比阿爸還要阿爸,林叔~

Pí a-pah koh-khah a-pah, “Lin-su~”.

Àn piⁿ-á-lâng ê kak-tō͘, sī chin-khùn-lân liáu-kái chit-ūi Bûn-siaⁿ-ho̍k-kiān-īⁿ “bô-siaⁿ” ê lêng-hûn-jîn-bu̍t, i chiū-sī Bûn-siaⁿ īⁿ-tông kui-kang kho̍k-kho̍k-kiò ê “Lin-su~”. Kî-si̍t, góa siūⁿ-beh biâu-su̍t Lin-su~ ê úi-tāi sū-chek, khùn-lân-tō͘ khak-si̍t chin-kôan mā bô-hoat-tō͘; M̄-koh tòng-bē-tiâu koh siūⁿ-ài-beh kóng-chhut góa só͘-chai-ê “Lin-su~” tiám-tih.
從旁人角度,是很難真正了解這位文聲復健院的「無聲」靈魂人物,他就是文聲院童整天喊叫不斷的「林叔~」。其實,我想要描述林叔~的偉大事蹟,困難度真的很高也無能力;但還是忍不住想說說我所知道的林叔~片段。

Kóng Lin-su~ sī Lô-sîn-hū ê thiah-sin, pèng-bô kòe-thâu. Só͘-ū Lô-sîn-hū keng-chhiú ê tōa-sió-hāng, it-tēng lóng-ū Lin-su~ ê chhim-tō͘ chham-ú.
說林叔~是羅神父的分身,並不為過。所有羅神父經手的大小事,一定都有林叔~的深度參與。

Kiám-chhái chin-chē-lâng tùi-i ìn-siōng siāng-chhim-ê tio̍h-sī ta̍k-kang sái-chhia chiap-sàng “sió-pêng-iú” siōng-hā-khò, sàng-piān-tong; Múi-tiûⁿ mî-sat, i it-tēng sū-sian pī-pān an-pâi tōa-sió-sū, lî-chhiáⁿ tîⁿ-tè Lô-sîn-hū ê múi-chit-kha-pō͘.
或許很多人對他印象最深刻的就是每天開交通車接送「小朋友」上下課、送便當;每場彌撒,他一定事先張羅安排大小事,並緊隨羅神父每個腳步。

Lin-su~ pau-pān Lô-sîn-hū múi-ji̍t só͘-ū thiám-thâu ê sū-bū-sèng khang-khòe, iah-koh sī Lô-sîn-hū khí-ku-ê chiàu-liāu-chiá. Chit-khóan ê khang-khòe, kèng-jiân kiâⁿ–kòe chi̍t-kah-chí.
林叔~包辦羅神父每天所有繁重的事務性工作,還是羅神父起居的照料者。這樣的工作,竟然走過超過半世紀。

Tī Bûn-siaⁿ hit-ê nî-tāi, Tâi-ôan hui-siông khùn-khó͘, só͘-ū-ê khai-siau lóng-sī Lô-sîn-hū hiòng–kok-gōa bō͘-khóan pó͘-thiap; Chéng-kô Bûn-siaⁿ ē-thang kóng-sī chi̍t-ê ke̍k-tō͘ khiû-khiām iū-koh ē-tàng-hō͘ īⁿ-tông seng-o̍ah bô-khiàm-khoat ê liâu-ióng tián-hōan. Bûn-siaⁿ pòaⁿ-sè-kí í-lâi ê ji̍t-siông î-hō͘, ôan-chôan-sī nn̄g-ūi sī-tōa chhin-sin tāng-chhiú, sīm-chì īⁿ-tông ê thih-ê-á, kóai-á pháiⁿ-khì, chit-chióng sio̍k-î choan-gia̍p ê sit-thâu mā-lóng-sī iōng chiâⁿ-khek-lān ê hong-sek siu-lí ôan-sêng.
在文聲那個年代,台灣非常困苦,所有開銷都是羅神父向國外募款補貼;整個文聲算是個極度節儉又能讓院童生活無缺的療養典範。文聲半世紀來的日常維護,全都是兩位長者親動雙手,甚至院童支架拐杖壞了,這種屬於專業的工作也都是用很克難的方式修理完成。

