ chhan-chhiūⁿ-sī kang-têng chō-sêng, m̄-chai sī-m̄-sī in-ūi tē-tāng? Koh-ū cheng-ka kiàn-tio̍k kap siat-pī.
  2015/11 Google 照片,這類地表破碎變化,不太像是工程造成,不知是否因為地震?又有增加建築和設備。

 • 2016/1 he̍k-chhì-giām, Tiâu-sián soan-chheng kóng che-sī kheng-tōaⁿ chhì-pōng; Ín-hoat 5.1 tē-tāng.
  2016/1 核試驗,本次核試驗為第一次氫彈試驗 (宣稱) ;引發地震矩規模 5.1 地震。
 • 2016/9 he̍k-chhì-giām, ui-le̍k chhiau-kòe 2-bān-tòng TNT, sī kàu-taⁿ siāng-kiông-ê, mā ē-ēng–leh khòaⁿ-choh sī Tiâu-sián he̍k-bú chèng-sek ho̍k-ia̍h ê piáu-teng.
  2016/9 核試驗,威力超過 2 萬噸 TNT ,為歷來威力最大一次,亦被視為朝鮮核武正式服役的象徵。
 • 2017/9 he̍k-chhì-giām, chìn-hêng tē-6-chhù chhì-pōng, mā khòaⁿ-ē-chhut-lâi sī kheng-tōaⁿ; Bí-kok chhek-tio̍h 6.3 tē-tāng, Ji̍t-pún chhek 6.1, Hân-kok 5.7, kúi-tiám-cheng-āu hoat-hiān chit-ê tē-tiám ū kiông-beh pang-thap ê hiān-siōng.
  2017/9 核試驗,進行第六次核試驗,並確實展示了氫彈的特徵;美國測得 6.3 地震、日本測到 6.1 、韓國測 5.7 ,震後數小時發現該地點有塌陷跡象。
 • 2017/10, chhì-pōng-tiûⁿ hoat-seng liân-sòa pang-thap, chō-sêng khó-lêng ū 200-ê kang-lâng sí-bông.
  2017/10 ,核子試驗場發生連續崩塌,造成可能 200 名勞工死亡。

He̍k-chú chhì-pōng-tiûⁿ ê chú-iàu hêng-chèng-khu kap tē-hā thong-tō chhut-ji̍p-kháu.
核子試爆場行政區與地下通道出入口:

Lim Bun-hoa (林文華) 2018/4/28

--- 延伸閱讀 ---

大衛比哥利亞巨人還要可惡!

【撒母耳記上】 (取材自台灣聖經公會)

歌利亞向以色列軍挑戰

  ……
17:4 從非利士營中出來一個討戰的人,名叫歌利亞,是迦特人,身高六肘零一虎口;
17:5 頭戴銅盔,身穿鎧甲,甲重五千舍客勒;
17:6 腿上有銅護膝,兩肩之中背負銅戟;
17:7 槍桿粗如織布的機軸,鐵槍頭重六百舍客勒。有一個拿盾牌的人在他前面走。
17:8 歌利亞對著以色列的軍隊站立,呼叫說:「你們出來擺列隊伍做甚麼呢?我不是非利士人嗎?你們不是掃羅的僕人嗎?可以從你們中間揀選一人,使他下到我這裏來。
17:9 他若能與我戰鬥,將我殺死,我們就作你們的僕人;我若勝了他,將他殺死,你們就作我們的僕人,服事我們。」
17:10 那非利士人又說:「我今日向以色列人的軍隊罵陣。你們叫一個人出來,與我戰鬥。」
17:11 掃羅和以色列眾人聽見非利士人的這些話,就驚惶,極其害怕。

