Formosat-5 Mission 福衛五號任務 | SpaceX

Formosa ōe-chheⁿ gō͘-hō jīm-bū

相關閱讀

台灣本土火箭 要讓太空旅行夢想成真 | 吳宗信 Jong-Shinn Wu | TEDxTaipei

Tâi-ôan pún-thó͘ hóe-chìⁿ, bé hō͘ thài-khong-lí-hêng bāng-sióng piàn–sêng-chin.

相關閱讀