Bûn-siaⁿ-ho̍k-kiān-īⁿ “bô-siaⁿ” ê lêng-hûn-jîn-bu̍t, pēng-m̄-sī kóng Lin-su~ bô-ài kóng-ōe. Tian-tò-sī “sió-pêng-iú” siāng-ài chhōe Lin-su~ ōe-sian, i chip-kúi-chhùi liáu-āu ōe to kóng-bē-soah, koh-ài chhiùⁿ chhiò-khoe-ê chhit-jī-á.
文聲復健院的「無聲」靈魂人物,並不是說林叔~不愛說話。其實「小朋友們」最喜歡找林叔~聊天,他品下兩口就能講天說地不完,還愛唱可愛的七字仔。

Ûi-it ē-tàng chhōe-tio̍h khah óa-ì ê hêng-iông-sû tio̍h-sī “Pí a-pah koh-khah a-pah”.
唯一可以找到較貼近的形容詞就是「比阿爸還要阿爸」。

Lim Bun-hoa (林文華) 2018/6/11

天主教,下重手拔台灣文化的根!

Thian-chú-kàu, hē-tāng-chhiú chhò Tâi-ôan-bûn-hòa ê kin!

Tī Tiong-kok, Thian-chú-tn̂g ē-hō͘ kiōng-sán-ke̍k-kôan kiông-thiah!
Tī Tâi-ôan, Thian-chú-tn̂g sī siáⁿ-lâng lâi kiông-thiah?
在中國,天主教堂會被共產極權強拆。
在台灣,天主教堂是被誰強拆?

Lim Bun-hoa (林文華) 2018/6/8

說出為保存「礁溪文聲復健院」的想法

三十多年前,我陪文聲「小」朋友淑玉再次回文聲看羅神父,神父看到我見面就叮嚀「咱台灣人著愛講台語」,從此這話深深印入我心。也讓我至今與人交談包括家人、兒孫,我都習慣用台語。

這位來自荷蘭服務台灣超過半世紀的羅文思神父,上月 14 日在退休離台前的最後致詞:「我說咱家的話好嗎?咱家的話就是講台語 ……」讓人聽了實在感動!羅神父竟然堅持到最後一刻還是講台語。

我們都知道,語言是文化的根基,羅神父一直憂心台語會消失,總是見到人就不斷叮嚀「咱台灣人著愛講台語」。羅神父是如此珍惜文化資產可想而知,所以這堆四五十歲的文聲「小」朋友也體會到「羅神父一定樂見存在已有 46 年的文聲復建院能夠被妥善保存下來」,文聲已是全台灣人的珍貴公共財。

我們要告訴全球旅客,知名的旅遊勝地礁溪不是只有「泡腳洗澡溫泉旅館」,這裡還是個「人文古鄉」。

呼籲保存文聲復建院理由:

 • 1971 年羅神父等創設至今,文聲復健院存在已 46 年了,這裡是台灣很重要的小兒麻痺症復健史縮影。
 • 文聲復健院曾擔任來自全台千餘小兒麻痺症患者家庭的教育養護、醫療協助、復健 … 等。幫助這麼多的小朋友獲得最先進的醫療復健資訊與途徑。
 • 一位來自荷蘭的神父畢生奉獻於此 10/17 終了回國,他的偉大故事將會永遠流傳於台荷之間。相信荷蘭觀光客們會很樂意來此回顧,只要適當活化該建築,這裡會是很重要的國際文化景點。
 • 一座存在近半世紀的建築很寶貴,充滿「國際感動故事」的老建築更是台灣的寶貝,若能登錄歷史建築給予妥善保存,其生命將會延續發光,未來更會是宜蘭的珍貴古蹟。
 • 如果文聲復健院被拆掉或改建其他用途,羅神父感人的故事將跟著被遺忘掉。

妥善保存文聲復健院的重大意義:

 • 半世紀前的台灣突然被小兒麻痺症肆虐,當局及無數家庭束手無策人心惶惶;所幸之後獲得國際大力投入醫療資源,才讓小兒麻痺症獲得預防與控制,無數存活者卻又飽受後遺症之苦;復健之路萬分艱辛。幸得一波波國際持續支援,逐步建立起台灣的復健醫療體系。
 • 小兒麻痺症已在台灣絕跡多時,但這是台灣很重要的歷史頁也是醫療史。至今台灣還未見「小兒麻痺博物館」好讓這批散落各處的寶貴文物得以保存,實在可惜。文聲復健院或許可以名正言順成為小兒麻痺博物館,因現在這裡就是個小兒麻痺人文縮影。
 • 院內有座完整保存的水療池,是當年最頂尖的也是全台唯一「溫泉水療池」,若沒被保留下來,真的會很惋惜;幾乎每個小兒麻痺患者的復健過程都會歷經水療。
溫泉水療池老照片 溫泉水療池現況