大衛在掃羅的營中

  ……
17:40 他手中拿杖,又在溪中挑選了五塊光滑石子,放在袋裏,就是牧人帶的囊裏;手中拿著甩石的機弦,就去迎那非利士人。

大衛擊殺歌利亞

  ……
17:48 非利士人起身,迎著大衛前來。大衛急忙迎著非利士人,往戰場跑去。
17:49 大衛用手從囊中掏出一塊石子來,用機弦甩去,打中非利士人的額,石子進入額內,他就仆倒,面伏於地。
17:50 這樣,大衛用機弦甩石,勝了那非利士人,打死他;大衛手中卻沒有刀。
17:51 大衛跑去,站在非利士人身旁,將他的刀從鞘中拔出來,殺死他,割了他的頭。非利士眾人看見他們討戰的勇士死了,就都逃跑。
  ……

以上摘錄《聖經》經典故事 ── 牧羊人大衛勇戰歌利亞巨人。

這幾天,我一直想著這故事,聖經給我們什麼啟示?

我在想,台灣人似乎正在改寫這個故事:

 • 17:40 (從此之後改寫)
 • 那個拿盾牌走在哥利亞前面的士兵,忽然伸手指著大衛,面對著驚惶的以色列眾人高聲吼叫:「大衛偷藏石子」。
 • 頓時,哥利亞身後的非利士軍營一陣喧嘩,群起攻之,並喊:「大衛偷藏『非法』兵器」!
 • 原本驚惶害怕的以色列眾人,這時突然變得驍勇紅眼, …… 「震撼!震撼!大衛震撼!」喊殺陣天 ……
 • 以色列眾人爭先恐後撿起石子投向大衛 …… ,口中罵著:「大衛比哥利亞巨人還要可惡!」
 • 那位拿著盾牌走在哥利亞前面的士兵見狀,一腳跨步邁向大衛,喝令大衛:「命你交出『非法』兵器」。
 • 大衛已經被丟擲不斷的石頭打得倒臥地上,全身被石頭堆埋,只剩人頭一顆 ……
 • 哥利亞說話了,哥利亞終於出聲了,哥利亞對著投石頭的以色列眾人說:「你們當中,如果有人提供其他我不知道的『非法』兵器給這個人,請勇敢向我自首」 ……
 • 故事被台灣人改寫到這裡,好像還沒結束 ……

痛心哪!

Lim Bun-hoa (林文華) 2008/8/20

--- 延伸閱讀 ---

台灣要當「麵團」任人揉嗎?

台灣非政府組織工作者李明哲 3/19 入境中國後,音訊全無;直到 3/29 中國國台辦才正式確認遭到拘留,也就是說中國正在調查是否犯罪或犯了什麼罪。這讓我想到幾件事:

 • 馬英九上台後,前任公務要員一個個遭到調查起訴入罪,然後就是一連串折磨煎熬審判,數年後再一個個無罪釋放。這種先抓再說的辦案手法,當時並沒有讓台灣民眾強力譴責,甚至至今還有郭瑤琪等未還清白;蔡政府上台後,這些司法人員還在逍遙繼續做威。
 • 馬英九強推 ECFA 後,連帶也司法 ECFA ,台灣和中國的司法作為從此糾葛一起。
 • 2005 年中國通過《反分裂國家法》,其實從那時起所有台灣人每個都是中國隨時可以拘捕的對象,成為中國的政治籌碼;中國一直在等待機會和適合的籌碼大小。
 • 4/6 「川習會」就在美國佛州登場,中國在這敏感時刻下了這一手,其實也是在觀察美國與台灣的反應。無奈,我們未見蔡政府有何強力聲明,自己人被抓竟然可以不出聲,讓人不解!蔡政府不是也認為,台灣不會當大國間的籌碼嗎?看樣子是要當麵團任人揉嗎?
 • 如果,川習會落幕了,然後李明哲也被釋放,中國再告訴台灣說「事情已經釐清沒事了」;這,不是不可能,那麼麵糰 ……

Lim Bun-hoa (林文華) 2017/4/6

--- 延伸閱讀 ---

重啟核一廠一號機?新政府要把我們給嚇死!

