InSight 探測任務,登陸火星直播。

InSight thàm-chhek jīm-bū, teng-lio̍k hóe-chheⁿ ti̍t-pò͘.

InSight thàm-chhek jīm-bū, ī-tēng Tâi-pak sî-kan 11/27 3:53am teng-lio̍k hóe-chheⁿ.
InSight 探測任務,預定於台北時間 11/27 3:53am 登陸火星。

--- 延伸閱讀 ---

台美經貿合作!愛達荷州長偕美光訪台中。 | 新唐人亞太台

Tâi-Bí keng-bō͘ ha̍p-chok! Ài-ta̍t-hô chiu-tiúⁿ chio Bí-kong hóng Tâi-tiong.

這次拜會的目的,主要感謝林佳龍對美光在台中投資的協助,並進一步針對高科技,如半導體、航太、環保科技以及電子產業議題進行討論。

--- 延伸閱讀 ---

撤銷 CNN 記者証,不是白宮打壓新聞自由。

Thiat-siau CNN kì-chiá-chèng, m̄-sī Pe̍h-kiong táⁿ-ap sin-bûn-chū-iû.

Lâi khòaⁿ CNN kì-chiá hō͘ Pe̍h-kiong thiat-siau kì-chiá-chèng ê thâu-bóe, che m̄-sī chóng-thóng teh táⁿ-ap sin-bûn-chū-iû.
來看看 CNN 記者被白宮撤銷記者證事件的原委,這不是總統在打壓新聞自由。

專訪過多位美國總統的資深媒體人奧萊利說, CNN 記者奧卡斯塔 (Jim Acosta) 日前在白宮記者會上的舉動是「非常錯誤的」,他把記者會的提問時間變成了展現個人觀點的辯論會,不僅對川普總統「失禮」,更沒有「職業道德」。

--- 延伸閱讀 ---