我們肯定一直以來宜蘭縣政府文化局為保存文化資產所作的努力,讓宜蘭成為在地文化豐富的寶地。我們也觀察到幾個比文聲復建院年紀更輕的文化資產被疼惜著,這是宜蘭人無上的驕傲。

 • 頭城鎮林曹祖宗之墓 1973 (縣定古蹟)
 • 蘇澳鎮舊垃圾焚化場 1980 (歷史建築)
 • 羅東林區管理處舊檢車庫 1971 (歷史建築)

文化資產保存的省思

「文聲復健院」不是信仰中心,原本就比較不會受到眾人出錢出力善加養護,其生命是十分脆弱的;但其文化價值並不亞於雕梁畫棟的雄偉建物。

我們呼籲「歷史空間審議委員會委員們」能注意到未來的局面,我們不希望人們說到古蹟就只想到「廟、教堂或日本人辦公、宿舍」的刻板印象。

Lim Bun-hoa (林文華) 2017/11/7


宜蘭有幾個邦交國?

葉永韶

「宜蘭有幾個邦交國?」

這可不是無厘頭的亂問,是希望大家用不同的角度來想想。這個的題目可以用來問大人,也可以用來問問孩子們。

在現今現實的國際關係中,要交到國際新朋友可是不可能的任務。但我們可能遺忘了或根本就不知道,在過往的五、六十年間,這片土地曾因為某些「慈愛事件」,而和一些國家、地方、人民產生「連結」,建立到現在還為人津津樂道的深遠「關係」。只是這些關係很可能因為我們大人的輕忽、不經意就「斷」了而無法繼續與重建。

人和人、地方和地方、國家和國家之間,要建立友誼,成為長久的朋友,莫過於要有特別的「機緣」、「事件」,彼此間長時間不斷的互動維繫,才能讓產生長久、一代傳一代的深厚「關係」。在我文化領域工作的有限的認知中:

 • 荷蘭、菲律賓來的頭城老人照顧、礁溪小兒麻痺復健與生活照料;
 • 義大利、斯洛維尼亞、馬爾他來的窮人醫療、肺結核、啟智照顧;
 • 西班牙來的蘇澳港邊身障者照顧;
 • 加拿大來的南澳醫療與生活關心等 ……

都是在宜蘭匱乏年代裡,他們從異鄉帶人帶錢來幫忙宜蘭,這可是宜蘭五、六十年得來不易的福份。也因為這些過往的「慈愛事件」,我們得以和這些地方、人民產生「連結」、建立「關係」。

隨著時間外籍神父、修士、修女們年老、離去、凋零,現在已有「哲人日已遠」、「關係」斷裂的迫切危機,我們現在就要趁「典範」仍為雙方有感時,藉由每年不斷的實際「交流」行動來加深長遠建立的關係,才能夠讓下一代持續感受、珍惜、維持這得來不易的友誼,甚至透過藉由年輕一代間的國際交流中而產生新的關係。

而要維繫這些長久以來的關係,便需要有「場所」可以引領孩子們,看見與進入過往感人的慈愛事件裡。而何其有幸,因慈愛事件而建的「建築、場所」:荷蘭來的頭城圓頂聖堂、礁溪天主堂、礁溪小兒麻痺文聲復健院、義大利來的羅東哥德式升天堂、聖母醫院聖心教堂、義大利與馬爾他來的冬山丸山丘上的病院、啟智中心、西班牙來的蘇澳港邊聖衣會殘障之家、加拿大來的南澳天主堂、病院等,還在宜蘭這片土地上。

它可讓宜蘭的孩子得以進入過往的「慈愛故事」裡,所以宜蘭的大人們便要讓這些因慈愛事件,而存在的「紀念建築」持續的屹立在這片土地上,全心全意的好好細心的照料與維護它,不可以讓它不見、消失在這片土地上,否則長久建立的國際關係便不容易維繫,孩子也沒有了可以感受國際恩澤的地方,大人們也要知道要和遠方的地方與人民,以後想到才要重新再建立長遠的友誼關係是不易的。

而除了好好的照顧這些慈愛的紀念建築、場所還不夠,大人們每年更要在每個場所為孩子進行「溫故知心」活動,讓兩邊的孩子記得在宜蘭曾經發生的慈愛事件與故事、讓宜蘭的孩子去到恩人的國家、也讓對方的孩子來到這裡,彼此間透過更多的互動、了解、建立更深厚的友誼,這對宜蘭的孩子也是最好的生命教育、國際教育、語言教育,更能從小培養宜蘭孩子的國際視野,這對我們的國家來說更是不用花大錢當凱子,就能拓展國民外交與落實孩子教育的事。