經濟部長李世光:「考慮重新啟動核一廠一號機。」台電的核能發言人林德福:「台電希望能在 6 月重啟核一廠一號機。」

核一廠一號爐從 2014/12/10 「停止運轉」至今已超過 17 個月,事實已符合《核子反應器管制法》第 24 條:「核子反應器設施之停止運轉,未經報請主管機關核准,持續達一年以上者,視同永久停止運轉;其除役程序,依前條第三項規定。」我們相信這是因為長期停機的反應爐已具高度危險性,才會有這個法條。今,新政府不惜「違法」讓一號機重新啟動,不解為的是什麼?嚇死人了!

核電廠即時資訊

來看看核一廠有多老:

 • 1970 核准興建
 • 1971 年底開始施工
  • 一號機反應爐
   • 1975/5 完成吊裝
   • 1977/10 裝填鈾燃料
   • 1977/11 併聯發電
   • 2014/12/10 停機歲修至今
  • 二號機反應爐
   • 1976/11 完成吊裝
   • 1978/10 裝填鈾燃料
   • 1978/12 併聯發電
   • 1979/7/15 開始商業運轉

核一廠一號機根本就是躺在安寧病房中,如今新政府想辦法要把它拖出來跑馬拉松,太可怕了!

Lim Bun-hoa (林文華) 2016/5/31

--- 延伸閱讀 ---

變調的《國際歌》(中共黨歌)

蔡百銓

嗓門一齊憤怒狂叫,他們竟是如此相似!而今,不必再問豬的面孔到底發生什麼變化。外面的眼睛從豬看到人,又從人看到豬,再從豬回頭看到人:但他們已分不出究竟誰是豬、誰是人了。

── 喬治.歐維爾《動物農莊》

《國際歌》是 1871 年巴黎公社滅亡後,遺民作詞與作曲的。它曾是蘇聯國歌,後來改為蘇共黨歌,中國共產黨也採用為黨歌。《國際歌》是革命宣言,戰鬥號角,曲調激昂高亢,歌詞煽動人民暴力革命,打倒不公不義社會,永遠緊扣人類良知,至今仍是世界上正義人士最喜歡的歌曲之一。

在二十世紀前半,《國際歌》原是中國共產黨打江山時,號召人民革命起義、投入戰場的戰歌。他們高唱著:「滿腔熱血已經沸騰,要為真理而鬥爭」,號召「饑寒交迫的奴隸,起來」,勉勵人民「不要說我們一無所有,我們要做天下的主人」,自誇「是我們勞動群眾,創造了人類世界」,主張「一切歸勞動者所有」,多少人熱淚盈眶而投入革命行列。最後,他們終於把「舊世界打個落花流水」,建立赤色帝國。毛澤東躊躇滿志,自誇「無產階級專政鐵打江山,千秋萬代永不變色」。想不到死後不久,繼任者就把「紅色江山」變了色,把《國際歌》變了調。白雲蒼狗,世事多變,如今《國際歌》卻變成中國人民示威遊行時,號召群眾走上街頭、對抗共產黨暴政的戰歌。難怪中共中央常委曾慶紅一度想要禁唱這首歌曲。

變調、變色了!

其實早在 1949 年建政後,《國際歌》就變了調。國際歌高唱:「從來就沒有什麼救世主,也不靠神仙皇帝」,毛澤東卻大搞個人崇拜,儼然變成救世主、紅太陽、人民大救星、偉大舵手,「毛主席的話,句句是真理」。這個「救世主」其實救不了自己,身後評價甚並不高:「建國有功、治國有過、文革有罪」。「救世主」知識有限,卻滿懷凌雲壯志,政績當然十分慘烈:三大改造、大躍進、文化大革命等等,死亡者動軸數以十萬、百萬、千萬計。「救世主」標榜「無產階級專政」,其實專政的卻是共產黨官僚階級,也就是吉拉斯 (前南斯拉夫共產黨第二號人物) 在《新階級》一語道破的:「各階級和大眾都是無權的,只有共產黨假借他們的名義行使大權」。

