太空軍戰機 X-37B 送上太空

Thài-khong-kun chiàn-ki X-37B sàng-khí thài-khong.