2017/11/4

為挽救重要文化資產 – 保存「礁溪文聲復健院」做努力

我們要告訴全球旅客,知名的旅遊勝地礁溪不是只有「泡腳洗澡溫泉旅館」,這裡還是個「人文古鄉」。

呼籲保存文聲復建院理由如下:

 • 1971 年羅神父等創設至今,文聲復健院存在已 46 年了,這裡是台灣很重要的小兒麻痺症復健史縮影。
 • 文聲復健院曾擔任來自全台千餘小兒麻痺症患者家庭的教育養護、醫療協助、復健 … 等。幫助這麼多的小朋友獲得最先進的醫療復健資訊與途徑。
 • 一位來自荷蘭的神父畢生奉獻於此 10/17 終了回國,他的偉大故事將會永遠流傳於台荷之間。相信荷蘭觀光客們會很樂意來此回顧,只要適當活化該建築,這裡會是很重要的國際文化景點。
 • 一座存在近半世紀的建築很寶貴,充滿「國際感動故事」的老建築更是台灣的寶貝,若能列入歷史建築給予保存,生命將會延續發光,未來更會是宜蘭的珍貴古蹟。
 • 如果文聲復健院被拆掉或改建其他用途,羅神父感人的故事將跟著被遺忘掉。

妥善保存文聲復健院的重大意義如下:

 • 半世紀前的台灣突然被小兒麻痺症肆虐,當局及無數家庭束手無策;所幸之後獲得國際大力投入醫療資源,才讓小兒麻痺症獲得預防與控制,無數存活者卻飽受後遺症之苦;復健之路萬分艱辛。幸得國際支援,逐步建立起台灣的復健醫療體系。
 • 小兒麻痺症已在台灣絕跡多時,但這是台灣很重要的歷史頁也是醫療史。至今台灣還未見「小兒麻痺博物館」好讓這批散落各處的寶貴文物得以保存,實在可惜。文聲復健院或許可以名正言順成為小兒麻痺博物館,因現在這裡就是個小兒麻痺人文縮影。
 • 院內有座「水療池」是當年最頂尖的也是全台唯一溫泉水療池,若沒被保留下來,真的會很惋惜;幾乎每個小兒麻痺患者的復健過程都會歷經水療。

連署發起人:文聲復健院「小」朋友們、振興社會服務團、數位台灣家族 … 陸續增加中。

2017/11/8 宜蘭縣政府文化局將審查此案件,事態緊急;歡迎關懷文化資產保存的朋友及社團加入聯署,謝。

2017/10/31

至 2017/11/08 11:14 下午 TST ,已經成功收到 303 份連署單,感謝各位。

連署名單 (至 2017/11/08 11:14 下午 TST):

20171108 支持「礁溪文聲復健院」登錄歷史建築 連署名單

 • 神奇密碼! (2017/11/9 2:05am)
  神奇密碼
 • 本案就在今天的「宜蘭縣歷史空間審議委員會」決定文聲復健院的去留命運;讓我們靜待宜蘭縣政府公告;我們的連署活動正式結束,非常感謝關心文化資產保留的朋友們在此留下歷史見證,不論審議結果如何,我們很欣慰共同在這片土地留下美好的足跡了。 (2017/11/8 11:51pm)

2018/5/5

Thâu-tú-chiah, tī Facebook khòaⁿ-tio̍h chit-phiⁿ siau-sit, che tàu-té sī hoat-seng siáⁿ-tāi-chì? Kū-nî 11/8 ê “Gî-lân-kōan le̍k-sú-khong-kan sím-gī úi-ôan-hōe” hōe-tiong koat-gī “Thian-chú-tn̂g kap Bûn-siaⁿ ho̍k-kiān-īⁿ, chôan-khu pó-liû chí-tēng–chò le̍k-sú-kiàn-tio̍k”.
就在剛剛,從臉書得到這篇小貼,這到底是怎麼一回事?去年 11/8 的「宜蘭縣歷史空間審議委員會」會中決議「天主堂及文聲復健院,全區保留指定為歷史建築」。