如今這個「新階級」正打著鄧小平「有中國特色的社會主義」旗幟,取代「以無產階級鬥爭為綱」,掠奪全國資源與民脂民膏;也打著鄧小平「堅持四項基本原則」與江澤民「三個代表重要思想」,維護共產黨專制政權。鄧小平要求人民不必討論「是姓社的還是姓資的」,因為新階級還要打著「社會主義」旗幟欺騙人民,同時卻反對「資產階級自由化」,剝奪憲法賦予人民的公民權與政治權,壓制人民的集會、結社、通信、言論、宗教信仰等等自由。英國阿克頓勛爵名言「絕對權力,絕對腐敗」,在中國獲得最清楚證明。

「新階級」:禿鷹掠奪集團

2006 年 8 月初,中國官方研究機構的調查報告披露:中國億萬富豪九成以上是高幹子女;其中 2900 多名高幹子女,共擁有資產二萬億。在金融、外貿、國土開發、大型工程、證券五大領域中,擔任主要職務者有 85 ~ 90% 是高幹子女,實際上已形成「官僚資產階級」。絕大多數高幹透過「夫人幫」與「太子黨」一夕致富:「夫人幫」是以夫人為收賄、斂財的白手套,本人則逍遙法外;太子黨包括鄧小平之子鄧樸方與鄧質方、李鵬之子李小鵬、江澤民之子江棉恆等等,族繁不及備載。皇親國戚、佞臣寵悻紛紛雞犬升天。

政論家羅泳評道:有中國特色的億萬富豪,是從「衙內」一躍而變富豪。為甚麼呢?除了缺乏民主監督制度之外,就是「公有制」。社會主義基礎名義上是「公有制」,其實是「官有」。高官只要批個條子,向主管官員招呼一下,子女就可以撈到大地皮,或到國企裡當個頭頭。在當今中國,數以萬億計的國有資產, 960 萬平方公里國土,都是「官有制」下的囊中物,想拿的話,「探囊取物」即可 (參見《中國面面觀/蔡百銓》第五講第一節七) 。其實早在 1957 年,在吉拉斯《鄉階級》出版前,北京大學學生成立「百花學社」,就已指出中國出現新階級,「佔有生產資料 (工具) 和分配特權」。如今拜「改革開放」之賜,新階級掠奪全國財富當然隨心所欲,易如「探囊取物」!鄧小平主張「讓一部份人先富起來」,就是讓高幹先富起來。

新奴隸:壓在「三座大山」之下

高幹「先富起來」,而勞苦大眾壓在「三座大山」 (醫療、住房、教育) 之下奄奄一息,變成新的「饑寒交迫的奴隸」。新階級這群「禿鷹掠奪集團」盤旋在人民頭上,剝削七億多農村人民與一億五四千萬農民工,破壞大自然,打造新經濟帝國;他們就是《國際歌》詛咒的「最可恨那些毒蛇猛獸,吃盡了我們的血肉!」他們在所謂新中國,複製當年毛澤東推翻的貧富「兩極分化」社會。

此時繼續唱頌《國際歌》,豈非鼓勵新奴隸起義?且聽這首《中國共產黨黨歌》怎麼唱的:「起來,饑寒交迫的奴隸!起來,全世界受苦的人。 … 我們要奪回勞動果實,讓思想衝破牢籠!快把那爐火燒得通紅,趁熱打鐵才會成功。 …… 一旦將它們消滅乾淨,鮮紅的太陽照遍全球」。中共還好意思高唱《國際歌》嗎?

背叛《國際歌》!

2001 年 7 月中共紀念建黨八十周年, 7 月 4 日新華網發表「國際歌及其中文譯者」,讚美「國際歌是共產主義的通行證,是找到自己同志的特殊語言。這首歌從誕生到在中國流傳,無數次驗證這一點。這首歌在中國革命歷史上有著特殊位置。多少人在鏗鏘激昂的《國際歌》聲中加入中國共產黨:多少共產黨員面對敵人屠刀,唱著這首無產階級的正氣歌慷慨就義。在紀念建黨八十周年的日子裏,這首歌一次次響徹共和國上空,成為連接千萬共產主義戰士的心聲。」

《國際歌》與中國共產黨相依為命,原是共產黨靈魂,然而已被共產黨出賣了。邁入廿一世紀,《國際歌》成為遊行示威,號召群眾走上街頭的戰歌。且舉幾個實例。 2001 年 10 月大慶油田五百多名黨員,拿不到退休金,衝擊大慶市委機關癱,高唱《國際歌》。 2002 年 5 月遼寧省阜新市,煤礦局六萬多職工遊行,高唱《國際歌》與《工人有力量》等歌曲。 5 月大港油田一千多名工人走上街頭,高唱《國際歌》與《團結就是力量》。再讀讀他們布條怎麼寫的:三個代表是當代官僚特權階級的政治路線!共產黨是剝削統治階級的代表!打倒官僚剝削階級!建立人民新政權!億萬人民血汗供官僚階級揮霍!向官僚剝削階級發動進攻! 9 月在遼寧省總工會會議上,聞世震痛斥:「上街示威遊行的職工群眾高唱《國際歌》,是對著共產黨、人民政府的,是敵對性質的行為,在大場合要禁止!」

終於,黨中央也忍受不了。 2003 年 6 月 6 日,曾慶紅常委掌控的「中央書記處」下達通知,把《國際歌》斬首:凡省、市、縣召開黨代會或黨員組織會議,不奏不唱《國際歌》。通知未做任何解釋,執行者莫名其妙。幸好李長春在東北考察時說:《國際歌》歌詞有很大鼓動性。一句話說穿,怕饑寒交迫的老百姓起來造共產黨的反。 11 月,中共十六大之後,李瑞環在各民主黨派中央座談會講話時指出:「黨內搞個人崇拜,是踐踏共產黨黨章和背叛《國際歌》」,然而這句話遭到新聞封鎖。 (人民報黎梓「曾慶紅下令不讓唱國際歌的原因」)

新的秦始皇、隋煬帝!

現在中國以經濟建設為務,以發射人造衛星與重大工程 (青藏鐵路、三峽大壩等) 自豪。中國確實在國際上揚眉吐氣,一掃自從 1840 年鴉片戰爭以來列強侵華造成的屈辱。然而蘇聯最早發射人造衛星,如今安在哉?秦始皇修建長城、隋煬帝開鑿大運河,都是重大工程,秦朝與隋朝卻是中國最短命王朝。從共產主義走向資本主義,以盲目追求經濟成長作為執政的新合法性,不顧自然環境浩劫,不顧社會正義,強徵土地造成人民顛沛流離,基尼係數已經將近 0.5 等等,這種特殊現象只能鑄造新名詞「中國病」來描述,就像鑄造「英國病」與「荷蘭病」一樣。

其實立國之道絕不繫於物質建設,何況經濟成就也可能是中國致命傷。托克維爾研究法國大革命說,在經濟有所成長而開始下滑的社會,最可能發生革命。中國經濟成長率二十多年來維持在 9% ,誰敢保證沒有下滑的一天?扭曲創黨與建國的理想,企圖改採經濟成就取得統治合法性,恐怕窒礙難行。根據中國官方統計, 2005 年發生 8 萬 5000 件群體暴動事件,3000萬件上訪事件。劉曉波先生說:「中國猶如坐在暫時平靜的火山口上,全面危機隨時都可能突然爆發。」

後記:

想要了解共產黨本質,上網搜尋兩篇文章: (一) 吳弘達:「重讀《新階級》」; (二) 台大教授明居正「世紀回眸 (58) -動物農莊」。《動物農莊》全譯本可在「新浪網」找到。

皮埃爾/作曲

鮑狄埃/作詞

瞿秋白/漢譯

2006/10/15

--- 延伸閱讀 ---