Kàu-taⁿ, lán khó͘-tán pòaⁿ-tang ê kong-kò it-ti̍t bô-iáⁿ-chiah, hiông-hiông tī FB siu–tio̍h chit-ê o͘-thiⁿ-àm-tē ê sìn-sit; Kám-kóng Ta-khe chit-lia̍p tiⁿ-kùi ê bûn-hòa chu-sán hông chhòng-tiāu-ah? Gî-lân-kōan bûn-hòa-kio̍k, án-chóaⁿ-kóng? DPP kám-chiah-o͘?
至今,我們苦等半年的公告一直沒消息,突然從臉書得到這昏天地暗的訊息;難道礁溪這塊珍貴的文化資產被做掉了嗎?宜蘭縣文化局,能給答案嗎? DPP 有這麼黑嗎?

2018/5/5

2018/6/5

痛!文聲遭到「開腸破肚」 …

Sim-thiàⁿ! Bûn-siaⁿ hông “chhiat-tn̂g-phòa-pak” …

Kin-á-ji̍t siu–tio̍h pêng-iú chóan–lâi kúi-lo̍h-tiuⁿ thiàⁿ-tiuh-tiuh ê siòng-phìⁿ, che-sī Bûn-siaⁿ chá-kî īⁿ-tông Chiu-gím-lêng hip-tio̍h–ê.
今天輾轉收到數張不堪入目的照片,是文聲早期院童周錦能拍到的。

Góan tùi Gî-lân-kōan tong-kio̍k hui-siông sit-bōng, gún só͘-kòa-sim ê tāi-chì chin-chiàⁿ hoat-seng-ah! Chiah-ní tiōng-iàu ê bûn-hòa-chu-sán kéng-jiân cho-siū–tio̍h chit-khóan tùi-thāi.
我們對宜蘭縣當局感到萬分失望,我們所擔心的事還是發生了!這麼重要的文化資產竟然遭到如此對待。

Ah Thian-chú-kàu-hōe, Gî-lân-bûn-hòa-kio̍k, bûn-hòa-pō͘, Tân-kim-tek tāi-lí-kōan-tiúⁿ, DPP … lín, an-chóaⁿ kóng?
天主教會,如何說?宜蘭縣文化局,如何說?文化部,如何說?陳金德代理縣長,如何說? DPP ,如何說?

 

2018/6/6

Anita Huang thê-kiong ê hiān-chōng iáⁿ-phìⁿ.
Anita Huang 提供文聲現狀影片。

2018/6/8

PeoPo Kong-bîn-sin-bûn chhái-hóng
PeoPo 公民新聞採訪

2018/6/11

Kok-ūi, lán mài–chhìn-sim mài–sit-chì, kàm-chhat-úi-ôan mā-lâi koan-sim-á.
朋友們,不要灰心不要氣餒,監察委員也來關心文聲了。

2018/6/11

2018/6/12

Hôai-liām Bûn-siaⁿ, kap le̍k-sú tùi-ōe.
懷念文聲 與歷史對話

2018/7/20

Ài ê kì-ek, chhiúⁿ-kiù Ta-khe Thian-chú-tn̂g.
愛的記憶 搶救礁溪天主堂

2018/7/23

2019/4/16

2019/4/23 召開「宜蘭縣歷史空間審議會」

Tiàu-khai “Gî-lân-kōan le̍k-sú-khong-kan sím-gī-hōe”.

Gî-lân-kōan le̍k-sú-khong-kan sím-gī-hōe — “Ta-khe Thian-chú-tn̂g hn̂g-khu” hiān-tiûⁿ hōe-khàm.
宜蘭縣歷史空間審議會 – 「礁溪天主堂園區」現場會勘

khòaⁿ-tio̍h Sèng-bó-īⁿ, siūⁿ-tio̍h Thian-chú-tn̂g. — “Siú-hō͘ Gî-lân hó-san-hó-súi hêng-tōng liân-bêng” sin-bûn-kó
看看聖母院﹒想想天主堂 — 「守護宜蘭好山好水行動聯盟」新聞稿

宜蘭礁溪天主堂建築群 登錄為歷史建築|中央社

“Gî-lân Ta-khe Thian-chú-tn̂g kiàn-tio̍k-kûn” teng-lo̍k-ūi le̍k-sú-kiàn-tio̍k.

20190423 宜蘭礁溪天主堂建築群 登錄為歷史建築

資料來源:中央社

2019/5/23 宜蘭縣文化局網站貼出公告

Gî-lân-kōan Bûn-hòa-kio̍k tah-chhut kong-kò.

Chiong-î …
終於 …